Δευτέρα, 18 Μαρτίου 2019

Αλλάζουν όλα στο Δημόσιο για προϊσταμένους, άδειες και μετατάξεις

σχόλια
Tα πάνω-κάτω στο ∆ηµόσιο µε σειρά ρυθµίσεων που δίνουν µπόνους επιµόρφωσης σε 100.000 υπαλλήλους αποφοίτους λυκείου για να διεκδικήσουν θέση τµηµατάρχη, αυξάνουν τους δικαιούχους και τις µέρες γονεϊκής και εκπαιδευτικής άδειας και επιτρέπουν περισσότερες αποσπάσεις-µετατάξεις για λόγους υγείας, αλλά και ευκολότερη πρόσληψη για µέλη τρίτεκνων οικογενειών και για άτοµα µε αναπηρία.

Οι ρυθµίσεις περιλαµβάνονται ως οδηγίες προς όλες τις δηµόσιες υπηρεσίες µέσα σε εγκύκλιο της υπουργού ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης Μαριλίζας Ξενογιαννακοπούλου.

Η εγκύκλιος είναι εφαρµοστική του νόµου 4590/2019 (Α΄ 17)«Ενδυνάμωση Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), ενίσχυση και αναβάθμιση Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις», που ψηφίστηκε πρόσφατα. Οι προβλέψεις της εγκυκλίου, σε συνδυασµό µε όσα έχει διευκρινίσει το υπουργείο, οδηγούν σε µια νέα πραγµατικότητα για πολλούς υπαλλήλους, καθώς προβλέπονται:

 • Πιστοποιητικό ∆ιοικητικής Επάρκειας που θα µπορούν να λαµβάνουν οι υπάλληλοι ∆Ε (απόφοιτοι Λυκείου), παρακολουθώντας εξ αποστάσεως προγράµµατα επιµόρφωσης που θα οργανώνει το Εθνικό Κέντρο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. Οι υπάλληλοι αυτοί, περίπου 100.000, είχαν δικαίωµα να διεκδικήσουν µία από τις 5.000 θέσεις τµηµαταρχών στο ∆ηµόσιο, αλλά το πετύχαιναν µε µεγάλη δυσκολία λόγω έλλειψης τυπικών προσόντων. Εκτός αυτού, ήταν οι πρώτοι που έµπαιναν στο στόχαστρο απολύσεων, όπως συνέβη στο διάστηµα 2012- 2014. Αποκτώντας το Πιστοποιητικό ∆ιοικητικής Επάρκειας θα κερδίζουν 30 µόρια και περισσότερες πιθανότητες να αναλάβουν θέση ευθύνης. Κατά προτεραιότητα το µέτρο θα εφαρµοστεί για εργαζοµένους ∆Ε στην Αυτοδιοίκηση.
 • Χορήγηση άδειας ανατροφής τέκνου τριών µηνών όχι µόνο στους φυσικούς, αλλά και στους θετούς ή ανάδοχους γονείς, καθώς και σε γονείς που έχουν τεκνοποιήσει µέσω παρένθετης µητέρας. Χρήση της άδειας µπορεί πλέον να κάνει και ο πατέρας, ανεξαρτήτως του τρόπου που έχει αποκτηθεί το τέκνο.


 • Αύξηση των ηµερών άδειας σε περίπτωση ασθένειας των παιδιών: Από πέντε σε επτά εργάσιµες ηµέρες κατ' έτος για τρίτεκνους υπαλλήλους, από έξι σε οκτώ µέρες για µονογονεϊκές οικογένειες και από πέντε σε δέκα µέρες για πολυτέκνους.
 • Αύξηση σε 14 ηµέρες του αριθµού των εργάσιµων ηµερών κατ' έτος για άδεια εξετάσεων, όταν ο υπάλληλος παρακολουθεί πρόγραµµα εκπαίδευσης. ∆ικαίωµα χρήσης, εκτός από τους µόνιµους, έχουν και οι εργαζόµενοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.


 • Απόσπαση ή µετάταξη υπαλλήλου για ιδιαίτερα σοβαρούς λόγους υγείας όχι µόνον του ίδιου ή της οικογένειάς, αλλά και προσώπου που συµβιώνει µε αυτόν. 6 To σύµφωνο συµβίωσης να επιτρέπει την απόσπαση υπαλλήλου για συνυπηρέτηση στην ίδια περιοχή, κάτι που ίσχυε έως τώρα µόνο για τους συζύγους. Στην περίπτωση που ο σύζυγος ή συµβιών είναι υπάλληλος µε σχέση εργασίας ορισµένου χρόνου, η διάρκεια της απόσπασης δεν θα υπερβαίνει τον χρόνο αυτό.

 • Υπάλληλοι που δεν είναι µόνιµοι αλλά ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου να µπορούν να συµµετέχουν στην κάλυψη οργανικών θέσεων µόνιµου προσωπικού µέσω της κινητικότητας, εφόσον δεν υπάρχουν ανάλογα αιτήµατα µόνιµων υπαλλήλων ή οι αιτούντες δεν πληρούν τα απαιτούµενα προσόντα. Ο υπάλληλος µετατάσσεται σε προσωποπαγή θέση µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, η οποία καταργείται αυτοδικαίως µε την αποχώρηση του υπαλλήλου.

 • Κατάργηση του ορίου ηλικίας των 45 ετών που υπήρχε για τη συµµετοχή υπαλλήλου σε µεταπτυχιακά προγράµµατα σπουδών

 • Πρόβλεψη ευνοϊκών διατάξεων για την πρόσληψη ατόµων µε βαρηκοΐα ή κώφωση, καθώς και µελών τρίτεκνων οικογενειών. Ενδεικτικά, προβλέπεται ότι τα άτοµα µε κώφωση ή βαρηκοΐα µε ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω που κατέχουν βεβαίωση επάρκειας νοηµατικής γλώσσας, προσλαµβάνονται χωρίς να απαιτείται η απόδειξη ξένης γλώσσας, εκτός και αν η γνώση της καθορίζεται ως απαιτούµενο τυπικό προσόν.

 • Αυτεπάγγελτος έλεγχος από την υπηρεσία για πιθανό κώλυµα διορισµού. Τέτοιο κώλυµα µπορεί να είναι η απόλυση από το ∆ηµόσιο λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύµβασης για σπουδαίο λόγο, οφειλόµενο σε υπαιτιότητα του εργαζοµένου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση. Βάσει των νέων ρυθµίσεων «Για τη διαπίστωση του ως άνω κωλύµατος διορισµού υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση από τον ενδιαφερόµενο, το αληθές περιεχόµενο της οποίας ελέγχεται αυτεπαγγέλτως από την αρµόδια υπηρεσία διορισµού, µε βάση τα στοιχεία που τηρούνται στο Μητρώο Απογραφής ελληνικού ∆ηµοσίου».

