Τρίτη, 12 Δεκεμβρίου 2017

Κινητικότητα: Εγκύκλιος Υπ.Δ.Α. για την εφαρμογή των περιγραμμάτων θέσεων εργασίας

σχόλια
Το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, καθώς βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη ο πρώτος κύκλος της Κινητικότητας, εξέδωσε εγκύκλιο με την οποία ενημερώνει τους φορείς για την εφαρμογή του συστήματος των Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας. Συγκεκριμένα αναφέρει:
«Σε συνέχεια της ως άνω σχετικής εγκυκλίου στο πλαίσιο της εφαρμογής του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ), όπως προβλέπεται στο ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224/Α΄) και ενώ βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη ο πρώτος κύκλος της διαδικασίας, σας γνωρίζουμε, κατά λόγο αρμοδιότητας, τα εξής:
Σύμφωνα με το ν. 4440/2016, άρ. 16, παρ. 1, υπενθυμίζεται ότι την υποχρέωση κατάρτισης Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας (ΠΘΕ) έχουν οι φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ίδιου νόμου, ήτοι το σύνολο των κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών του Δημοσίου, οι Ανεξάρτητες Αρχές, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α΄ και β΄ βαθμού και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), καθώς και τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), εφόσον ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση όπως εκάστοτε οριοθετείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης. Σημειώνεται, δε, ότι σύμφωνα με το άρ. 4, παρ. 1, του ως άνω νόμου, μία από τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των Φορέων ως υπηρεσιών υποδοχής στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας (ΕΣΚ), είναι η κατάρτιση των ΠΘΕ, καθώς και η καταχώρισή τους στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα.
Υπενθυμίζεται ότι προκειμένου ένας φορέας να λειτουργεί ως φορέας υποδοχής, δηλαδή να υποβάλει αιτήματα μετατάξεων και αποσπάσεων στην Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας, θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής του άρ. 4 του ν.4440/2016.
Σημειώνεται ότι η μη ένταξη ενός φορέα στο ΕΣΚ δεν αποτελεί λόγο αποκλεισμού των υπαλλήλων του να συμμετέχουν σε αυτό και να μεταταχθούν ή αποσπαστούν σε άλλους φορείς. Για το λόγο αυτό θα πρέπει στο σύνολο των φορέων οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν.4440/2016, και δεν έχουν προβεί στην κατάρτιση των ΠΘΕ, να προβούν το συντομότερο δυνατό στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να ενταχθούν στο ΕΣΚ, ακολουθώντας την μεθοδολογία που έχει καθοριστεί στην ανωτέρω σχετική εγκύκλιο. Επισημαίνεται ότι κρίνεται απαραίτητη η εφαρμογή της μεθοδολογίας για λόγους ομοιομορφίας στη σύνταξη των ΠΘΕ και την αποτελεσματική λειτουργία του ΕΣΚ.
Για το λόγο αυτό παρακαλούμε έως τη Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017,οι Διευθύνσεις Διοικητικού των φορέων να ορίσουν τους υπαλλήλους οι οποίοι θα είναι υπεύθυνοι για την καταχώρηση των στοιχείων και την ανάρτηση των Ειδικών Περιγραμμάτων στην εφαρμογή του Ψηφιακού Οργανογράμματος, και να αποστείλουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) στην ηλεκτρονική διεύθυνση hrd@ydmed.gov.gr προκειμένου να είναι δυνατή η πιστοποίησή τους και η παροχή κωδικών πρόσβασης στο σύστημα.
Σημειώνεται ότι βάσει της παρ. 2 του άρθρου 16, την ευθύνη καταχώρησης των στοιχείων του κάθε φορέα στο ψηφιακό οργανόγραμμα έχουν οι αντίστοιχες Διευθύνσεις Διοικητικού μέσω της πιστοποιημένης πρόσβασης.
Σημειώνεται ότι εάν ζητηθεί θα παρέχεται εκπαίδευση και τεχνική υποστήριξη. · Κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή των ΠΘΕ στα εποπτευόμενα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) καθώς και τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.)της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 4440/2016 Ειδικά για τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) καθώς και τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής, υπογραμμίζεται ότι η ευθύνη κατάρτισης των ΠΘΕ ανήκει στον εκάστοτε φορέα και όχι στον εποπτεύοντα φορέα. Δεδομένου, ωστόσο, ότι τα Υπουργεία έχουν ήδη εμπλακεί στην εφαρμογή της μεθοδολογίας για την σύνταξη των ΠΘΕ και έχουν αποκτήσει επαρκή εμπειρία, προτείνεται να λειτουργήσουν υποστηρικτικά στους εποπτευόμενους φορείς τους.
Προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία παρακαλούμε οι εποπτεύοντες φορείς να ορίσουν ομάδες εργασίας για την παροχή αρωγής και τεχνογνωσίας στους εποπτευόμενους φορείς ή να ενισχύσουν τις υπάρχουσες ομάδες που λειτουργούν ήδη για αυτό το σκοπό. Ως προς τα μέλη της ομάδας εργασίας, είναι σκόπιμη η συμμετοχή των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων όπως επίσης και η ενεργή εμπλοκή των υπαλλήλων του φορέα. Παράλληλα, για την αποτελεσματική εφαρμογή της μεθοδολογίας προτείνεται ο συντονισμός των ενεργειών από κάθε εποπτεύοντα φορέα για τη σύσταση 3 ομάδας εργασίας σε κάθε εποπτευόμενο φορέα, ομάδα η οποία και θα είναι υπεύθυνη για τη σύνταξη των ΠΘΕ.
Σε συνέχεια των ανωτέρω, παρακαλούμε έως τη Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017 οι εποπτευόμενοι φορείς να ολοκληρώσουν τη σύσταση των ως άνω ομάδων εργασίας και να ορίσουν ένα μέλος ως σημείο επαφής, με το οποίο θα πραγματοποιείται η επικοινωνία κατά προτεραιότητα με την αρμόδια για τα ΠΘΕ Υπηρεσία του εποπτεύοντος φορέα και, σε δεύτερο στάδιο, με την Ομάδα Συντονισμού και Παρακολούθησης του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Τα στοιχεία επικοινωνίας του υπαλλήλου που έχει οριστεί ως σημείο επαφής και των μελών των ομάδων εργασίας, θα πρέπει να αποσταλούν τόσο στον εποπτεύοντα φορέα όσο και στην ηλεκτρονική διεύθυνση hrd@ydmed.gov.gr του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης .Σας ενημερώνουμε ότι το σχετικό υλικό καθώς και η μεθοδολογία κατάρτισης των ειδικών ΠΘΕ βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα apografi.gov.gr/index.php/esk/jobdescription.html. Το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και η Ομάδα Συντονισμού και Παρακολούθησης είναι στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση. Tα Υπουργεία παρακαλούνται για την κοινοποίηση της παρούσας το σύνολο των Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου καθώς και των υπηρεσιών που τελούν υπό την εποπτεία τους».
Διαβάστε τη συνέχεια →

Επικαιροποιημένο Μνημόνιο –Δημόσιο: «Κοβονται» βαρέα ανθυγιεινά, παροχές σε είδος (έγγραφο)

