Τρίτη, 16 Ιουλίου 2019

Απόφαση ΣτΕ : Οριστικό τέλος σε δώρα και επίδομα αδείας στο δημόσιο - To σκεπτικό της εκδοθείσας απόφασης

σχόλια
Οι σύμβουλοι Επικρατείας «έκλεισαν οριστικά την πόρτα» στους δημοσίους υπαλλήλους ως προς τη  χορήγηση δώρων-επιδομάτων Χριστουγέννων, Πάσχα και θερινής άδειάς τους (13ος και 14ος μισθός), αφήνοντας στην άκρη τις αποφάσεις του Μισθοδικείου και ειδικά τις τελευταίες για τις μισθολογικές ωριμάνσεις και τα χρονοεπιδόματα των δικαστών και εισαγγελέων, όπως έλεγαν δικηγόροι, οι οποίοι κάνουν λόγο, με νόημα, για δύο μέτρα και δύο σταθμά.
Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας αποφάνθηκε ότι ο βασικός μισθός των δημοσίων υπαλλήλων που κυμαίνεται από τα 780 ευρώ έως και 1.092 ευρώ, ακόμη και μετά την κατάργηση των τριών επίμαχων επιδομάτων, εξασφαλίζει «αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης, τόσο σε σχέση με όσους διαβιούσαν στα όρια της φτώχειας όσο και με όσους απασχολούνταν στον ιδιωτικό τομέα με τον κατώτατο βασικό μισθό και ημερομίσθιο» και η περικοπή του 13ου και 14ου μισθού ήταν αναγκαία σύμφωνα με τα δημοσιονομικά δεδομένα.
Από την Ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου κατά πλειοψηφία και αφού αντικαταστάθηκαν εισηγητές και τακτικά μέλη της σύνθεσης του δικαστηρίου με αναπληρωματικά μέλη (με δικαίωμα ψήφου), αναστράφηκαν κατά 180 μοίρες οι θετικές για τους δημοσίους υπαλλήλους αποφάσεις της επταμελούς σύνθεσης του ΣΤ΄ Τμήματος του ΣτΕ, που είχαν κρίνει αντισυνταγματικές τις περικοπές των τριών επιδομάτων-δώρων, που έγιναν με το νόμο 4093/2012.
Υπενθυμίζεται ότι το ΣΤ΄ Τμήμα του ΣτΕ είχε κρίνει ότι η κατάργηση των δώρων-επιδομάτων αντίκεινται στα άρθρα 25 και 4 του Συντάγματος και τις απορρέουσες από αυτά αρχές της ισότητας και της αναλογικότητας.