Ταυτόχρονα, µε νέα τροπολογία που κατέθεσε η Μ. Ξενογιαννακοπούλου ενισχύεται ο δηµοφιλής θεσµός των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και δηµιουργείται για πρώτη φορά ειδική υπηρεσία για την εξυπηρέτηση των ΑµεΑ. Όπως είπε, η υπουργός προωθούνται άµεσα οι προσλήψεις 155 ατόµων µε ψηφιακές δεξιότητες, ενώ στην ανοιχτή προκήρυξη µε τις διαδικασίες του ΑΣΕΠ θα αναγνωρίζονται η εµπειρία και η προϋπηρεσία.

Για την εξυπηρέτηση ατόµων µε προβλήµατα όρασης και ακοής για πρώτη φορά δύναται να προσλαµβάνονται για συγκεκριµένες θέσεις δηµόσιοι υπάλληλοι µε απαραίτητο προσόν την πιστοποιηµένη γνώση γραφής Braille και της ελληνικής νοηµατικής γλώσσας.

www.ethnos.gr
Διαβάστε τη συνέχεια →

Συμπλήρωση ερωτηματολογίου για διπλωματική εργασία

σχόλια

Ο πρώην Δημοτικός Αστυνομικός του Δ. Αθηναίων, ο οποίος μετατάχθηκε σε κ.κ., Γιώργος Τ., στα πλαίσια της διπλωματικής του εργασίας για μεταπτυχιακό τίτλο, με θέμα τη ''Δημόσια Διοίκηση'' έχει αναλάβει μια έρευνα για την κινητικότητα των δημοσίων υπαλλήλων. Μας ζήτησε λοιπόν να τον βοηθήσουμε να συμπληρώσει τον αριθμό των απαιτούμενων απαντημένων ερωτηματολογίων, αναρτώντας την επιστολή του στο dimastin.gr

Εμείς, πάντα βοηθάμε σε τέτοιες περιπτώσεις! 

Όσοι λοιπόν θέλετε να βοηθήσετε τον Γιώργο, διαβάστε τις οδηγίες του και κάνετε κλικ στο σύνδεσμο (link) που παραθέτει :
 1. όσοι επιθυμούν να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο θα πρέπει να συνδεθούν με το email τους.
 2. σε μερικές ερωτήσεις μπορούν να επιλεγούν περισσότερες απαντήσεις
 3. δεν είναι όλες οι ερωτήσεις υποχρεωτικές
 4. η έρευνα θα σταματήσει στις 15 Μαΐου.
 5. https://goo.gl/forms/Axm2cIsxKtdMEi293
με εκτίμηση,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τ.
Πρώην δημοτικός αστυνομικός Δ.Αθηναίων, 
νυν υπάλληλος Κ.Κ.

Διαβάστε τη συνέχεια →

Πέμπτη, 14 Μαρτίου 2019

Στη Δημοτική Αστυνομία της Αθήνας ο Κ. Μπακογιάννης: «Στηρίζουμε πολλά σε σας»

σχόλια
Τη Δημοτική Αστυνομία της Αθήνας επισκέφθηκε ο Κώστας Μπακογιάννης και συζήτησε με τα στελέχη της για όλα τα θέματα που αφορούν τον ρόλο της στη λειτουργία της πόλης.


Ο υποψήφιος Δήμαρχος Αθηναίων αναφέρθηκε στο σχέδιο για την ενίσχυση της ασφάλειας στην Αθήνα με τον Δήμο να έχει συντονιστικό ρόλο. «Έχουμε προτείνει στην κατεύθυνση αυτή, τη δημιουργία Ενιαίου Επιχειρησιακού Κέντρου με τη συμμετοχή της Δημοτικής Αστυνομίας, της Ελληνικής Αστυνομίας και όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Απόφαση μας είναι να ενισχύσουμε τη Δημοτική Αστυνομία και να τη στηρίξουμε σε υλικοτεχνική υποδομή (οχήματα, εξοπλισμό κ.λ.π) αλλά και τεχνολογικά μέσα που θα κάνουν τη δουλειά της πιο αποτελεσματική» τόνισε ο Κώστας Μπακογιάννης.

Πρόσθεσε μάλιστα ότι η λειτουργία της Δημοτικής Αστυνομίας έχει κομβική σημασία για την καθημερινότητα της πόλης αλλά και την πολιτική προστασία και για τον λόγο αυτό εκτός από την ενίσχυση της σε υλικά μέσα, χρειάζεται άμεση θεσμική διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της και θωράκιση των ανθρώπων της για να κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους.

«Στηρίζουμε πολλά σε σας για μια πόλη που θα χαίρονται κάτοικοι και επισκέπτες. Γνωρίζουμε και εκτιμάμε το σημαντικό και πολύπλευρο έργο που κάνετε καθημερινά παρά τις μεγάλες δυσκολίες που αντιμετωπίζετε καθώς ο αριθμός των ανδρών και γυναικών που υπηρετούν είναι σημαντικά μειωμένος σε σχέση με προηγούμενα χρόνια. Στόχος είναι η αναβάθμιση και η θεσμική ενίσχυση της Δημοτικής Αστυνομίας της Αθήνας που θα σημάνει βελτίωση της καθημερινότητας των Αθηναίων και των επισκεπτών της πόλης» ανέφερε ο Κώστας Μπακογιάννης. 

Διαβάστε τη συνέχεια →

Τετάρτη, 13 Μαρτίου 2019

Ξεκίνησε, στην αρμόδια Επιτροπή της βουλής, η επεξεργασία του πολυνομοσχεδίου του Υπ.Εσ. - Τι ανέφερε ο Α. Χαρίτσης για Δημοτικούς Αστυνομικούς και σχολικούς φύλακες

σχόλια
Ξεκίνησε σήμερα το πρωί στην αρμόδια Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης η Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας – Ρυθμίσεις για την απονομή Ιθαγένειας – Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ».

Κατά την ομιλία του ο υπουργός Εσωτερικών Α. Χαρίτσης έκανε λόγο για ένα πολύ σημαντικό πολυνομοσχέδιο για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς του κοινωνικού βίου – από τη δημόσια διοίκηση και την εργασία, μέχρι τα ΜΜΕ και τις εκλογές. «Περιλαμβάνει ακόμη, τη δημιουργία, για πρώτη φορά στη χώρα μας, ενός ολοκληρωμένου δικτύου δομών για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και την αποτελεσματική προστασία των θυμάτων», πρόσθεσε.

«Στο ίδιο νομοσχέδιο φέρνουμε επιπλέον, μια σειρά ρυθμίσεις για τη βελτίωση και τη θωράκιση του συστήματος απονομής ιθαγένειας σε όσους συμπολίτες μας τη δικαιούνται βάσει Συντάγματος, με ενιαίες και αδιάβλητες διαδικασίες.

Τα ίσα δικαιώματα και η ισότιμη, στην πράξη, αντιμετώπιση για όλους και όλες δεν είναι πολυτέλεια. Είναι θεμελιώδης υποχρέωση για κάθε σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος δικαίου που σέβεται τους πολίτες του», πρόσθεσε.