σχόλια
Εξορθολογισμό των βαρέων και ανθυγιεινών στο Δημόσιο προβλέπει στα ψιλά γράμματα το επικαιροποιημένο μνημόνιο. Η συγκεκριμένη ενέργεια προβλεπόταν και στο αρχικό Μνημόνιο, με τους συνδικαλιστές των δήμων, όπου εργάζεται σημαντικός αριθμός υπαλλήλων (σ.σ. καθαριότητα) με τέτοια επιδόματα, να ανησυχούν για μειώσεις. καθώς, όπως προβλέπεται στο Μεσοπρόθεσμο, και μάλιστα ως βασικό παραδοτέο, «οι αποζημιώσεις για επικίνδυνη και ανθυγιεινή εργασία θα ευθυγραμμιστούν με την αντίστοιχη ευρωπαϊκή νομοθεσία μέχρι τον Ιούνιο του 2017, μέσω, μεταξύ άλλων, της εμπειρογνωμοσύνης που παρέχεται από το διαθέσιμο πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας. Προφανώς πλέον οδηγούμαστε στο καλοκαίρι του 2018 που είναι και η καταληκτική ημερομηνία του τρίτου Μνημονίου.
Επιπλέον, στο επικαιροποιημένο Μνημόνιο προβλέπεται μεταξύ άλλων, ο «περιορισμός των παροχών σε είδος των τροφίμων και διαμονής από δήμους απομακρυσμένων περιοχών και νησιά σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς και άλλα κρίσιμα επαγγέλματα και προσωπικό έκτακτης ανάγκης», η συνέχιση του εντοπισμού παράνομων προσλήψεων, η ανάπτυξη συστήματος εσωτερικού ελέγχου αλλά και η βελτίωση της πρόσβασης των πολιτών στη νομοθεσία.
Διαβάστε τη συνέχεια →

Εγκύκλιος Σκουρλέτη: Έτσι θα λειτουργούν πλέον οι δημοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθµοί

σχόλια
Εγκύκλιο σχετική με τις ρυθµίσεις του νέου Πρότυπου Κανονισµού Λειτουργίας ∆ηµοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών, εξέδωσε ο υπουργός Εσωτερικών Πάνος Σκουρλέτης.

Ειδικότερα στην εγκύκλιο, σημειώνεται:
Σας γνωρίζουµε ότι κατόπιν εξουσιοδότησης της παρ.2 του άρ.13 του ν.4147/2013 (ΦΕΚ Α΄ 98/26.4.2013) εκδόθηκε και δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4249/τ.Β΄/5-12-2017 η αριθµ.41087/29-11-2017 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και της Αν. Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Πρότυπος Κανονισµός Λειτουργίας ∆ηµοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών». Η ως άνω Απόφαση αφορά στο νέο Πρότυπο Κανονισµό Λειτουργίας των ∆ηµοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών σταθµών, που λειτουργούν εντός νοµικών προσώπων ή υπηρεσίας των ∆ήµων και αποτελεί, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του προσφάτως εκδοθέντος π.δ.99/2017 (Α΄141) περί αδειοδότησής τους, το νέο, σύγχρονο ρυθµιστικό κανονιστικό πλαίσιο για την ίδρυση και λειτουργία των δηµοτικών ως άνω δοµών για παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Η έκδοση του νέου Πρότυπου Κανονισµού Λειτουργίας των δηµοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθµών κρίθηκε απαραίτητη ενόψει του διαφορετικού τοπίουπου διαµορφώθηκε στους δήµους, στα νοµικά πρόσωπα αυτών και τους τοµείς αρµοδιοτήτων, στους οποίους αυτά δραστηριοποιούνται, µετά την εφαρµογή του Προγράµµατος «Καλλικράτης» στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, που είχε ως αποτέλεσµα οι εν λόγω δοµές να Ελληνική  λειτουργούν σήµερα είτε από δηµοτικό ν.π.δ.δ., είτε από δηµοτική κοινωφελή επιχείρηση, είτε στο πλαίσιο αντίστοιχης υπηρεσίας των δήµων. Συνεπώς, είναι επιβεβληµένη η ανάγκη η υπηρεσία αυτή να υλοποιείται απ’ όλους τους ανωτέρω φορείς οµοιόµορφα και µε βάση ένα εκσυγχρονισµένο και απολύτως στοχευµένο θεσµικό πλαίσιο.

Με το νέο Κανονισµό, που έχει ως γνώµονα το αναφαίρετο δικαίωµα κάθε παιδιού για πρόσβαση στην προσχολική αγωγή, ρυθµίζεται η λειτουργία των δηµοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθµών, ούτως ώστε να ανταποκρίνεται πλήρως στις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες και απαιτήσεις.

► Δείτε την εγκύκλιο :

Διαβάστε τη συνέχεια →

Κυριακή, 10 Δεκεμβρίου 2017

Τσουνάμι φόρων φέρνει το 2019 – Δείτε αναλυτικά τον πίνακα για τους μισθωτούς, συνταξιούχους και τους αγρότες

σχόλια
Μεγάλη είναι πλέον η πιθανότητα να επιβληθεί ένα χρόνο νωρίτερα, (από την 1 Ιανουαρίου 2019 αντί της 1 Ιανουαρίου 2020), η μείωση της ετήσιας έκπτωσης φόρου εισοδήματος κατά 650 ευρώ η οποία προβλέπεται με το τρίτο μνημόνιο για εκατομμύρια μισθωτούς, συνταξιούχους και κατ’ επάγγελμα αγρότες.

Η μείωση αυτή ισοδυναμεί με "κούρεμα" των αφορολογήτων ορίων εισοδήματος που ισχύουν γι' αυτές τις κατηγορίες κατά ποσοστά από 30,9% έως 34,2%.

Μετά την προαναγγελία του ενδεχομένου αυτού από τους εμπειρογνώμονες του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου τον περασμένο Ιούλιο, στην έκθεσή τους για την πορεία υλοποίησης του Μνημονίου ΙΙΙ, κυβέρνηση, ΔΝΤ και ευρωπαϊκοί "θεσμοί" συζητούν πλέον ανοιχτά το ενδεχόμενο περικοπής των αφορολογήτων ορίων ένα χρόνο νωρίτερα.

Ήδη δε στο κείμενο του νέου επικαιροποιημένου Μνημονίου ΙΙΙ, το οποίο οι τρεις πλευρές οριστικοποίησαν πρόσφατα, αποτυπώνεται μια κατ' αρχήν συμφωνία για ψήφιση από την ελληνική Βουλή τον Μάιο του 2018 νομοθετικής ρύθμισης που θα προβλέπει την εφαρμογή του επαχθέστατου αυτού φοροεισπρακτικού μέτρου από την 1η-1-2019, σε περίπτωση κατά την οποία το ΔΝΤ και οι ευρωπαϊκοί "θεσμοί" έχουν κρίνει έως τότε ότι ο κρατικός προϋπολογισμός του 2018 δεν πρόκειται να εκτελεστεί με επιτυχία ως προς τον βασικό του στόχο για πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ.