Τώρα η Ολομέλεια του ΣτΕ (πρόεδρος η Αικατερίνη Σακελλαροπούλου και εισηγητές οι σύμβουλοι Επικρατείας, Ελένη Παπαδημητρίου και Ιωάννης Σπερελάκης (αρχικά εισηγήτρια ήταν η Κωνσταντίνα Φιλοπούλου) με μια σειρά αποφάσεων της (1307-1316/2019) έκρινε κατά πλειοψηφία (μειοψήφησαν 2 αντιπρόεδροι και 4 σύμβουλοι Επικρατείας), μεταξύ των άλλων, ότι η κατάργηση των τριών επιδομάτων, «τεκμηριώνεται επαρκώς» και δεν παρίσταται απρόσφορο μέτρο, και μάλιστα προδήλως, για «την επίτευξη των επιδιωκόμενων σκοπών, ούτε μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν ήταν αναγκαίο, δεδομένου ότι με αυτό το μέτρο, το οποίο εφαρμόζεται γενικά σε όλους τους μισθωτούς του δημόσιου τομέα, γίνεται προσπάθεια εξοικονόμησης και περιορισμού των διογκωμένων δαπανών της Γενικής Κυβέρνησης, η οποία υπαγορεύεται από επιταγές της Ε.Ε. για μείωση του υπερβολικού δημοσίου ελλείμματος».
Περαιτέρω, συνεχίζει η Ολομέλεια του ΣτΕ, «κατά τη λήψη του επίμαχου μέτρου», ο νομοθέτης «είχε πλήρη επίγνωση όχι μόνο του εν γένει επιπέδου διαβίωσης του πληθυσμού της χώρας, αλλά και ειδικά του επιπέδου διαβίωσης των δημοσίων υπαλλήλων, όπως προκύπτει:
α) από τα δημοσιευμένα και διαθέσιμα στις υπηρεσίες του Ελληνικού Δημοσίου στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) για το όριο κινδύνου φτώχειας ανά άτομο μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις (6.591 ευρώ) και το μέσο ετήσιο ισοδύναμο ατομικό εισόδημα (12.637,08 ευρώ) κατά το έτος 2011,
β) από το νέο ενιαίο μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων που θεσπίστηκε με τον ν. 4014/2011, με το οποίο ο βασικός μισθός των δημοσίων υπαλλήλων κυμαίνεται μεταξύ 780 (ΥΕ με βαθμό ΣΤ) και 1092 ευρώ (ΠΕ με βαθμό ΣΤ) και γ) από τη θέσπιση νέου κατώτατου βασικού μισθού και ημερομισθίου με τον ίδιο ν. 4093/2012 (586,08 ευρώ και 26,18 ευρώ, αντίστοιχα)».
Κατά συνέπεια, υπογραμμίζουν οι σύμβουλοι Επικρατείας, «οι αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων, ακόμη και μετά την κατάργηση των επίμαχων επιδομάτων, εξασφάλιζαν αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης, τόσο σε σχέση με όσους διαβιούσαν στα όρια της φτώχειας όσο και με όσους απασχολούνταν στον ιδιωτικό τομέα με τον κατώτατο βασικό μισθό και ημερομίσθιο».