Και κατέληξε: «Αποκαθιστούμε όμως με το πολυνομοσχέδιό μας και τα εργασιακά δικαιώματα για εργαζόμενους όπως οι σχολικοί φύλακες και οι δημοτικοί αστυνομικοί που επλήγησαν βάναυσα το 2014 από τον τότε Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Μητσοτάκη. Διασφαλίζουμε τέλος την ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης από το ΑΣΕΠ των οριστικών πινάκων για την πρόσληψη περισσότερων από 8.000 εργαζόμενους από τους Δήμους όλης της χώρας. Η προστασία της εργασίας στην αυτοδιοίκηση είναι βασική προτεραιότητα της πολιτικής μας γι’ αυτό θα ακολουθήσουν νέες ρυθμίσεις για την βελτίωση της υγιεινής και ασφάλειας στους εργασιακούς χώρους των ΟΤΑ, αλλά και για την στήριξη του πολύπαθου κλάδου των σχολικών καθαριστριών».

Η συζήτηση του νομοσχεδίου θα συνεχιστεί αύριο στις 11 το πρωί και στις 6 το απόγευμα και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή το μεσημέρι.

Διαβάστε τη συνέχεια →

Δευτέρα, 11 Μαρτίου 2019

Τι σχεδιάζει η κυβέρνηση για τα αναδρομικά και τα δώρα σε Δημόσιο - συνταξιούχους

σχόλια
Η κυβέρνηση προσανατολίζεται να υιοθετήσει λύσεις... α λα καρτ για την αντιμετώπιση του μείζονος προβλήματος των αναδρομικών διεκδικήσεων εκατομμυρίων συνταξιούχων αλλά και δημοσίων υπαλλήλων.


Στις αποφάσεις του ΣτΕ, που θα επιφέρουν μόνιμο δημοσιονομικό κόστος, η «απάντηση» θα είναι η νομοθέτηση «μέτρων εξισορρόπησης» ώστε να μην επηρεάζεται ο προϋπολογισμός. Αντίθετα, για τις αποφάσεις που θα οδηγούν σε εφάπαξ επιβάρυνση του προϋπολογισμού, η κυβέρνηση προσανατολίζεται στο να πληρώσει τους δικαιούχους των αναδρομικών, καταφεύγοντας όμως σε δύο κινήσεις τακτικής προκειμένου να μετριαστεί το ταμειακό αλλά και το δημοσιονομικό κόστος. Για την αντιμετώπιση του ταμειακού ζητήματος που θα προκύψει, οι επιστροφές θα γίνουν σε ετήσιες δόσεις ανάλογα με το ύψος της απαίτησης. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος σε δημοσιονομικό επίπεδο, ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με τους θεσμούς ώστε τα αναδρομικά να αντιμετωπιστούν ως «εξωγενής και μη προβλέψιμος παράγοντας». Αυτό, αν συμφωνηθεί με τους δανειστές, σημαίνει ότι η όποια δαπάνη θα λαμβάνεται μεν υπόψη στο πρωτογενές πλεόνασμα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, όχι όμως και στο «μνημονιακό» πλεόνασμα βάσει του οποίου ελέγχεται και το αν η Ελλάδα εκπληρώνει τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει για παραγωγή πρωτογενών πλεονασμάτων της τάξεως του 3,5%.

Αντίστοιχη αντιμετώπιση έχει γίνει μέχρι τώρα με τη δαπάνη για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, αλλά και με τη δαπάνη για την κρίση στο προσφυγικό. Η βασική πηγή αναδρομικών διεκδικήσεων με μόνιμη δημοσιονομική επίπτωση είναι η επιστροφή των δώρων αλλά και του επιδόματος αδείας τόσο για τους δημοσίους υπαλλήλους όσο και για τους συνταξιούχους. Με δεδομένο ότι κάθε δημόσιος υπάλληλος θα πρέπει να εισπράττει 1.000 ευρώ ετησίως και κάθε συνταξιούχος του Δημοσίου περίπου 800 ευρώ, το δημοσιονομικό κόστος για την επιστροφή των δώρων ανέρχεται σε 3-3,4 δισ. ευρώ και θεωρείται «ασήκωτο» σε μόνιμη βάση. Η κυβέρνηση θα υποχρεωθεί να τηρήσει τη γραμμή που υπαγορεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πρόσφατη έκθεσή της. Δηλαδή, να λάβει «ισοδύναμα εξισορροπητικά μέτρα», ώστε να προκύπτει συμμόρφωση με την απόφαση του ΣτΕ χωρίς όμως να προκύπτει μεγάλο (ή και καθόλου) δημοσιονομικό κόστος. Προς αυτή την κατεύθυνση, θα εξεταστούν διάφορες λύσεις, κατ’ αρχάς για το θέμα του δώρου των δημοσίων υπαλλήλων, που είναι και το πρώτο που θα κληθεί να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση (δεδομένου ότι η σχετική απόφαση από το ΣτΕ αναμένεται πριν από το Πάσχα):

1. Η «απορρόφηση» του 13ου και του 14ου μισθού από το ενιαίο μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων, κάτι που πρακτικά σημαίνει ότι σε ετήσια βάση δεν θα υπάρχει καμία διαφοροποίηση στις αποδοχές που θα λαμβάνει ο δημόσιος υπάλληλος. Δηλαδή, το ίδιο ποσό, αντί να καταβάλλεται σε 12 μισθούς όπως συμβαίνει σήμερα, θα καταβάλλεται σε 14.

2. Η μείωση των δώρων και του επιδόματος από το επίπεδο των 1.000 ευρώ που είναι σήμερα, ώστε να συγκρατηθεί σε αισθητά χαμηλότερα επίπεδα το δημοσιονομικό κόστος για την περίοδο από εδώ και στο εξής. Αυτό προϋποθέτει, βέβαια, ότι θα υπάρχει ο απαραίτητος δημοσιονομικός χώρος. Το θέμα των δώρων των συνταξιούχων είναι αρκετά περίπλοκο όσον αφορά στην αντιμετώπισή του από εδώ και στο εξής. Ολική επαναφορά συνεπάγεται δημοσιονομικό κόστος περίπου 2,5 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση, ενώ στην πράξη τα Ταμεία θα υποχρεωθούν να καταβάλουν δώρα ακόμη και σε συνταξιούχους που δεν έχουν πληρώσει ποτέ τις ανάλογες ασφαλιστικές εισφορές. Για την αντιμετώπιση, η κυβέρνηση θα υποχρεωθεί να καταφύγει σε «δημιουργική λογιστική». Το δώρο των 800 ευρώ –ή και λιγότερο καθώς η απόφαση του ΣτΕ κρίνει αντισυνταγματική την κατάργηση της παροχής και όχι το ύψος του ποσού– μπορεί να «συμψηφιστεί» με το ποσό της προσωπικής διαφοράς των συνταξιούχων. Η προσωπική διαφορά έχει παραμείνει ως μέγεθος –και μάλιστα υπολογισμένη ανά συνταξιούχο έστω και με λάθη– και θα περιορίζεται κάθε φορά που θα δίδεται αύξηση στους νέους συνταξιούχους μετά το 2022. Μια λύση θα μπορούσε να είναι ο συμψηφισμός του δώρου με την προσωπική διαφορά.