Δεδομένου δε ότι ο στόχος για πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ το 2018 θεωρείται μη εύκολα επιτεύξιμος, ο εκτροχιασμός του κρατικού προϋπολογισμού του 2018 ήδη από τους πρώτους μήνες του έτους αυτού θεωρείται κάτι σχεδόν βέβαιο. Συνεπώς, η μείωση των αφορολογήτων ορίων των μισθωτών, των συνταξιούχων και των κατ' επάγγελμα αγροτών ένα χρόνο νωρίτερα είναι πλέον πολύ πιθανή.

Η μείωση της έκπτωσης φόρου εισοδήματος των 1.900-2.100 ευρώ κατά 650 ευρώ θα πλήξει περισσότερους από 5,8 εκατομμύρια μισθωτούς, συνταξιούχους και κατ' επάγγελμα αγρότες.

Η περικοπή της έκπτωσης κατά 650 ευρώ ισοδυναμεί με μείωση του ετησίου αφορολογήτου ορίου εισοδήματος κατά 2.954 ευρώ ή κατά 30,9% έως 34,2%, από τα επίπεδα των 8.636-9.545 ευρώ στα επίπεδα των 5.682-6.591 ευρώ. Από τη μείωση αυτή θα προκύψουν για πρώτη φορά επιβαρύνσεις ακόμη και για όσους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα αμείβονται με λίγο περισσότερα από 405 ευρώ το μήνα, καθώς επίσης και για τους δημοσίους υπαλλήλους και τους συνταξιούχους με αποδοχές λίγο μεγαλύτερες από 473 ευρώ το μήνα!

Ωστόσο, ακόμη και μισθωτοί και συνταξιούχοι που λαμβάνουν μηνιαία εισοδήματα χαμηλότερα από τα παραπάνω όρια, δηλαδή ζουν με ετήσια εισοδήματα χαμηλότερα από τα νέα μειωμένα αφορολόγητα όρια των 5.682-6.591 ευρώ, θα κληθούν κι αυτοί να πληρώσουν υπέρογκους φόρους εισοδήματος, καθώς η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θα προσδιορίσει τα τελικά φορολογητέα εισοδήματά τους σε επίπεδα πολύ υψηλότερα των νέων χαμηλών αυτών αφορολογήτων ποσών, εφαρμόζοντας τα τεκμήρια διαβίωσης για τις κατοικίες στις οποίες διαμένουν και τα ΙΧ αυτοκίνητα που τυχόν χρησιμοποιούν. 

Κάτι αντίστοιχο θα συμβεί και στους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, οι περισσότεροι από τους οποίους δηλώνουν ετήσια εισοδήματα κάτω από τα επίπεδα των νέων μειωμένων αφορολογήτων ορίων, όμως τα τεκμήρια διαβίωσης για τα σπίτια και τα ΙΧ αυτοκίνητά τους θα ανεβάσουν τα τελικά φορολογητέα εισοδήματά τους σε επίπεδα πολύ πιο υψηλά.

► Ας δούμε όμως πιο αναλυτικά, τί ακριβώς σημαίνει η μείωση της ετήσιας έκπτωσης φόρου των μισθωτών, των συνταξιούχων και των κατ' επάγγελμα αγροτών κατά 650 ευρώ:

1) Η σημερινή έκπτωση φόρου των 1.900 ευρώ για τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους και τους κατ' επάγγελμα αγρότες που δεν βαρύνονται με ανήλικα ή ενήλικα εξαρτώμενα τέκνα (σπουδάζοντα, άνεργα κ.λπ.) θα μειωθεί στα 1.250 ευρώ. Η μείωση της έκπτωσης φόρου κατά 650 ευρώ με δεδομένο ότι θα συνδυαστεί με διατήρηση του κατώτατου συντελεστή φορολόγησης στο 22% θα οδηγήσει σε μείωση του ισχύοντος για τους φορολογούμενους αυτούς αφορολογήτου ορίου από τα 8.636 ευρώ (1.900 ευρώ/ 22%) στα 5.681 ευρώ (1.250 ευρώ / 22%).

2) Η έκπτωση φόρου των 1.950 ευρώ η οποία ισχύει σήμερα για τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους και τους κατ' επάγγελμα αγρότες που βαρύνονται με ένα ανήλικο ή ενήλικο εξαρτώμενο τέκνο θα μειωθεί στα 1.300 ευρώ. Η μείωση αυτή, θα οδηγήσει σε μείωση του ισχύοντος για τους φορολογούμενους αυτούς αφορολογήτου ορίου από τα 8.863,63 ευρώ (1.950 ευρώ / 22%) στα 5.909 ευρώ (1.300 ευρώ / 22%).

3) Η έκπτωση φόρου των 2.000 ευρώ, που ισχύει σήμερα για τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους και τους κατ' επάγγελμα αγρότες που βαρύνονται με δύο ανήλικα ή ενήλικα εξαρτώμενα τέκνα θα μειωθεί στα 1.350 ευρώ. Η μείωση αυτή, θα οδηγήσει σε περιορισμό του ισχύοντος για τους φορολογούμενους αυτούς αφορολογήτου ορίου από τα 9.091 ευρώ (2.000 ευρώ / 22%) στα 6.136,36 ευρώ (1.350 ευρώ / 22%).

4) Η έκπτωση φόρου των 2.100 ευρώ, που ισχύει σήμερα για τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους και τους κατ' επάγγελμα αγρότες που βαρύνονται με τρία ή περισσότερα ανήλικα ή ενήλικα εξαρτώμενα τέκνα θα μειωθεί στα 1.450 ευρώ. Η μείωση αυτή, θα οδηγήσει σε περιορισμό του ισχύοντος για τους φορολογούμενους αυτούς αφορολογήτου ορίου από τα 9.545 ευρώ (2.100 ευρώ / 22%) στα 6.591 ευρώ (1.450 ευρώ / 22%).

► Από τις παραπάνω μειώσεις στα αφορολόγητα όρια:

Περίπου 4,3 εκατομμύρια μισθωτοί, συνταξιούχοι και κατ' επάγγελμα αγρότες με ετήσια εισοδήματα μεγαλύτερα των 5.700 ευρώ θα υποστούν επιπλέον φορολογικές επιβαρύνσεις έως και 650 ευρώ έκαστος.

- Π.χ. μισθωτός με ετήσιο εισόδημα 9.000 ευρώ και δύο παιδιά, ο οποίος σήμερα δεν πληρώνει φόρο εισοδήματος, επειδή το αφορολόγητο που ισχύει γι' αυτόν είναι 9.091 ευρώ, από το 2019 με τη μείωση του αφορολογήτου στα 6.136,36 ευρώ θα πληρώνει φόρο εισοδήματος 630 ευρώ.

- Επίσης, συνταξιούχος χωρίς εξαρτώμενα τέκνα και ετήσιο εισόδημα 10.000 ευρώ, ο οποίος σήμερα δικαιούται αφορολόγητο όριο 8.636 ευρώ και πληρώνει φόρο εισοδήματος 300 ευρώ, από το 2019 με τη μείωση του αφορολογήτου στα 5.681 ευρώ θα πληρώνει φόρο 950 ευρώ, δηλαδή επιπλέον 650 ευρώ.