Επιπλέον, σημειώνουν οι δικαστές του ΣτΕ, «η τυχόν ύπαρξη εναλλακτικών λύσεων δεν καθιστά, ενόψει των ευρέων περιθωρίων εκτίμησης που απολαμβάνει ο νομοθέτης στη χάραξη της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής και του οριακού ελέγχου, στον οποίο υπόκειται κατά τούτο, από μόνη της μη αιτιολογημένη την επίδικη ρύθμιση, ούτε, άλλωστε, υπόκειται σε δικαστικό έλεγχο η συγκεκριμένη επιλογή, αν, δηλαδή, ο νομοθέτης επέλεξε τον καλύτερο τρόπο χειρισμού του προβλήματος ή αν έπρεπε να είχε ασκήσει διαφορετικά την εξουσία του».Σε άλλο σημείο οι σύμβουλοι Επικρατείας υπογραμμίζουν ότι «το ίδιο μέτρο δεν αντίκειται στα άρθρα 4 παρ. 5 και 25 παρ. 4 του Συντάγματος, δεδομένου ότι αφορά όλους τους υπαλλήλους του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ενώ διαφορετικό είναι το ζήτημα της χορήγησης των επιδομάτων εορτών και αδείας στους υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι αποτελούν διαφορετική κατηγορία, σε βάρος της οποίας έχουν επιβληθεί άλλα οικονομικής φύσεως μέτρα».
Παράλληλα, η πλειοψηφία αντέκρουσε την άποψη της μειοψηφίας ότι με τις το ΣτΕ «μεταστρέφει τη νομολογία του ως προς τον ν. 4093/2012, τον οποίο συστηματικά κρίνει αντίθετο στις προεκτεθείσες συνταγματικές διατάξεις, με το επιχείρημα ότι, εκ μόνου του λόγου ότι άλλες ρυθμίσεις του νόμου αυτού, οι οποίες αφορούν διαφορετικά θέματα (μισθούς και συντάξεις), κρίθηκαν αντισυνταγματικές με αποφάσεις του Δικαστηρίου, δεν προκύπτει αναγκαίως αντισυνταγματικότητα και της επίδικης ρύθμισης. Και τούτο, διότι, ανεξάρτητα από το ότι σε αυτόν περιλαμβανόταν πλήθος μέτρων με άμεσο οικονομικό αντίκτυπο στα εισοδήματα διαφόρων κοινωνικών ομάδων, αλλά και οικονομικών φορέων, ορισμένα από τα οποία κρίθηκαν συνταγματικά, πάντως αντίθετη εκδοχή θα ισοδυναμούσε με αφηρημένο έλεγχο συνταγματικότητας του νόμου, ο οποίος, σύμφωνα με το Σύνταγμα, δεν έχει ανατεθεί στο Δικαστήριο».
Η μειοψηφία
Σύμφωνα με τη μειοψηφία, με τον ίδιο ν. 4093/2012 και με τα ίδια ακριβώς κριτήρια, τα οποία με προηγούμενες αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας κρίθηκαν καθ’ εαυτά απρόσφορα, ανεπαρκή και, συνεπώς, ακατάλληλα να στηρίξουν περικοπές σε μισθούς και συντάξεις, έλαβε χώρα και η επίδικη ήδη κατάργηση των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα και του επιδόματος αδείας των εν ενεργεία λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου.
Και στην περίπτωση, όμως, αυτή, όπως και στις προηγηθείσες περιπτώσεις, ούτε στην αιτιολογική έκθεση του ν. 4093/2012 ούτε στις προπαρασκευαστικές εργασίες ψήφισης αυτού περιέχεται, σε σχέση με την κατάργηση των εν λόγω παροχών, οποιαδήποτε ειδικότερη αναφορά, εκτίμηση ή άλλη αιτιολογία, η οποία, πάντως, ήταν ιδιαιτέρως επιβεβλημένη, δεδομένου ότι πρόκειται περί παροχών, οι οποίες, όπως δηλώνεται στην ονομασία τους και συνάγεται από τη μακρά ιστορική τους επιβίωση συνδέονται αμέσως με την προστατευόμενη από το Σύνταγμα (άρθρα 2, 5, παρ. 1 και 21) κοινωνική και οικογενειακή ζωή, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί στην ελληνική πραγματικότητα τα τελευταία τουλάχιστον 60 χρόνια.