Το «παιχνίδι» των καθυστερήσεων

Οι περικοπές στις συντάξεις που έχουν κριθεί αντισυνταγματικές επιφέρουν εφάπαξ κόστος στον κρατικό προϋπολογισμό καθώς –θεωρητικά τουλάχιστον– το ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με τον επανυπολογισμό των συντάξεων μέσω του νόμου Κατρούγκαλου. Βέβαια, η συνταγματικότητα του τελευταίου επίσης εκκρεμεί να κριθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Αυτή είναι και η μεγαλύτερη δικαστική εκκρεμότητα, καθώς αν ο ασφαλιστικός νόμος του 2016 κριθεί αντισυνταγματικός θα ανοίξει συνολικά το ασφαλιστικό.

Σε κάθε περίπτωση, η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να παίξει παιχνίδι καθυστέρησης στο θέμα των περικοπών, αφού το δημοσιονομικό κόστος σε περίπτωση μαζικής δικαίωσης των συνταξιούχων μπορεί να φτάσει τα 4,5 δισ. ευρώ ετησίως ή τα 14 δισ. ευρώ. Για την περίοδο της αναδρομικότητας, υπάρχουν διαφορετικές εκτιμήσεις. Η κυβέρνηση εκτιμά πως στη χειρότερη περίπτωση θα κληθεί να πληρώσει για την περίοδο από τον Ιούνιο του 2015 έως τον Μάιο του 2016, οπότε ψηφίστηκε ο νόμος Κατρούγκαλου, ενώ οι νομικοί ισχυρίζονται ότι η περίοδος αναδρομικότητας εκτείνεται μέχρι το τέλος του 2018, οπότε έγινε ο επανυπολογισμός των συντάξεων.

Φόβοι μείωσης εισπράξεων από φόρους και εισφορές εν αναμονή των ρυθμίσεων

Αντίκτυπο στις εισπράξεις του Δημοσίου –τόσο από φόρους όσο και από ασφαλιστικές εισφορές– έχει η παρατεταμένη συζήτηση περί επικείμενης ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Στην αποκάλυψη των στοιχείων για την αρνητική πορεία των εσόδων των ασφαλιστικών ταμείων, ειδικά κατά τον μήνα Φεβρουάριο, έρχεται να προστεθεί η ανησυχία και για την πορεία των εισπράξεων από φόρους.

Τα στοιχεία για την εκτέλεση του προϋπολογισμού κατά τον Φεβρουάριο αναμένονται την επόμενη εβδομάδα, ωστόσο αρμόδιες πηγές αναφέρουν στην «Κ» ότι έχουν παρατηρηθεί σημάδια «κόπωσης» τόσο στους συντελεστές εισπραξιμότητας όσο και στα έσοδα από τις παρελθούσες οικονομικές χρήσεις, «πηγή» η οποία συνέβαλε τα μέγιστα, ειδικά την τελευταία διετία, στην παραγωγή υπερπλεονασμάτων.

Προς το παρόν, η κυβέρνηση προσπαθεί να αντιμετωπίσει με «διαρροές» το πρόβλημα, πριν αυτό λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις. Από την πλευρά του υπουργείου Εργασίας υποστηρίζουν ότι θα υπάρξει «κόφτης» από τη ρύθμιση για όσους έχουν αφήσει απλήρωτες τις υποχρεώσεις του τρέχοντος έτους, ενώ από την πλευρά του υπουργείου Οικονομικών ήδη προβάλλουν το ότι η νέα ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών δεν θα είναι «ανοιχτή» για όλους, αλλά, αντίθετα, θα έχει συγκεκριμένα κριτήρια, ενώ θα αποκλείει όσους έχουν ήδη ενταχθεί σε υφιστάμενες ρυθμίσεις.

Ο Ιανουάριος, ο Φεβρουάριος και ο Μάρτιος είναι τρεις από τους πιο «εύκολους» μήνες του χρόνου όσον αφορά τα έσοδα από φόρους που πρέπει να συγκεντρωθούν. Ο Ιανουάριος ήταν προγραμματισμένο να αποφέρει έσοδα 4,05 δισ. ευρώ, ο Φεβρουάριος μόλις 3,3 δισ. ευρώ και ο Μάρτιος μόλις 2,965 δισ. ευρώ. Ο στόχος του Ιανουαρίου επετεύχθη οριακά, ενώ για τον Φεβρουάριο αναμένεται ότι τα στοιχεία που θα δημοσιευθούν την επόμενη εβδομάδα θα αποτυπώσουν υστέρηση, παρά το γεγονός ότι ο πήχυς είναι χαμηλά (μόλις 3,3 δισ. ευρώ).

Εκτός από αυτή καθαυτή την είσπραξη των φορολογικών εσόδων, πρόβλημα προκύπτει και με την «εγκατάλειψη» των ρυθμίσεων, ακόμη και αυτών που προβλέπουν μόλις 12 δόσεις. Από το σύνολο των 104 δισ. ευρώ, που είναι τα συσσωρευμένα χρέη προς την εφορία (με βάση τα στοιχεία στο τέλος του 2018), σε καθεστώς ρύθμισης βρίσκονται αυτή τη στιγμή λιγότερα από 3,5 δισ. ευρώ, δηλαδή ούτε καν το 3-4%. Η κατάσταση εκτιμάται πως θα επιδεινώνεται με το πέρασμα των εβδομάδων, καθώς η κυβέρνηση δεν αναμένεται να ξεκαθαρίσει το τοπίο ως προς το περιεχόμενο των επικείμενων ρυθμίσεων ούτε μέσα στον Μάρτιο.

Διαβάστε τη συνέχεια →

Σάββατο, 9 Μαρτίου 2019

Μπακογιάννης : «Να αναβαθμίσουμε τη Δημοτική Αστυνομία, να την εκσυγχρονίσουμε, να της δώσουμε τα μέσα και τους πόρους για να μπορεί να κάνει την δουλειά της» (+video)

σχόλια
Τις προτάσεις του για μια Αθήνα πιο ασφαλή για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της ανέπτυξε ο Κώστας Μπακογιάννης μιλώντας στο «OPEN TV» και στη δημοσιογράφο Φαίη Μαυραγάνη. Ειδικότερα για την περιοχή των Εξαρχείων ο υποψήφιος δήμαρχος Αθηναίων υπογράμμισε : «Είναι αλήθεια ότι το κράτος σε πολύ μεγάλο βαθμό έχει αποτραβηχτεί από τα Εξάρχεια. Έχουν φύγει τα ταχυδρομεία, κλείνουν οι τράπεζες, κλείνουν super market. Δηλαδή σε μεγάλο βαθμό όχι μόνο το κράτος αλλά και η κοινωνία και η οικονομία κάνουν βήματα πίσω».