* Περίπου 1,5 εκατομμύριο μισθωτοί, συνταξιούχοι και κατ' επάγγελμα αγρότες με ετήσια δηλούμενα εισοδήματα χαμηλότερα των νέων μειωμένων αφορολογήτων ορίων των 5.681-6.591 ευρώ θα υποστούν κι αυτοί επιβαρύνσεις, λόγω προσδιορισμού των τελικών φορολογητέων εισοδημάτων τους με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης σε επίπεδα υψηλότερα των 6.000-7.000 ευρώ, όπου πλέον επιβάλλεται φόρος εισοδήματος. Π.χ. άγαμος μισθωτός εργαζόμενος με μηνιαίο εισόδημα 300 ευρώ, δηλαδή με ετήσιο εισόδημα μόλις 3.600 ευρώ που διαμένει σε διαμέρισμα 80 τ.μ. θα φορολογείται βάσει τεκμηρίων διαβίωσης για εισόδημα 6.200 ευρώ (3.000 ευρώ ελάχιστο τεκμήριο + 3.200 ευρώ τεκμήριο κύριας κατοικίας) και θα πληρώνει φόρο εισοδήματος 114 ευρώ.

ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΝΕΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΟΡΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ, ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΤ’ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΑΓΡΟΤΕΣΠηγή: enikonomia.gr
Διαβάστε τη συνέχεια →

Κινητικότητα: Σε ποιους ΟΤΑ εμφανίζονται «τάσεις φυγής» προς το «στενό» Δημόσιο (λίστα)

σχόλια
Χωρίς την συμμετοχή δήμων και περιφερειών ως φορείς υποδοχής «έκλεισε» ο πρώτος κύκλος κινητικότητας στο Δημόσιο, καθώς οι ΟΤΑ δεν μερίμνησαν ώστε να επικαιροποιήσουν και να αναρτήσουν τα ψηφιακά οργανογράμματά τους, μία από τις πιο βασικές προϋποθέσεις για την συμμετοχή των φορέων στο νέο σύστημα μετατάξεων. Αντιθέτως, 3 Περιφέρειες και 3 Δήμοι βρίσκονται στη λίστα των δημόσιων φορέων των οποίων οι υπάλληλοι δείχνουν διαθέσεις να αποχωρήσουν, διεκδικώντας κάποιες από τις προς κάλυψη θέσεις.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που δημοσίευσε το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ένα πλήθος υπαλλήλων των παραπάνω ΟΤΑ υπέβαλλε αιτήσεις προκειμένου να αλλάξει υπηρεσία, είτε μέσω απόσπασης είτε μέσω μετάταξης. Οι Περιφέρειες και οι Δήμοι που περιλαμβάνονται στη λίστα με τους φορείς που είχαν πάνω από 5 υπαλλήλους που ζήτησαν να μετακινηθούν είναι οι εξής:

 • Δήμος Αθηναίων: 24 υπάλληλοι
 • Περιφέρεια Αττικής: 22 υπάλληλοι
 • Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: 9 υπάλληλοι
 • Δήμος Χαλκιδέων: 8 υπάλληλοι
 • Περιφέρεια Κρήτης: 7 υπάλληλοι
 • Δήμος Κηφισιάς: 6 υπάλληλοι
 • Δήμος Μυκόνου: 6 υπάλληλοι
► Δείτε αναλυτικά στοιχεία ΕΔΩ.

www.aftodioikisi.gr
Διαβάστε τη συνέχεια →

Κρήτη - Ηράκλειο : Ηλεκτρονικές θα είναι πλέον οι κλήσεις από τη Δημοτική Αστυνομία (video)

σχόλια
Η δημοτική αστυνομία Ηρακλείου εγκαινιάζει ένα νέο σύστημα βεβαίωσης παραβάσεων μέσω μίας ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Πλέον μπαίνει τέλος στο κλασικό μπλοκάκι των κλήσεων ενώ οι δημοτικοί αστυνομικοί θα φωτογραφίζουν την παράβαση ώστε να μην υπάρχει καμία περίπτωση αμφισβήτησης.

Δείτε το σχετικό video :


creta24.gr
Διαβάστε τη συνέχεια →

Παρασκευή, 8 Δεκεμβρίου 2017

Ο Προϊστάμενος του τμ. Αστυνόμευσης της Δημοτικής Αστυνομίας, κ. Μ. Αλλαγιώτης, μιλά στο ΒΕΡΓΙΝΑ TV για το νέο σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης του Δ. Θεσ/νίκης

σχόλια
Ο Προϊστάμενος του τμήματος Αστυνόμευσης της Δημοτικής Αστυνομίας Θεσ/νίκης και καθ' ύλην αρμόδιος για την αστυνόμευση του νέου συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης "THESi", Μιχάλης Αλλαγιώτης, μιλά στην εκπομπή "ΤΑ ΛΕΜΕ" του τοπικού τηλεοπτικού σταθμού της κεντρικής Μακεδονίας, "ΒΕΡΓΙΝΑ tv" και στην Χριστίνα Τσόρμπα. «Βροχή» οι ερωτήσεις-απορίες για το νέο σύστημα ελεγχόμενης Στάθμευσης, τις οποίες όμως απάντησε με πλήρη σαφήνεια ο πάντα καταρτισμένος κ. Αλλαγιώτης. 

Το dimastin.gr κατέγραψε την συνέντευξη και σας την παρουσιάζει στο παρακάτω video :

Διαβάστε τη συνέχεια →

Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου 2017

Ερωτηματολόγιο ΚΕΔΕ : "Ζητείται η απόδοση πρόσθετων αρμοδιοτήτων, αναδιοργάνωση κι αλλαγή του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας της Δημοτικής Αστυνομίας"

σχόλια
Σας είχαμε ενημερώσει ΕΔΩ, για την υπάρξη ενός ερωτηματολογίου για την αυτοδιοίκηση, από τη ΚΕΔΕ, ενόψει του τακτικού συνεδρίου της. Το ερωτηματολόγιο ήταν διαθέσιμο σε όλους τους πολίτες και η συμμετοχή έφτασε τα 2087 άτομα. Τα αποτελέσματα, παρουσιάστηκαν στους αιρετούς κατά τη διάρκεια του ετήσιου συνεδρίου της, το οποίο πραγματοποιήθηκε φέτος στο Ιωάννινα από τις 30 Νοεμβρίου έως τις 02 Δεκεμβρίου 2017. Ανάμεσα στα ερωτήματα, υπήρξε και ένα για την Δημοτική Αστυνομία. Διαβάστε αναλυτικά παρακάτω.

Οκτώ στους 10 αιρετούς απορρίπτουν την καθιέρωση απλής αναλογικής στο εκλογικό σύστημα της Αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με σχτικό ερωτηματολόγιο που παρουσιάστηκε, σήμερα στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ. 