Εξάλλου, δεν αρκεί ούτε στην περίπτωση του επίμαχου μέτρου η επίκληση του δημοσιονομικού οφέλους και μόνον ούτε η χρονίζουσα αδυναμία προώθησης των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και είσπραξης των ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών, που αποτέλεσαν τους λόγους για τους οποίους κρίθηκαν και πάλι αναγκαίες, μεταξύ άλλων, οι νέες μειώσεις στις αποδοχές των λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου που επέφερε η επίμαχη πλήρης κατάργηση των επιδομάτων εορτών και αδείας.
Πέραν αυτού, «απαιτείτο και στην προκείμενη περίπτωση η προηγούμενη εξέταση τυχόν εναλλακτικών επιλογών και η εκτίμηση της προσφορότητας και αναγκαιότητας της επίμαχης κατάργησης υπό το φως των αρχών της αναλογικότητας και της ίσης συμμετοχής στα δημόσια βάρη, ιδίως ενόψει του γεγονότος ότι τα καταργηθέντα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα και επίδομα αδείας, συνολικού ετησίου ύψους 1.000 ευρώ, χορηγούνταν μόνο στους χαμηλόμισθους υπαλλήλους του Δημοσίου που είχαν μικτές μηνιαίες αποδοχές (συμπεριλαμβανομένων και των ως άνω δώρων και επιδόματος αδείας) μέχρι 3.000 ευρώ, σύμφωνα με τους νόμους 4875/2010 και 4024/2011».
«Οι εν λόγω υπάλληλοι έχουν ήδη υποστεί αλλεπάλληλες μειώσεις τόσο των αποδοχών τους, όσο και του εν γένει εισοδήματός τους βάσει των διαφόρων νομοθετημάτων της περιόδου της κρίσης. Εξάλλου, οι επίμαχες καταργήσεις δεν μπορούν να δικαιολογηθούν ειδικότερα ούτε εκ του λόγου ότι αποτελούν τμήμα ενός ευρύτερου προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής που περιέχει δέσμη μέτρων για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας και την εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών, διότι η προϋπόθεση αυτή αποτελεί αναγκαίο όχι όμως και επαρκή όρο για τη συνταγματικότητα των εν λόγων περικοπών».
Βασικές σκέψεις των αποφάσεων της Ολομέλειας του ΣτΕ
Μερικές από τις βασικές σκέψεις των αποφάσεων του ΣτΕ έχουν ως εξής:
«Με τις παραπάνω αποφάσεις της, εκδοθείσες κατ’ εφαρμογή του άρθρου 1 παρ. 1 και 2 του ν. 3900/2010 (Α΄213), η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε επί του το ζητήματος της αντίθεσης ή μη προς τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ.1 και 5, 2 παρ. 1 και 25 παρ. 1 του Συντάγματος, καθώς και του άρθρου 1 ΠΠΠ ΕΣΔΑ της διάταξης της περίπτωσης 1, της υποπαραγράφου Γ.1, της παραγράφου Γ, του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, με την οποία επήλθε πλήρης κατάργηση των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας για τους υπαλλήλους του Δημοσίου,.