Απαντώντας σε ερωτήσεις για το ίδιο θέμα ο Κώστας Μπακογιάννης πρόσθεσε ότι «πρόβλημα ασφαλείας δεν έχουν μόνο τα Εξάρχεια, έχει όλη η πόλη. Προφανώς τα Εξάρχεια έχουν κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, αλλά όταν μιλάμε για ασφάλεια στην πόλη πρέπει να μιλάμε για όλη την πόλη, από τον Άγιο Παύλο, τη Βικτώρια και την Αμερικής, μέχρι το Παγκράτι, το Μεταξουργείο, τους Αμπελόκηπους, τη Ριζούπολη.Παντού…»

Σε ότι αφορά το σχέδιο του για τον ρόλο που μπορεί να έχει Δήμος στην αντιμετώπιση του προβλήματος, ανέφερε , μεταξύ άλλων: «Στα πρότυπα άλλων ευρωπαϊκών πόλεων να έχουμε ένα Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Δημοτικής και Ελληνικής Αστυνομίας στο οποίο θα συνεργάζονται όλοι οι συναρμόδιοι φορείς. Να υπάρξει επιτέλους ουσιαστική συνεργασία της Ελληνικής με την Δημοτική Αστυνομία. Να αναβαθμίσουμε τη Δημοτική Αστυνομία, να την εκσυγχρονίσουμε, να της δώσουμε τα μέσα και τους πόρους για να μπορεί να κάνει την δουλειά της και να βγει έξω στις γειτονιές.»

►►► Δείτε το video :www.aftodioikisi.gr
Διαβάστε τη συνέχεια →

Πέμπτη, 7 Μαρτίου 2019

Κόκκινα δάνεια, μείωση του αφορολόγητου και αναδρομικά δημοσίων υπαλλήλων στο στόχαστρο του ΔΝΤ

σχόλια
Στο Eurogroup της Καθαράς Δευτέρας τα βασικά συμπεράσματα

Τα κόκκινα δάνεια και οι κίνδυνοι που συνιστά το ύψος τους για το τραπεζικό σύστημα θα βρεθούν στο επίκεντρο της πρώτης μεταμνημονιακής έκθεσης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου η οποία αναμένεται να δοθεί στη δημοσιότητα την ερχόμενη Τρίτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ΔΝΤ θα επιμένει στις θέσεις του συστήνοντας στην ελληνική πλευρά  να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις που αφορούν τα κόκκινα δάνεια, τον διάδοχο νόμο Κατσέλη, το μειωμένο αφορολόγητο, τα ληξιπρόθεσμα χρέη και τις μεταρρυθμίσεις στο χώρο της ενέργειας.

Η διαφορά τώρα, σε σχέση με τα μνημονιακά χρόνια είναι πως το ΔΝΤ δεν έχει τη δυνατότητα να επιβάλλει τις απόψεις του. Οι εκθέσεις του ΔΝΤ, σε καθεστώς ενισχυμένης μεταμνημονιακής εποπτείας με «αρχηγό» την Κομισιόν, θα εκδίδονται δύο φορές το χρόνο δίνοντας στίγμα, επηρεάζοντας ενδεχομένως το Eurogroup αλλά έως εκεί.

Η δυναμική παρέμβασης του Ταμείου μάλιστα, αναμένεται να περιοριστεί περαιτέρω στο βαθμό που προχωρήσουν τα σχέδια προεξόφλησης μέρους των δανείων του ΔΝΤ συνολικού ύψους 9 δις ευρώ, τα οποία φέρουν μέσο κόστος 4,8%. Στην έκθεση, σύμφωνα με πληροφορίες, ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα αντιμετωπίζεται με θετική διάθεση. Οι υποχρεώσεις προς το ΔΝΤ ανέρχονται για το 2019 στο 1,5 δισ. ευρώ και για το 2020 στα 2,2 δισ. ευρώ, τις οποίες η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών έχει βάλει στόχο να τις εξαφανίσει από τον χάρτη. Για την ιστορία και μόνο τα δάνεια που απομένουν προς εξόφληση είναι 9,7 δισ. ευρώ και η τελευταία δόση από αυτά ύψους 300 εκατ. ευρώ λήγει τον Ιούνιο του 2024.

Η έκθεση απασχόλησε τη χθεσινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΝΤ ενώ τα βασικά συμπεράσματα θα συζητηθούν στο Eurogroup της Καθαράς Δευτέρας και εν συνεχεία θα δοθεί στην δημοσιότητα. Οι επισημάνσεις του ΔΝΤ - αν και λιγότερο αιχμηρές σε σχέση με αυτές των προηγούμενων εκθέσεων -δεν πρόκειται να βάλουν φωτιά στο τραπέζι της συνόδου των 19 που θα ασχοληθεί με την πρόοδο της Αθήνας στα 16 μεταμνημονιακά προαπαιτούμενα.

Μεγάλο αγκάθι, τόσο για την Κομισιόν όσο και το ΔΝΤ αποτελούν παράλληλα οι αναμενόμενες από το ΣτΕ αποφάσεις αναφορικά με τις διεκδικήσεις αναδρομικών περικοπών στα χρόνια των Μνημονίων.

Κατά την πρόσφατη συνάντηση του Ευκλείδη Τσακαλώτου με το προεδρείο της ΑΔΕΔΥ, οι εκπρόσωποι των δημοσίων υπαλλήλων έμειναν με την εικόνα ότι δεν αποκλείεται εφόσον το ΣτΕ τους δικαιώσει η κυβέρνηση να προχωρήσει στην καταβολή αναδρομικών για τις περικοπές των Δώρων στο δημόσιο. Πρόκειται για ένα κονδύλι το οποίο εκτιμάται από 1,4 έως και 3,9 δις ευρώ , ικανό να διαταράξει τους στόχους πρωτογενών πλεονασμάτων αλλά σύμφωνα με πληροφορίες έχουν γίνει ήδη συζητήσεις με τους θεσμούς ώστε εφάπαξ δαπάνη η οποία οφείλεται σε «εξωγενείς» παράγοντες να μην μετρήσει στο πρωτογενές αποτέλεσμα. Στο θέμα της επαναφοράς των Δώρων στο δημόσιο, η εικόνα που απέσπασε η ΑΔΕΔΥ είναι πως στο βαθμό δικαίωσης των δημοσίων υπαλλήλων, η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε δομικές αλλαγές αποκρούοντας τις πρόσθετες πιέσεις.

Το Ταμείο στην έκθεσή του θα επισημαίνει τους κινδύνους και για τα δημοσιονομικά εξαιτίας ακριβώς αυτών των αναμενόμενων δικαστικών αποφάσεων, ζητώντας μάλιστα την εκπόνηση ενός συγκεκριμένου σχεδίου «άμυνας».

Διαβάστε τη συνέχεια →

Το ν/σ του ΥΠΕΣ για ιθαγένεια, αλλαγές «Κλεισθένη» (έγγραφο) - Περιλαμβάνει διατάξεις που αφορούν τους πρώην και νυν Δ.Α. όπως αυτή της εξαίρεσης της αναστολής των υπηρεσιακών μεταβολών λόγω εκλογών για τους π.Δ.Α. των Κ.Κ.