Η παρουσίαση του ερωτηματολογίου σε αιρετούς σχετικά με τα κρίσιμα ζητήματα της Αυτοδιοίκησης, καθώς και η μελέτη του ΙΤΑ για τα εκλογικά  συστήματα που εφαρμόζονται στην Αυτοδιοίκηση βρέθηκαν στο επίκεντρο της σημερινής δεύτερης ημέρας διεξαγωγής του ετήσιου τακτικού συνεδρίου της ΚΕΔΕ.

Στους 2.087 έφτασαν οι συμμετέχοντες στο ερωτηματολόγιο που απεύθυνε η ΚΕΔΕ σε αιρετούς, στελέχη της Αυτοδιοίκησης αλλά και απλούς πολίτες, με αντικείμενο όλα τα σοβαρά ζητήματα που απασχολούν το χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Πρόκειται για πρωτοβουλία του Προέδρου της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλη με στόχο, όπως επισήμανε, «την ανάπτυξη μια αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ της Κ.Ε.Δ.Ε., των αιρετών καθώς και των στελεχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για την ανάδειξη των πραγματικών προβλημάτων που αφορούν τη λειτουργία του θεσμού μας. Παράλληλα τη διαμόρφωση ολοκληρωμένων πολιτικών θέσεων και προτάσεων, που θα επιλύσουν τα προβλήματα αυτά και θα συμβάλουν στην ανάπτυξη των τοπικών μας κοινωνιών».

Η παρουσίαση των συμπερασμάτων που προέκυψαν από τις απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο, έγινε από το Σύμβουλο Επικοινωνίας της ΚΕΔΕ Σ. Παπαδημητρίου, κατά τη σημερινή δεύτερη ημέρα του Ετήσιου Συνεδρίου της ΚΕΔΕ, στα Ιωάννινα.

Από τις απαντήσεις που δόθηκαν στο ερωτηματολόγιο, μεταξύ άλλων, προκύπτει ότι 8 στους 10 διαφωνούν με την καθιέρωση απλής αναλογικής στο εκλογικό σύστημα της Αυτοδιοίκησης. Οι 9 στους 10 χαρακτήρισαν ορθή την πρόταση της ΚΕΔΕ να μην καταθέσουν οι Δήμοι τα ταμειακά τους διαθέσιμα στην Τράπεζα της Ελλάδας, ενώ στην αλλαγή του Καλλικράτη, κρίνεται ως προτεραιότητα, η διασφάλιση της οικονομικής αυτοτέλειας των Δήμων.

Οι απόψεις που κατατέθηκαν από τα στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αλλά και τους πολίτες κατεγράφησαν και θα συμπεριληφθούν στο κείμενο διαλόγου των θέσεων της ΚΕΔΕ, που θα παρουσιαστεί στη λήξη του Συνεδρίου. Η διεξαγωγή του ερωτηματολογίου ξεκίνησε στις 26 Οκτωβρίου και ολοκληρώθηκε στις 20 Νοεμβρίου

Βασικά συμπεράσματα από την επεξεργασία του ερωτηματολογίου

Στην εισήγηση του ο κ. Παπαδημητρίου συνόψισε τα συμπεράσματα που προέκυψαν από τις απαντήσεις που δόθηκαν σε 10 βασικά ερωτήματα, στα εξής:


 • Διατυπώνεται η απαίτηση να αποδοθούν στους Δήμους το σύνολο των πόρων που προβλέπει η ισχύουσα Νομοθεσία.
 • Εκφράζεται η γνώμη να μπορούν να αξιοποιούν οι Δήμοι τα ανταποδοτικά τέλη και για άλλους σκοπούς.
 • Η συντριπτική πλειοψηφία, το 87%, θεωρεί σωστή την πρόταση του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε., να μην καταθέσουν οι Δήμοι τα ταμειακά τους διαθέσιμα στην Τράπεζα της Ελλάδος.
 • Σχεδόν 8 στους 10 διαφωνούν με την απλή αναλογική.
 • Κρίνεται ότι βασικό στοιχείο της αλλαγής του Καλλικράτη θα πρέπει να είναι κατά προτεραιότητα η ενίσχυση της οικονομικής αυτοτέλειας των Δήμων, η αναβάθμιση της καταστατικής θέσης των αιρετών και η ανάληψη του κοινωνικού κράτους από τους Δήμους.
 • Συνδέεται η ενίσχυση της καταστατικής θέσης των αιρετών με την καθιέρωση αποζημίωσης για κάθε αιρετό που συμμετέχει σε όργανα Δήμων.
 • Κρίνεται ότι μπορεί να ενισχυθεί η διαφάνεια στη λειτουργία των Δήμων με τη θέσπιση ενιαίας ανεξάρτητης αρχής εξωτερικών ελέγχων.
 • Υποστηρίζεται η δημιουργία αναπτυξιακού προγράμματος για την αυτοδιοίκηση
 • Εκφράζεται η βούληση να έχουν οι Δήμοι τη δυνατότητα να προσλαμβάνουν το προσωπικό τους με βάση τις ανάγκες και τις οικονομικές δυνατότητες του κάθε Δήμου.
 • Προτείνονται συγκεκριμένες πολιτικές για την ενεργό συμμετοχή των Δήμων στην αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος.
 • Ζητείται η απόδοση πρόσθετων αρμοδιοτήτων, αναδιοργάνωση κι αλλαγή του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας της Δημοτικής Αστυνομίας.

Η διενέργεια ερωτηματολογίου «εργαλείο» της ΚΕΔΕ για το μέλλον

Tο ερωτηματολόγιο δεν αποτελεί ασφαλώς επιστημονική δημοσκόπηση.  Ωστόσο, όπως αναφέρθηκε, «η επιτυχία του εγχειρήματος, που έγινε για πρώτη φορά από την ΚΕΔΕ με αφορμή τη διεξαγωγή του Συνεδρίου της , μας οδηγεί στο να το αξιοποιήσουμε από δω και στο εξής ακόμη περισσότερο,ως μεθοδολογικό εργαλείο, για να καταγράφουμε τις απόψεις των αιρετών της Αυτοδιοίκησης».

Επισυνάπτεται η αναλυτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου.

Διαβάστε τη συνέχεια →

Τρίτη, 5 Δεκεμβρίου 2017

Ποιοι κερδίζουν και ποιοι χάνουν από το "νέο" ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων - Πίνακας

σχόλια
Την πλήρη αναμόρφωση του ύψους του επιδόματος τέκνων αλλά και των εισοδηματικών κριτηρίων που ισχύουν, με στόχο τη στήριξη των οικογενειών με έως δύο παιδιά αλλά και των τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα, προβλέπει το τελικό σχέδιο του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που συμφωνήθηκε το Σάββατο μεταξύ κυβέρνησης και πιστωτών, στο πλαίσιο της τρίτης αξιολόγησης.


Βάσει των στοιχείων που εξέτασαν εξονυχιστικά οι δύο πλευρές κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, η εσωτερική αναδιανομή που επιτυγχάνεται, παράλληλα με την αύξηση του προϋπολογισμού κατά 40% (στα 910 εκατ. ευρώ το 2018 από 650 εκατ. ευρώ το 2017) έχει ως αποτέλεσμα περίπου 682.000 οικογένειες να δουν τα επιδόματα που ήδη λαμβάνουν, από το 2018 να αυξάνονται από 57% έως και 110%.