Το Δικαστήριο, υπενθύμισε, αρχικώς, την παγιωθείσα πλέον νομολογία του, κατά την οποία από τον συνδυασμό των άρθρων 4 παρ. 5, 25 παρ. 1 και 4, άρθρο 79 παρ. 1, 106 παρ. 1 του Συντάγματος συνάγεται ότι σε περιπτώσεις παρατεταμένης οικονομικής κρίσης, ο κοινός νομοθέτης δύναται να θεσπίσει μέτρα περιστολής των δημόσιων δαπανών που συνεπάγονται σοβαρή οικονομική επιβάρυνση ιδίως όσων λαμβάνουν μισθό ή σύνταξη από το δημόσιο ταμείο, λόγω της άμεσης εφαρμογής και αποτελεσματικότητας των επιβαλλόμενων σε βάρος τους μέτρων για τον περιορισμό του δημόσιου ελλείμματος, πλην η δυνατότητα αυτή έχει ως όριο τις αρχές της αναλογικότητας, της ισότητας στην κατανομή των δημόσιων βαρών και του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, καθώς και την αξίωση του Κράτους να εκπληρώνουν όλοι οι πολίτες το χρέος της κοινωνικής και εθνικής αλληλεγγύης, από τις οποίες συνάγεται ότι δεν είναι επιτρεπτό η επιβάρυνση από τα μέτρα που λαμβάνονται προς αντιμετώπιση της δυσμενούς και παρατεταμένης οικονομικής συγκυρίας να κατανέμεται πάντοτε σε συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών, ώστε η σωρευτική επιβάρυνση αυτών να είναι ιδιαίτερα μεγάλη και να είναι πλέον εμφανής η υπέρβαση των ορίων της αναλογικότητας και της ισότητας στην κατανομή των δημόσιων βαρών, αντί της προώθησης διαρθρωτικών μέτρων ή της είσπραξης των φορολογικών εσόδων, από τη μη εφαρμογή των οποίων ευνοούνται, κυρίως, άλλες κατηγορίες πολιτών. Επίσης, υπενθύμισε την ευχέρεια του νομοθέτη, κατ’ εκτίμηση των εκάστοτε επικρατουσών κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών και της δημοσιονομικής κατάστασης της Χώρας, να προβαίνει σε αναμόρφωση του μισθολογίου των δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων, εισάγοντας νέες ρυθμίσεις, η συνταγματικότητα των οποίων υπόκειται σε οριακό έλεγχο εκ μέρους του δικαστή, την ευχέρεια δε αυτή σε ζητήματα δημοσιονομικής πολιτικής αναγνωρίζει και το ΕΔΔΑ κατά την ερμηνεία του άρθρου 1 ΠΠΠ ΕΣΔΑ. Προσέθεσε, όμως, ότι στις περιπτώσεις αυτές, το επίπεδο αξιοπρεπούς διαβίωσης δεν προσδιορίζεται με βάση τις προηγούμενες αποδοχές των προσώπων αυτών, αλλά με βάση τις γενικότερα επικρατούσες συνθήκες και σε συνάρτηση με το επίπεδο διαβίωσης του πληθυσμού της Χώρας εν γένει.
Ακολούθως, το Δικαστήριο προέβη α) στην επισκόπηση της εξέλιξης του θεσμού των επιδομάτων εορτών και αδείας διαχρονικά τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα, β) στην παράθεση των κανόνων του πρωτογενούς και παραγώγου ενωσιακού δικαίου σχετικά με την υποχρέωση των κρατών- μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) να αποφεύγουν τα υπερβολικά δημοσιονομικά ελλείμματα και γ) στα μέτρα περιστολής του μισθολογικού κόστους που ελήφθησαν από τον εθνικό νομοθέτη στο πλαίσιο τόσο της διαδικασίας διαπίστωσης και διόρθωσης του υπερβολικού ελλείμματος της Ελληνικής Δημοκρατίας και της υλοποίησης των πολιτικών του πρώτου μνημονίου συνεργασίας (ν. 3845/2010), στα οποία (μέτρα) περιλαμβανόταν η περικοπή των ως άνω επιδομάτων, όσο και της διαδικασίας υλοποίησης των συμφωνηθέντων με το δεύτερο μνημόνιο συνεργασίας (ν. 4046/2012), στην οποία εντάσσεται η επίμαχη κατάργηση των ίδιων επιδομάτων. Συναφώς, υπενθύμισε ότι τα μέτρα που ελήφθησαν στην αρχή της οξύτατης δημοσιονομικής κρίσης στις αρχές του έτους 2010, ενόψει της εκτίμησης του νομοθέτη ότι υφίστατο άμεσος κίνδυνος κατάρρευσης της οικονομίας και χρεοκοπίας της Χώρας, δεν παρίσταντο, καταρχήν, απρόσφορα, και μάλιστα προδήλως, ούτε μη αναγκαία, για την αποτροπή του ως άνω κινδύνου.