σχόλια
Το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών  «Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμησης της έμφυλης βίας – Ρυθμίσεις για την απονομή Ιθαγένειας – Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ» δημοσιεύει αποκλειστικά η aftodioikisi.gr.
Το πρώτο μέρος (άρθρα 1 έως 30) αφορά την «προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας», το δεύτερο μέρος (άρθρα 31 έως 49) «Ρυθμίσεις θεμάτων ιθαγένειας» και τρίτο (άρθρα 50 έως 115) «Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ».
Στο ν/σ αυτό, εντοπίσαμε τρεις (3) διατάξεις που αφορούν τους Δημοτικούς Αστυνομικούς (πρώην και νυν) :
 Η εξαίρεση από την αναστολή των υπηρεσιακών μεταβολών λόγω εκλογών και αφορά τους π.Δ.Α. των Κ.Κ. που αιτήθηκαν την επιστροφή τους στην Δημοτική Αστυνομία :

Αφορά την κινητικότητα :
34

 Αφορά τους π. Δ.Α. που υπηρετούν σε υπηρεσίες της ΑΑΔΕ για την επιστροφή τους  (στον ίδιο φορέα πάντα) στον δήμο ή περιφερειακή ενότητα όπου υπηρετούσαν πριν τεθούν σε διαθεσιμότηταΔιαβάστε τη συνέχεια →

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ! Έκδοση από τον ΑΣΕΠ των προσωρινών αποτελεσμάτων της προκήρυξης 6Κ/2018!

σχόλια
Αθήνα, 7 Μαρτίου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
(ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 6Κ/2018 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ)

Σήμερα εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 6Κ/2018 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 17/22-5-2018 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας πεντακοσίων πενήντα επτά (557) θέσεων τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη στελέχωση των Καταστημάτων Κράτησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται με το δωδεκαψήφιο γραμμωτό κώδικα οπτικής αναγνώσεως (barcode).

H προθεσμία υποβολής ενστάσεων κατά των ανωτέρω προσωρινών πινάκων ορίζεται από 8 Μαρτίου 2019 έως και την πάροδο της 18ης Μαρτίου 2019, ημέρας Δευτέρας.

Πηγή : www.asep.gr
Διαβάστε τη συνέχεια →

Τετάρτη, 6 Μαρτίου 2019

Διαμαρτυρίες για το νέο ωράριο φορτοεκφορτώσεων – «Ανόητη η απόφαση του δήμου»

σχόλια
Ένταση στην σύσκεψη στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ανάμεσα στους φορείς και τον δήμο Θεσσαλονίκης για το θέμα του νέου ωραρίου φορτοεκφόρτωσης.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν εκπρόσωποι του δήμου, της αστυνομίας και όλων των εμπλεκόμενων κλάδων επαγγελματιών. Παρών ήταν και ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Αθανάσιος Παππάς.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης επικράτησε ένταση καθώς εκπρόσωποι του ΕΕΘ αλλά και επιχειρηματίες ήρθαν σε αντιπαράθεση με τους εκπροσώπους του δήμου Θεσσαλονίκης.

Ο αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΕΒΕΘ), Εμμανουήλ Βλαχογιάννης, χαρακτήρισε ως ανόητη την απόφαση το ωράριο να γίνεται μόνο τις βραδινές ώρες, από τις 20:30 έως τις 08:30 της επόμενης ημέρας.

«Δεν έχω ελπίδες ότι θα λειτουργήσει αυτό το σύστημα λειτουργίας. Θα δημιουργηθεί ένα μεγάλο χάλι στην πόλη. Αυτό θα φανεί στην καθημερινότητα, που θα δεχτούμε όλες τις συνέπειες» σημείωσε ο κ. Βλαχογιάννης.

«Αισθάνομαι ξένος στην πόλη, παίρνουν αποφάσεις χωρίς να μας ρωτάνε. Οι μόνιμες θέσεις δημιουργούν αδυναμία για τη λειτουργία των επιχειρήσεων», ανέφερε από την πλευρά του ο Γιώργος Ηλιαδης, Α' αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου.

«Εμείς εργαζόμαστε για το καλό του δήμου», απάντησε από την πλευρά του ο αντιδήμαρχος Αθανάσιος Παππάς.

Όσον αφορά τα τεχνικά έργα ανάφερε πως ο ίδιος και ο δήμαρχος Γιάννης Μπουτάρης θα μπορούσαν να τα αφήσουν όλα στον αυτόματο πιλότο γιατί δεν θα κατέβουν στις επόμενες εκλογές.

«Οποιοδήποτε έργο κάνω δεν έχω ακούσει ένα καλό λόγο από κανέναν», σημείωσε ο κ. Παππάς.

«Αν ήμουν υπεύθυνος δημοτικής αστυνομίας θα είχα επιβάλει νομική καταδίωξη όλων των παραβάσεων. Είτε είναι καλό αυτό το μέτρο είτε όχι αυτό το μέτρο αστυνομεύεται. Θέλαμε να υπάρχει ένα σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας στην πόλη και συγκεκριμένα στο ιστορικό κέντρο. Θέλουμε να φέρουμε έναν λογαριασμό στους πεζόδρομους. Η πρόθεση μας είναι να φέρουμε έναν λογαριασμό για το ωράριο για να βελτιώσουμε την κατάσταση» συμπλήρωσε.


Ο Κωνσταντίνος Ιακώβου, πρόεδρος της Ένωσης Καπνοπωλών, Ψιλικών και Ενοικιαστών Περιπτέρων τόνισε πως οι φορείς πρέπει να έχουν δικαίωμα ψήφου και πως «πρέπει να το δούμε πρακτικά το θέμα, να αλλάξει δηλαδή το ωράριο φορτοεκφόρτωσης».

Από την πλευρά της δημοτικής αστυνομίας, ο Μιχάλης Αλλαγιώτης, σε υψηλούς τόνους ανέφερε πως η δημοτική αστυνομία πρέπει να τηρεί τους νόμους και πως είναι ένας νόμος που αν παραβιαστεί από την δημοτική αστυνομία, οι υπάλληλοι θα χάσουν τη δουλειά τους.

Ο Πάρις Μπιλιάς, απο το Τεχνικό Επιμελητήριο «επιτέθηκε» στους εκπροσώπους του δήμου λέγοντας πως, «Ενας κακός νόμος οδηγεί στο να μην εφαρμοστεί. Θα οδηγηθούμε σε μια κατάσταση ανομίας. Πρέπει να βρούμε μια λύση για να βελτιώσουμε την κατάσταση για να μην θυμίζει η Θεσσαλονίκη πόλεις της βαλκανικής ενδοχώρας. Πρέπει να επανεξεταστεί άμεσα δηλαδή να μπει μια ζώνη φορτοεκφορτωσης τις μεσημεριανές ώρες».

Τις επόμενες ημέρες όλοι οι φορείς θα στείλουν τις προτάσεις τους στον κ. Παππά, ώστε να συζητηθούν στο δημοτικό συμβούλιο.

►►► Κατεβάστε/δείτε ΕΔΩ τα νέα ωράρια της Φορτοεκφόρτωσης στον Δ.Θ. (ΦΕΚ)

www.thessnews.gr
Διαβάστε τη συνέχεια →

Τρίτη, 5 Μαρτίου 2019

Προκήρυξη για 639 προσλήψεις -πλέον της 6Κ/2018-, μέσω ΑΣΕΠ, στις φυλακές

σχόλια
Με εξακόσιους τριάντα εννέα (639) επιπλέον μόνιμους υπαλλήλους, διαφόρων κατηγοριών και ειδικοτήτων, θα ενισχυθούν, το επόμενο διάστημα, τα Καταστήματα Κράτησης της xώρας, ώστε να καλύπτονται όλες οι κενές οργανικές θέσεις. Επιδεικνύεται έτσι εμπράκτως το ενδιαφέρον της κυβέρνησης για την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού των φυλακών.