Στον αντίποδα, ένα μικρό ποσοστό στο σύνολο των δικαιούχων, περίπου 13.500 οικογένειες σε σύνολο 803.000 δικαιούχων, κυρίως τρίτεκνες με εισόδημα άνω των 34.000 ευρώ χάνουν τελείως την παροχή. Στους «χαμένους» συγκαταλέγονται επίσης 54.600 οικογένειες με εισοδήματα από 20.000 ευρώ και άνω, που θα δουν μειώσεις από 6 έως 53 ευρώ τον μήνα. Συνολικά, όπως εκτιμούν στο υπουργείο Εργασίας, στους «κερδισμένους» συγκαταλέγεται πάνω από το 90% των σημερινών δικαιούχων, καθώς ενισχύονται οι μονογονεϊκές οικογένειες και όλοι οι δικαιούχοι επιδόματος, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παιδιών, που ανήκουν στην πρώτη εισοδηματική κατηγορία. Επίσης, εκτιμάται πως ενισχύονται όλες οι οικογένειες με 1-2 παιδιά, ανεξάρτητα από το εισόδημά τους. Οι τρίτεκνοι και πολύτεκνοι ευνοούνται μόνο εάν έχουν πολύ χαμηλά εισοδήματα, ενώ σημαντικές απώλειες έχουν οικογένειες κυρίως με τρία παιδιά και μεσαία προς υψηλά εισοδήματα.

Η νέα αρχιτεκτονική

Αναλυτικά, η νέα αρχιτεκτονική του επιδόματος –που απορροφά το Ειδικό Επίδομα Τριτέκνων και Πολυτέκνων– αυξάνει σημαντικά το ποσό για το τρίτο και το τέταρτο παιδί. Το ποσό βάσης που φθάνει τα 70 ευρώ για πολύ χαμηλά εισοδήματα και περιορίζεται στα 28 ευρώ τον μήνα για τα υψηλά, διπλασιάζεται για το 2ο παιδί, 4πλασιάζεται για το 3ο παιδί, 6πλασιάζεται για το 4ο κ.ο.κ.

Τρεις κατηγορίες

Σύμφωνα με την αρμόδια αναπληρώτρια υπουργό Κοινωνικής Αλληλεγγύης, οι εισοδηματικές κατηγορίες παραμένουν τρεις και διαμορφώνονται στις 0-6.000 ευρώ για το πλήρες ποσό, στις 6.001 - 10.000 ευρώ και στις 10.001-15.000 ευρώ για τμήμα ποσού.

Βελτιώνεται, όμως, σε σχέση με το ισχύον πλαίσιο, ο τρόπος υπολογισμού του κάθε μέλους στο νοικοκυριό, ενώ αυξάνεται κατά τι και το ποσό που δικαιούται κάθε οικογένεια που βρίσκεται στην υψηλότερη κάθε φορά εισοδηματική κλίμακα.

Τα κριτήρια ακολουθούν το πρότυπο του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης, δηλαδή το δεύτερο μέλος του νοικοκυριού μετράει 1/2 (από 1/3 σήμερα) και το κάθε επόμενο 1/4 (από 1/6 σήμερα). Οσο για το ποσό, από τα 70 ευρώ της πρώτης κλίμακας, φαίνεται πως μειώνεται σε 46,6 ευρώ για τη μεσαία κλάση (2/3 του αρχικού ποσού) και περιορίζεται σε 28 ευρώ για την τελευταία «υψηλή» κλάση.

Η πρώτη κλάση, σύμφωνα με την αναπληρώτρια υπουργό Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου, προβλέπει 70 ευρώ τον μήνα για ένα παιδί από 40 σήμερα, 140 ευρώ για δύο παιδιά από 80 που είναι σήμερα, και 280 ευρώ για οικογένεια με 3 παιδιά από 242 ευρώ που είναι σήμερα. Μετά το 3ο θα προστίθενται άλλα 140 ευρώ.

Να σημειωθεί ότι σήμερα το «ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων» κυμαίνεται από 13,33 έως 40 ευρώ τον μήνα για κάθε παιδί και καταβάλλεται σε οικογένειες με 1 ή περισσότερα παιδιά βάσει συγκεκριμένων εισοδηματικών κριτηρίων.

Παράλληλα, βέβαια, καταβάλλεται και το «ειδικό επίδομα τριτέκνων και πολυτέκνων» που ανέρχεται σε 500 ευρώ τον χρόνο για κάθε παιδί, ήτοι 1.500 ευρώ.

► Δείτε τον Βοηθητικό-συγκεντρωτικό πίνακα των νέων εισοδηματικών κριτηρίων :


Διαβάστε τη συνέχεια →

Κυριακή, 3 Δεκεμβρίου 2017

Αγρίνιο : Ενημερωτικές κινήσεις Δημοτικής Αστυνομίας και ΕΛΕΠΑΠ για την προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ (φωτορεπορτάζ)

σχόλια
Σήμερα λίγο μετά τις 10:30 το πρωί με σημείο εκκίνησης το Συντριβάνι, ομάδα αποτελούμενη από παιδιά και εκπροσώπους της ΕΛΕΠΑΠ μαζί με προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας ενημέρωσαν μοιράζοντας φυλλάδια για την προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ.

Με αφορμή την σημερινή ημέρα 3 Δεκεμβρίου όσοι πολίτες βρέθηκαν στο κέντρο της πόλης του Αγρινίου ενημερώθηκαν και ευαισθητοποιήθηκαν για τα άτομα ΑΜΕΑ καθώς και για την προσβασιμότητά τους.

Μοιράστηκαν ενημερωτικά φυλλάδια αλλά και τοποθετήθηκαν στα παρμπρίζ των σταθμευμένων αυτοκινήτων.

► Δείτε Φώτο :


Διαβάστε τη συνέχεια →

Σάββατο, 2 Δεκεμβρίου 2017

Θεσσαλονίκη: Το παράπονο ενός απολυμένου σχολικού φύλακα στον Κυρ. Μητσοτάκη (VIDEO)

σχόλια
Με τον Κυριάκο (που θέλει να μας...ξανασώσει) να απαντά : «Το κεφάλαιο αυτό έκλεισε. Μην επανέλθουμε εκεί ήταν μια πολύ επώδυνη περίοδος για όλους μας, πρώτα για σας, αλλά και για μένα». Έτσι. Έκλεισε μέχρι να το ξανανοίξει ο ίδιος...

Το παράπονο ενός απολυμένου σχολικού φύλακα δέχτηκε, μετά την ομιλία του στο 7ο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, ο πρόεδρος του κόμματος, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο άνδρας πλησίασε τον πρόεδρο της Ν.Δ. και ζήτησε να του απευθύνει ένα ερώτημα. Του εξήγησε ότι είναι απολυμένος σχολικός φύλακας και τον ρώτησε: «Εσείς ο ίδιος προσωπικά με αποφάσεις σας μας βγάλατε σε διαθεσιμότητα και ανεργία. Είμαι νεοδημοκράτης από το 1989, ποιος ο λόγος την επόμενη ημέρα να ψηφίσω τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος ο ίδιος προσωπικά με έδιωξε και με έβγαλε σε ανεργία;».