Ως προς την επίμαχη πλήρη κατάργηση των ως άνω επιδομάτων, το Δικαστήριο, παραπέμποντας στη σχετική νομολογία του ΕΔΔΑ, του Δικαστηρίου και του Γενικού Δικαστηρίου της Ε.Ε., έκρινε, περαιτέρω, κατά πλειοψηφία, ότι αυτή α) συνιστά άμεσο μέτρο για την αντιμετώπιση της, κατά την υποκείμενη σε οριακό έλεγχο εκτίμηση του νομοθέτη, συνεχιζόμενης οικονομικής και δημοσιονομικής κρίσης, αποτελεί τμήμα ενός ευρύτερου, ολοκληρωμένου προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής και προώθησης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων της ελληνικής οικονομίας, το οποίο αποσκοπεί τόσο στην κάλυψη των άμεσων οικονομικών αναγκών της Χώρας και την αντιμετώπιση των ιδιαίτερα αυξημένων ελλειμμάτων, όσο και στη βελτίωση της μελλοντικής δημοσιονομικής κατάστασής της, δηλαδή στην εξυπηρέτηση σκοπών που συνιστούν σοβαρούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, δυνάμενους να δικαιολογήσουν, κατ’ αρχήν, τη λήψη μέτρων περιστολής μισθολογικών δαπανών του Δημοσίου, β) συνδέεται και με την εκπλήρωση υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συμμετοχή της Ελληνικής Δημοκρατίας στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση, οι οποίες δεν καθιστούν, κατά το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προδήλως αδικαιολόγητη τη λήψη μέτρων εξοικονόμησης δαπανών, γ) θεσπίστηκε, όπως και ολόκληρο το ως άνω πρόγραμμα, στη βάση της από Ιουλίου 2012 μελέτης του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών με τίτλο «Επισκόπηση δαπανών Γενικής Κυβέρνησης 2013- 2016», στο πλαίσιο της οποίας εντοπίστηκαν δαπάνες, η περικοπή των οποίων συμβάλλει σε «αποτελεσματικό και βιώσιμο περιορισμό των ελλειμμάτων», μεταξύ των οποίων και η μισθολογική, η οποία κρίθηκε υψηλή ειδικά σε σύγκριση με τα άλλα κράτη- μέλη της Ευρωζώνης, διαπίστωση στην οποία προέβησαν και οι αρμόδιες υπηρεσίες της Ε.Ε., δ) πλήττει παροχές που δεν συνιστούν απόλυτα προνόμια, αντιθέτως δικαιολογείται για τους ως άνω λόγους γενικού συμφέροντος και ανταποκρίνεται στους σκοπούς που επιδιώκει η Ε.Ε, δηλαδή στη διασφάλιση της δημοσιονομικής πειθαρχίας των κρατών- μελών που έχουν ως νόμισμα το ευρώ και στην εξασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας της ζώνης του ευρώ.
Ενόψει των ανωτέρω, το Δικαστήριο κατέληξε, κατά πλειοψηφία, στο συμπέρασμα ότι το επίδικο μέτρο τεκμηριώνεται επαρκώς με βάση τα ανωτέρω στοιχεία, δεν παρίσταται απρόσφορο, και μάλιστα προδήλως, για την επίτευξη των επιδιωκόμενων ως άνω σκοπών, ούτε μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν ήταν αναγκαίο, δεδομένου ότι με αυτό το μέτρο, το οποίο εφαρμόζεται γενικά σε όλους τους μισθωτούς του δημόσιου τομέα, γίνεται προσπάθεια εξοικονόμησης και περιορισμού των διογκωμένων δαπανών της Γενικής Κυβέρνησης, η οποία υπαγορεύεται από επιταγές της Ε.