Συγκεκριμένα, εγκρίθηκε το αίτημα του Υπουργείου Δικαιοσύνης (αποφ. 16/399 – 17/401/31.1.2019) για την κίνηση των διαδικασιών πρόσληψης διακοσίων πενήντα οκτώ (258) υπαλλήλων, στο νέο Κατάστημα Κράτησης Δράμας, και 381, στα λοιπά καταστήματα κράτησης της χώρας. Ειδικότερα προβλέπονται συνολικά οι ακόλουθες θέσεις: 234 Φύλακες, 204 Εξωτερικοί Φρουροί, 28 Ιατροί, 51 Νοσηλευτές, 25 Κοιν. Λειτουργοί, 5 Ψυχολόγοι, 5 Κοινωνιολόγοι, 7 Εγκληματολόγοι, 7 Μηχανικοί, 11 Πληροφορικοί, 53 Διοικητικοί και 9 λοιπών ειδικοτήτων.

Η προπαρασκευή έχει ήδη αρχίσει από το Υπουργείο ενώ η προκήρυξη αλλά και όλη η διαδικασία επιλογής θα γίνει από την Ανεξάρτητη Αρχή του ΑΣΕΠ. Με την πλήρη στελέχωση των Καταστημάτων Κράτησης προσδοκάται η μέγιστη δυνατή επίτευξη των στόχων της σωφρονιστικής πολιτικής τόσο για την ασφάλεια όσο όμως και για την ανθρωπιστική μεταχείριση των κρατουμένων με σκοπό την κοινωνική επανένταξη.

Διαβάστε τη συνέχεια →

Δευτέρα, 4 Μαρτίου 2019

Φεύγουν οι π. Δημοτικοί Αστυνομικοί από τις Φυλακές

σχόλια
Σύμφωνα με πληροφορίες, σε πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών που θα κατατεθεί άμεσα (σσ. δείτε ΕΔΩθα προβλεφθούν διατάξεις περί εξαίρεσης από την Αναστολή προσλήψεων λόγω των επερχόμενων εκλογών. 

Ανάμεσά τους και οι π. Δημοτικοί Αστυνομικοί των Καταστημάτων Κράτησης της Χώρας και οι οποίοι προβλέπεται η επιστροφή τους έως τις 29 Μαρτίου 2019. 

Υπενθυμίζεται ότι περί τους 500 και πλέον π. Δημοτικούς Αστυνομικούς είχαν μεταταχθεί το 2014 στις Φυλακές της Χώρας μετά την κατάργηση των Υπηρεσιών αυτών από τους Δήμους, στους κλάδους ΔΕ Εξωτερ. Φρούρησης και ΔΕ Φύλαξης. 

Μην είδατε τον Παναή...

Εργαζόμενοι π. Δημοτικοί Αστυνομικοί σε όλες τις Φυλακές αναμένουν πάρα πολύ καιρό την αποχώρησή τους από τις Φυλακές και διακαώς επιθυμούν την επιστροφή τους στους Δήμους, αφού οι συνθήκες εργασίας στις Φυλακές όχι μόνο δεν ήταν αυτές που περίμεναν, αλλά αντιθέτως όπως λένε "είναι άθλιες συνθήκες εργασίας".

Ερωτήματα για την 6Κ/2018

Την ίδια στιγμή, ο διαγωνισμός για την πρόσληψη προσωπικού στις Φυλακές (6Κ/2018) είναι ακόμα σε φάση επεξεργασίας και δεν έχουν εκδοθεί ούτε τα προσωρινά αποτελέσματα, ενώ μέχρι την έκδοση των τελικών πινάκων υπάρχει ακόμα δρόμος.

Ασυντόνιστοι και χωρίς σχεδιασμό

Την ίδια στιγμή, πηγές από συνδικαλιστές τόσο των σωφρονιστικών υπαλλήλων, όσο και των εξωτερικών φρουρών διερωτώνται πώς θα αναπληρωθούν τα κενά μετά την αποχώρηση των π. Δημοτικών Αστυνομικών, ακόμα και αν συμπέσει με την πρόσληψη των νέων υπαλλήλων. Χαρακτηριστικά αναφέρουν ότι από πλευράς Υπουργείου Δικαιοσύνης "υπάρχει προχειρότητα και συμπεριφέρονται εντελώς ασυντόνιστα σε όλα τα ζητήματα προσωπικού, χωρίς κανένα σχεδιασμό".  

Διαβάστε τη συνέχεια →

Κυριακή, 3 Μαρτίου 2019

Μπακογιάννης : Συνεργασία ΕΛ.ΑΣ. – Δημοτικής Αστυνομίας με ταυτόχρονη αναβάθμισή της Δ.Α. με τεχνολογικά μέσα και εξοπλισμό

σχόλια
«Ο δήμος Αθηναίων πρέπει να βγει μπροστά και στο ζήτημα της καταστολής» επισήμανε στον ΣΚΑΪ ο υποψήφιος δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης. Ο κ. Μπακογιάννης έκανε λόγο ένα νέο επιχειρησιακό συντονιστικό κέντρο, με συνεργασία ΕΛΑΣ – δημοτικής αστυνομίας και για αναβάθμιση της δημοτικής αστυνομίας με τεχνολογικά μέσα και εξοπλισμό.

«Ο ίδιος ο δήμος δεν μπορεί απλώς να βγαίνει και να καταγγέλλει, ο δήμαρχος αν θέλει να πάρει πρέπει και να δώσει, συνεισφέροντας στην πρόληψη με ένα περιβάλλον φιλικό προς την οικογένεια και τον νέο, και εχθρικό προς τον παραβάτη και τον εγκληματία… Σήμερα στο φωτισμό η Αθήνα είναι γεμάτη μαύρες τρύπες» σημείωσε.

«Θέλουμε να διώξουμε από την αυτοδιοίκηση την κομματίλα» τόνισε εξάλλου ο Κώστας Μπακογιάννης. Ο δήμαρχος της Αθήνας, εξήγησε, δεν μπορεί να αισθάνεται κομμάτι της κεντρικής πολίτικης σκηνής, έχει σημαντική δουλειά, πρέπει να ασχολείται με την καθημερινότητα. «Ο φωτισμός, η καθαριότητα, το πεζοδρόμιο η παιδική χαρά όλα αυτά μπορεί να φαίνονται μικρά αλλά είναι μεγάλα, ορίζουν την καθημερινότητα μας. Στην Τοπική Αυτοδιοίκηση μετράει το τι κάνεις, όχι το τι λες. Στόχος μου είπε να είμαι ο καλύτερος δήμαρχος» επισήμανε.