«Το κεφάλαιο αυτό έκλεισε. Θα ψηφίσεις τη Νέα Δημοκρατία αν σε πείσανε όλα τα υπόλοιπα, αλλά το κεφάλαιο αυτό έκλεισε. Μην επανέλθουμε εκεί ήταν μια πολύ επώδυνη περίοδος για όλους μας, πρώτα για σας, αλλά και για μένα» του απάντησε κ. Μητσοτάκης και η συζήτηση τελείωσε εκεί χωρίς να ανάψουν τα αίματα και χωρίς να συμβεί το παραμικρό.

► Δείτε το βίντεο του Thestival.gr, από το περιστατικό:


www.thestival.gr
Διαβάστε τη συνέχεια →

Παρασκευή, 1 Δεκεμβρίου 2017

Διευρύνεται η Φορολοταρία: 9+1 κληρώσεις μέσα στο Δεκέμβριο - Πραγματοποιήθηκε ήδη η πρώτη κλήρωση

σχόλια
Η πρώτη δημόσια κλήρωση έγινε την Πέμπτη (30/11/2017) το βράδυ με τον μισό πληθυσμό της Ελλάδας να μπαίνει στη φορολοταρία.

Η «φρενίτιδα της φορολοταρίας» θα συνεχιστεί και τον Δεκέμβρη. Σύμφωνα με την διευθύντρια Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΑΑΔΕ, Σοφία Σεχπερίδου έρχονται άλλες 9+1 κληρώσεις εντός του μήνα και πιθανότατα πριν από την Πρωτοχρονιά.

Όπως τόνισε η κα Σεχπερίδου στο κεντρικό μαγκαζίνο του Realfm 97,8 με τον Νίκο Στραβελάκη, η μεγάλη φορολοταρία των 9 εκατ. ευρώ θα διεξαχθεί σε 9 κληρώσεις οι οποίες θα αφορούν στις συναλλαγές που έχουν γίνει το πρώτο εννεάμηνο του 2017. Θα διεξαχθεί όμως, κι άλλη μία για τις συναλλαγές του Νοεμβρίου, ενώ για τον Δεκέμβρη θα πραγματοποιηθεί το τρίτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου.

Όσον αφορά στη φορολοταρία της Πέμπτης, ήδη 720.000 άτομα έχουν μπει στην εφαρμογή για να διαπιστώσουν αν κέρδισαν, ενώ ήδη έχουν ενημερωθεί 165 ότι συγκαταλέγονται στους τυχερούς.

Πενήντα χιλιάδες φορολογούμενοι έχουν δηλώσει ήδη αριθμό λογαριασμού IBAN, προκειμένου να πιστωθούν τα χρήματα, κάτι το οποίο αναμένεται να γίνει τις επόμενες ημέρες.

Σύμφωνα με την κα Σεχπερίδου, 65 από τους 1.000 νικητές έχει διαπιστωθεί ότι δεν έχουν κωδικούς στο Taxisnet, οπότε σε αυτή την περίπτωση η ΑΑΔΕ τους ενημερώνει τηλεφωνικά ότι κέρδισαν και ότι χρειάζεται να αποκτήσουν κωδικούς Taxisnet, να δηλώσουν τα στοιχεία τους και τον αριθμό λογαριασμού ώστε να μπορέσουν να λάβουν τα 1.000 ευρώ.

Οι υπόλοιποι που έχουν κωδικούς, ενημερώνονται ότι κέρδισαν μέσω e-mail και με μήνυμα στο Taxisnet.

Αργότερα, όπως είπε η Σοφία Σεχπερίδου, θα κληρώνονται και έπαθλα σε είδος αν και ακόμα δεν έχει καθοριστεί για το τι ακριβώς θα πρόκειται.

Η Διευθύντρια Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης πρόσθεσε πως αν δεν βρεθεί κάποιος από τους 1.000 τυχερούς ή δεν δηλώσουν IBAN εντός του προβλεπόμενου χρονικού περιθωρίου τότε ο νικητής θα είναι από τους αναπληρωματικούς, ο πρώτος επιλαχών.

► Δείτε την είδηση και ΕΔΩ.

Διαβάστε τη συνέχεια →

Δήμος Θεσσαλονίκης : Από τη Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου εντείνεται η αστυνόμευση του νέου συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης

σχόλια
Από την Δευτέρα, 4 Δεκεμβρίου, θα ενταθεί η αστυνόμευση στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, ενώ θα αρχίσουν να «πέφτουν» οι πρώτες κλήσεις στους παραβάτες, καθώς ολοκληρώνεται η πιλοτική φάση του νέου συστήματος της ελεγχόμενης στάθμευσης «Thesi».

«Από την επόμενη εβδομάδα θα ενταθεί η αστυνόμευση και θα επικεντρωθεί στις θέσεις των μόνιμων κατοίκων, καθώς εκεί βρίσκεται το μεγάλο στοίχημα του συστήματος. Αυτός είναι ο κύριος στόχος που πρέπει να προστατευτεί» δήλωσε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο αναπληρωτής προϊστάμενος Διεύθυνσης της Δημοτικής Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, Πέτρος Παπαφίλης.

Οι μόνιμοι κάτοικοι μπορούν να παρκάρουν δωρεάν στους χώρους με τη μπλε διαγράμμιση, ενώ οι επισκέπτες -έναντι αντιτίμου και με χρέωση ανά λεπτό- στις θέσεις με τη λευκή διαγράμμιση.

Σύμφωνα με τον κ. Παπαφίλη, θα χρειαστεί επιπλέον μία περίοδος ενημέρωσης για τους μόνιμους κατοίκους του κέντρου και της Άνω Πόλης, όπου ξεκίνησε η ελεγχόμενη στάθμευση.

Οι δημοτικοί αστυνομικοί με ψηφιακές συσκευές στα χέρια θα πραγματοποιούν τους ελέγχους. Θα σκανάρουν την πινακίδα του αυτοκινήτου και μέσα σε δευτερόλεπτα θα γνωρίζουν εάν ο κάτοχος του ΙΧ είναι μόνιμος κάτοικος ή εάν έχει πληρώσει το αντίτιμο σε περίπτωση που είναι επισκέπτης.


► Περισσότερες πληροφορίες για το νέο σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης που ισχύει σε συγκεκριμένες κοινότητες του Δ. Θεσσαλονίκης, μπορείτε να αντλήσετε, κάνοντας κλικ ΕΔΩ.
Διαβάστε τη συνέχεια →

Καταργείται η έκπτωση 50% για τις παραβάσεις που πληρώνονται εντός 10ημέρου - Ανάλογα με το εισόδημα του παραβάτη το πρόστιμο

σχόλια
Καταργείται με τον νέο ΚΟΚ η υφιστάμενη ρύθμιση για έκπτωση 50% όταν πληρώνονται οι κλήσεις της τροχαίας εντός 10ημέρου. Παράλληλα με τον νέο ΚΟΚ τα πρόστιμα θα κλιμακώνονται ανάλογα με το εισόδημα. 