Ο κ. Μπακογιάννης εστίασε και στη σημασία αξιοποίησης όλων των δυνατών πόρων από τους δήμους και τις περιφέρειες. «Είμαστε η πρώτη περιφέρεια σε χώρα απορροφητικότητα πόρων στη χώρα», ανέφερε για την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Διαβάστε τη συνέχεια →

Σάββατο, 2 Μαρτίου 2019

Στο πολυνομοσχέδιο του Υπ.Εσ. η διάταξη εξαίρεσης από την προεκλογική αναστολή, των υπηρεσιακών μεταβολών των π.Δ.Α. που υπηρετούν στα Καταστήματα κράτησης και αιτήθηκαν την επιστροφή τους στην Δημοτική Αστυνομία

σχόλια
Μεγάλη συζήτηση γίνεται τον τελευταίο καιρό σχετικά με τον χρόνο δημοσίευσης των οριστικών αποτελεσμάτων της προκήρυξης 3Κ/2018 του Α.Σ.Ε.Π.

Ειδικότερα, πολλοί από τους υποψηφίους που έλαβαν μέρος στην συγκεκριμένη προκήρυξη ρωτούν το epoli.gr αν το γεγονός ότι μπαίνουμε στην "τελική ευθεία" για τη διενέργεια των αυτοδιοικητικών εκλογών, πρόκειται να επηρεάσει την ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων της συγκεκριμένης προκήρυξης, με δεδομένο ότι, ως γνωστό προ των εκλογών προβλέπεται η αναστολή προσλήψεων στον δημόσιο τομέα.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του epoli.gr επίκειται άμεσα νομοθετική πρωτοβουλία που θα ξεκαθαρίσει το θέμα, στο προς κατάθεση "πολυνομοσχέδιο" του Υπ. Εσωτερικών. 

Συγκεκριμένα, όπως έχουμε πληροφορηθεί αναμένεται, άμεσα, η κατάθεση από την Κυβέρνηση τροπολογίας, με την οποία θα εξαιρούνται από την προεκλογική αναστολή προσλήψεων οι επιτυχόντες της συγκεκριμένης προκήρυξης.

Το σκεπτικό πίσω από αυτή την εξαίρεση σχετίζεται με το ότι, η διαδικασία της προκήρυξης θέσεων για τις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας των Ο.Τ.Α. μέσω της προκήρυξης 3Κ/2018 έχει ξεκινήσει ήδη από το καλοκαίρι του 2017 με τη δημοσίευση τότε, του ά. 24 του ν. 4479/2017.

Η καθυστέρηση που έχει παρατηρηθεί στην ολοκλήρωση της διαδικασίας οφείλεται στην αδυναμία του Α.Σ.Ε.Π. να επεξεργαστεί τον τεράστιο όγκο των αιτήσεων που έχει υποβληθεί από υποψηφίους.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, όμως, η Κυβέρνηση δεν επιθυμεί να υπάρξει άλλη διαδικαστική καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της διαδικασίας και γι’ αυτό αναμένεται να προβλέψει νομοθετικά την εξαίρεση των συγκεκριμένων προσλήψεων από την γενική απαγόρευση λόγω των εκλογών.

Επιπλέον, όμως, όπως μαθαίνουμε μέχρι σήμερα, πιθανότατα, ανάλογη νομοθετική πρωτοβουλία αναμένεται να ληφθεί και για κάποιες άλλες κατηγορίες επειγουσών προσλήψεων, προκειμένου να μην δυσχερανθεί το έργο των Ο.Τ.Α. λόγω των εκλογών.

Ειδικότερα, ακούγεται έντονα ότι, από την απαγόρευση προσλήψεων θα εξαιρεθούν κατηγορίες εργαζομένων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που καλύπτουν εποχικές και έκτακτες ανάγκες, όπως π.χ. ναυαγοσώστες, δασοπυροσβέστες, εργαζόμενοι στις κατασκηνώσεις των Ο.Τ.Α., στα Κ.Α.Π.Η. και στους παιδικούς σταθμούς, όπως και οι υδρονομείς άρδευσης.

Στο πλαίσιο της ίδιας εξαίρεσης πιθανολογείται ότι, θα ενταχθούν και κάποιοι εποχικοί εργαζόμενοι στην καθαριότητα των Ο.Τ.Α., αλλά και όσοι αμείβονται με ΕΣΠΑ.

Μέσω αυτών των πρωτοβουλιών, η Κυβέρνηση επιχειρεί να αποφευχθούν φαινόμενα προηγουμένων ετών, οπότε η προκήρυξη εκλογών «πάγωνε» τις προσλήψεις εποχικού προσωπικού, κρίσιμου για την εύρυθμη λειτουργία των Δήμων, ειδικά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Τέλος, σύμφωνα με το ίδιο αποκλειστικό ρεπορτάζ του epoli.gr τουλάχιστον άλλες δύο κατηγορίες προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών αναμένεται - πιθανότατα - να εξαιρεθούν από την προεκλογική αναστολή. Πρόκειται κατ’ αρχάς για όσους αναμένεται να προσληφθούν σε Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού με προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π., οι οποίες δημοσιεύθηκαν πριν την προκήρυξη των εκλογών.

Η εξέλιξη αυτή φαντάζει λογικότατη δεδομένου ότι, οι συγκεκριμένες προσλήψεις δεν μπορεί να υποστηριχθεί ότι συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με τις εκλογές, αφού αυτές γίνονται μέσω Α.Σ.Ε.Π., ενώ έχουν προκηρυχθεί και σε ανύποπτο χρόνο μη συνδεόμενο κατά κανένα τρόπο με αυτές.

Η δεύτερη κατηγορία εργαζομένων, των οποίων οι υπηρεσιακές μεταβολές δεν πρόκειται να ανακοπούν εξαιτίας των εκλογών, είναι αυτή των δημοτικών αστυνομικών που μετακινήθηκαν με την κατάργηση της Δημοτικής Αστυνομίας λόγω διαθεσιμότητας σε σωφρονιστικά ιδρύματα και τώρα θα πρέπει να επιστρέψουν στις αρχικές τους θέσεις.

Διαβάστε τη συνέχεια →

Παρασκευή, 1 Μαρτίου 2019

Δήμος Τρικκαίων : Πρωτομηνιά με δύο νέες μοτοσικλέτες στη Δημοτική Αστυνομία !

σχόλια
Είσοδος Μαρτίου με ευχάριστα νέα για τον εξοπλισμό της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Τρικκαίων. Η οποία εξοπλίστηκε με δύο νέες μοτοσικλέτες 500 κ.εκ., σύγχρονων προδιαγραφών (σσ. Benelli TRK 502). Με τον τρόπο αυτόν εκσυγχρονίζονται τα οχήματα της υπηρεσίας, ώστε το εξειδικευμένο προσωπικό να βρίσκεται πιο γρήγορα, κοντά στα συμβάντα και τα περιστατικά που καλείται να αντιμετωπίσει. 

Οι μοτοσικλέτες πληρώθηκαν από χρήματα του Δήμου και την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2019 ξεκίνησαν για τις πρώτες τους αποστολές.
Διαβάστε τη συνέχεια →