Επίσης θα υπάρξει κατηγοριοποίηση των παραβάσεων ανάλογα με την επικινδυνότητα και την αντικοινωνική συμπεριφορά. Ειδική παράβαση θα είναι οι χειρονομίες (π.χ. μούντζες) από επαγγελματίες οδηγούς. Για τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις που σχεδιάζει, ο υπουργός υποδομών Χρήστος Σπίρτζης ενημέρωσε το απόγευμα τους επικεφαλής των δανειστές. Πάντως, οι ρυθμίσεις αυτές δεν είναι μνημονιακή υποχρέωση. Η συνάντηση Σπίρτζη - δανειστεών αφορούσε στο θέμα της παραχώρησης της εκμετάλλευσης της Εγνατίας Οδού.

Επίσης ο κ. Σπίρτζης τούς ενημέρωσε για την Ενιαία Βάση Δεδομένων που δημιουργείται για οχήματα με στοιχεία από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, την ΑΑΔΕ και το Υπουργείο Μεταφορών αλλά και τη Βάση Δεδομένων για Οδηγούς, οι οποίες θα διασταυρώνονται και θα "επικοινωνούν" μεταξύ τους. (σσ. Εδώ, κατά την άποψη του dimastin.gr θα πρέπει να ζητηθεί από τις υπηρεσίες Δημοτικής Αστυνομίας να υπάρχει πρόσβαση στη βάση αυτή.).

Επίσης, ο υπουργός διευκρίνισε σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο, ότι στις αρχές του 2019 θα ξεκινήσει σταδιακά η εφαρμογή των ηλεκτρονικών διοδίων σε όλους τους οδικούς άξονες, που θα χρεώνουν τους οδηγούς ανάλογα με τη χρήση. Ο σχετικός διαγωνισμός αναμένεται εντός του Δεκεμβρίου.

Διαβάστε τη συνέχεια →

Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου 2017

Δημόσιο: Έρχονται προκηρύξεις για γραμματείς, manager & ηλεκτρονική πλατφόρμα για αξιολόγηση

σχόλια
Eντός Δεκεμβρίου πρόκειται να προκηρυχθούν οι θέσεις για τους γενικούς διευθυντές και τους διοικητικούς γραμματείς των υπουργείων η τοποθέτηση των οποίων πρόκειται να γίνει έως τον Ιούνιο του 2018. Αυτό δεσμεύτηκε η υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης Όλγα Γεροβασίλη προς τους εκπροσώπους των Θεσμών με τους οποίους είχε σήμερα πολύωρη συνάντηση, επιχειρώντας να κλείσει και την τελευταία, στην ουσία, εκρεμμότητα σε σχέση με το Δημόσιο.
Παράλληλα, καθώς το χρονοδιάγραμμα έχει καθυστερήσει  η κ. Γεροβασίλη τόνισε προς τους εκπροσώπους του δανεσιτών μας ότι προσανατολίζεται στο να μειώσει την περίοδο που θα συνυπηρετούν με τους γενικούς γραμματείς σε περίπου τρεις μήνες αντί του εξάμηνου.
Να σημειωθεί ότι η επιλογή των διοικητικών γραμματέων θα γίνει από το Μητρώο Επιτελικών Στελεχών, ενώ οι υποψηφιότητες θα αξιολογηθούν από το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Διοικήσεων, υπό το ΑΣΕΠ, στο οποίο, ωστόσο, όπως αποκάλυψε η aftodioikisi.gr, συμμετέχει συνδικαλιστής με «πλαστό» πτυχίο.
Ηλεκτρονική πλατφόρμα για την αξιολόγηση
Παράλληλα, η υπουργός ενημέρωσε τους δανειστές ότι το ΥΠΔΑ σχεδιάζει η διαδικασία της αξιολόγησης να γίνει από το 2018 μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, στην οποία θα ενταχθούν τα ψηφιακά οργανογράμματα και τα περιγράμματα θέσεων. Σύμφωνα με το υπουργείο, με αυτόν τον τρόπο θα απαλλαχθεί το Δημόσιο από έξωθεν παρεμβάσεις και γραφειοκρατικούς μηχανισμούς.
Πλην της αξιολόγησης έχει έχει αρχίσει η ανταλλαγή κειμένων για την τεχνική συμφωνία (staff level agreement) για τις, συνολικά, εννέα αλλαγές στο Δημόσιο, όπως η κινητικότητα αλλά και ο αριθμός των συμβασιούχων.
Συνάντηση Γεροβασίλη με Θεσμούς
Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το ΥΠΔΑ, η σημερινή συνάντηση της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Όλγας Γεροβασίλη με τους εκπροσώπους των Θεσμών, κινήθηκε γύρω από θέματα που αφορούν τη Δημόσια Διοίκηση και επικεντρώθηκε στην πορεία υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων.
Εκτιμήθηκαν ιδιαίτερα θετικά η εφαρμογή του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας με τη χρήση ψηφιακής πλατφόρμας και η πρώτη εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων.
Μάλιστα, στο πλαίσιο της ψηφιοποίησης των λειτουργιών και των υπηρεσιών του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, παρουσιάστηκε η πρόταση που θα υλοποιηθεί για την ηλεκτρονική διαδικασία αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων τον επόμενο χρόνο.
Όσον αφορά στις επιλογές των προϊσταμένων της Διοίκησης, οι αξιωματούχοι του υπουργείου ενημέρωσαν ότι ήδη ξεκίνησαν οι τοποθετήσεις γενικών διευθυντών στις οριζόντιες θέσεις Διοικητικού-Οικονομικού.
Παράλληλα, ξεκίνησαν ήδη να δημοσιεύονται προκηρύξεις, που αφορούν στους υπόλοιπους Γενικούς Διευθυντές, από τα αρμόδια Υπουργεία.
Αναφορικά με τους Διοικητικούς, Ειδικούς και Τομεακούς Γραμματείς, ήδη ξεκίνησε η έκδοση προκηρύξεων για την πλήρωσή τους μέσα από διαφανή, αδιάβλητη και αξιοκρατική διαδικασία, με πρώτη τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Από την παραπάνω διαδικασία εξαιρούνται τα Υπουργεία Εξωτερικών, Προστασίας του Πολίτη και Εθνικής Άμυνας.
Σημειώθηκε δε ότι είναι οι πρώτες κρίσεις, αξιοκρατικές και διαφανείς, που γίνονται στο Δημόσιο μετά από αρκετά χρόνια.
Η επιλογή των Προϊσταμένων στο σύνολό τους –δηλαδή έως και τους Τμηματάρχες– αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του καλοκαιριού του 2018.
Επιπλέον, από την πλευρά των Θεσμών αναγνωρίστηκε η επιτυχής προσπάθεια των ελληνικών Αρχών να διατηρήσουν σταθερό τον αριθμό των εργαζομένων ορισμένου χρόνου, βάσει του μέσου όρου του έτους 2016.
Οι συζητήσεις αναμένεται να συνεχιστούν αύριο σε τεχνικό επίπεδο, προκειμένου να διαμορφωθούν τα τελικά κείμενα της συμφωνίας.

Διαβάστε τη συνέχεια →