Ε. για μείωση του υπερβολικού δημοσίου ελλείμματος. Περαιτέρω, κατά τη λήψη του επίμαχου μέτρου, ο νομοθέτης είχε πλήρη επίγνωση όχι μόνο του εν γένει επιπέδου διαβίωσης του πληθυσμού της Χώρας, αλλά και ειδικά του επιπέδου διαβίωσης των δημοσίων υπαλλήλων, όπως προκύπτει α) από τα δημοσιευμένα και διαθέσιμα στις υπηρεσίες του Ελληνικού Δημοσίου στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) για το όριο κινδύνου φτώχειας ανά άτομο μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις (6.591 ευρώ) και το μέσο ετήσιο ισοδύναμο ατομικό εισόδημα (12.637,08 ευρώ) κατά το έτος 2011, β) από το νέο ενιαίο μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων που θεσπίστηκε με τον ν. 4014/2011, με το οποίο ο βασικός μισθός των δημοσίων υπαλλήλων κυμαίνεται μεταξύ 780 (ΥΕ με βαθμό ΣΤ) και 1092 ευρώ (ΠΕ με βαθμό ΣΤ) και γ) από τη θέσπιση νέου κατώτατου βασικού μισθού και ημερομισθίου με τον ίδιο ν. 4093/2012 (586,08 ευρώ και 26,18 ευρώ, αντίστοιχα). Κατά συνέπεια, οι αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων, ακόμη και μετά την κατάργηση των επίμαχων επιδομάτων, εξασφάλιζαν αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης, τόσο σε σχέση με όσους διαβιούσαν στα όρια της φτώχειας όσο και με όσους απασχολούνταν στον ιδιωτικό τομέα με τον κατώτατο βασικό μισθό και ημερομίσθιο. Επιπλέον, η τυχόν ύπαρξη εναλλακτικών λύσεων δεν καθιστά, ενόψει των ευρέων περιθωρίων εκτίμησης που απολαμβάνει ο νομοθέτης στη χάραξη της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής και του οριακού ελέγχου, στον οποίο υπόκειται κατά τούτο, από μόνη της μη αιτιολογημένη την επίδικη ρύθμιση, ούτε, άλλωστε, υπόκειται σε δικαστικό έλεγχο η συγκεκριμένη επιλογή, αν, δηλαδή, ο νομοθέτης επέλεξε τον καλύτερο τρόπο χειρισμού του προβλήματος ή αν έπρεπε να είχε ασκήσει διαφορετικά την εξουσία του. Τέλος, το ίδιο μέτρο δεν αντίκειται στα άρθρα 4 παρ. 5 και 25 παρ. 4 του Συντάγματος, δεδομένου ότι αφορά όλους τους υπαλλήλους του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ενώ διαφορετικό είναι το ζήτημα της χορήγησης των επιδομάτων εορτών και αδείας στους υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι αποτελούν διαφορετική κατηγορία, σε βάρος της οποίας έχουν επιβληθεί άλλα οικονομικής φύσεως μέτρα. Εξάλλου, η πλειοψηφία αντέκρουσε την άποψη της μειοψηφίας ότι με τις ως άνω σκέψεις το Δικαστήριο μεταστρέφει τη νομολογία του ως προς τον ν. 4093/2012, τον οποίο συστηματικά κρίνει αντίθετο στις προεκτεθείσες συνταγματικές διατάξεις, με το επιχείρημα ότι, εκ μόνου του λόγου ότι άλλες ρυθμίσεις του νόμου αυτού, οι οποίες αφορούν διαφορετικά θέματα (μισθούς και συντάξεις), κρίθηκαν αντισυνταγματικές με αποφάσεις του Δικαστηρίου, δεν προκύπτει αναγκαίως αντισυνταγματικότητα και της επίδικης ρύθμισης. Και τούτο, διότι, ανεξάρτητα από το ότι σε αυτόν περιλαμβανόταν πλήθος μέτρων με άμεσο οικονομικό αντίκτυπο στα εισοδήματα διαφόρων κοινωνικών ομάδων, αλλά και οικονομικών φορέων, ορισμένα από τα οποία κρίθηκαν συνταγματικά, πάντως αντίθετη εκδοχή θα ισοδυναμούσε με αφηρημένο έλεγχο συνταγματικότητας του νόμου, ο οποίος, σύμφωνα με το Σύνταγμα, δεν έχει ανατεθεί στο Δικαστήριο».
Διαβάστε τη συνέχεια →

Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2019

Δήμος Τρικκαίων : Επέστρεψαν από τα κ.κ. άλλοι 16 Δ.Α. και έφτασαν τους 28 οι υπαλληλοι που στελεχώνουν την Δημοτική Αστυνομία

σχόλια
Αλλάζουν τα δεδομένα στην εφαρμογή του νόμου από τον Δήμο Τρικκαίων. 

Την Δευτέρα 15 Ιουλίου 2019 επέστρεψαν στα καθήκοντά τους 16 Δημοτικοί Αστυνομικοί. Έτσι, αυξήθηκε η δύναμη της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Τρικκαίων σε 28 άτομα. 

Αυτό σημαίνει ότι η Διεύθυνση θα λειτουργεί πλέον επί 7 ημέρες της εβδομάδα, με το προσωπικό να ασχολείται με τα καθήκοντά του, που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την τήρηση της νόμιμης στάθμευσης, την επιτήρηση των κοινόχρηστων χώρων, τον έλεγχο για το κάπνισμα, το παρεμπόριο, την υπαίθρια διαφήμιση, την εξυπηρέτηση των πολιτών κ.α.

Οι δημοτικοί αστυνομικοί συναντήθηκαν το πρωί της Δευτέρας 15 Ιουλίου με τον γενικό γραμματέας του Δήμου κ. Θωμά Παπασίκα, παρούσης της προϊσταμένης της Διεύθυνσης, κ. Ευαγ. Κοντογιάννη. Ο κ. Παπασίκας καλωσόρισε το προσωπικό και συζήτησε μαζί τους για τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την τήρηση του νόμου, με γνώμονα την ομαλή λειτουργία της πόλης προς εξυπηρέτηση των κατοίκων και των επισκεπτών.

Πηγή : trikalacity.gr

Διαβάστε τη συνέχεια →

Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2019

Δ. Αθηναίων : Επιτέλους!!! Επιστρέφουν και με τη βούλα (ΦΕΚ Γ' 1183/12-07-2019) 83 π.Δ.Α. από τα κ.κ. στην Δημοτική Αστυνομία

σχόλια
Μέρα χαράς και ευτυχίας η σημερινή (Παρασκευή 12 Ιουλίου) για άλλους 86* συναδέλφους μας! Εκδόθηκε το ΦΕΚ Γ' 1183/12-07-2019 με το οποίο επιστρέφουν επίσημα από τα καταστήματα κράτησης στην Δημοτική Αστυνομία του Δ. Αθηναίων ως Δημοτικοί Αστυνομικοί! Για να επιτευχθεί αυτό, σύμφωνα με πληροφορίες υπήρξε έντονη και συνεχής πίεση από το Σ.Δ.Α.Α. προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, καθώς και καθοριστική παρέμβασή από τον Κώστα Μπακογιάννη, νέο δήμαρχο Αθηναίων από τον Σεπτέμβριο. 

Καλώς ήλθατε παιδιά και άλλο κακό να μη σας (μας) βρει !!! 

► Δείτε το ΦΕΚΕΔΩ.

* 'Όπως μάθαμε, έπειτα από τηλ. επικοινωνία με τον Πρόεδρο του Σ.Δ.Α.Α., κ. Απόστολο Κόσσυβα, από τους 86 που αναγράφονται στο παραπάνω ΦΕΚ, στην Δ.Α. του Δ. Αθηναίων θα επιστρέψουν οι 83.
Διαβάστε τη συνέχεια →

Πέμπτη, 11 Ιουλίου 2019

Δήμος Τρικαίων : Επιστρέφουν στην φυσική τους θέση, στην Δημοτική Αστυνομία, άλλοι 14 π.Δ.Α.

σχόλια
Ενισχύεται με προσωπικό η Δημοτική Αστυνομία Τρικάλων.

Μετά την έκδοση του ΦΕΚ, που δίνει τη δυνατότητα μετάταξης των πρώην δημοτικών αστυνομικών που υπηρετούν σε Καταστήματα Κράτησης, η δημοτική αρχή προχωρά στην κάλυψη 14 θέσεων.

Μέσω αυτής της κίνησης αναμένεται να εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι για τη στάθμευση, τα τραπεζοκαθίσματα και την απαγόρευση του καπνίσματος.

Επίσης στο σχεδιασμό της δημοτικής αρχής είναι μετά και την επιστροφή των υπαλλήλων να επανεξεταστεί το μέτρο που αφορά την ελεγχόμενη στάθμευση.

Διαβάστε τη συνέχεια →

"Κόβει (ξανά) το τσιγάρο" το υπουργείο Υγείας

σχόλια
Σε αυστηρή εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου με καθολική απαγόρευση του καπνίσματος σε όλους τους δημόσιους κλειστούς χώρους, εντατικοποίηση των ελέγχων με μεγαλύτερη εμπλοκή της αστυνομίας και λειτουργία τηλεφωνικής γραμμής για αναφορά παραβάσεων, προχωρά η νέα ηγεσία του υπουργείου Υγείας, με την τήρηση του νόμου να βρίσκεται στην κορυφή των προτεραιοτήτων της Αριστοτέλους.

Πρόκειται για μια δέσμευση βασική στην ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας, ειδικά μετά την εικόνα υπουργών της προηγούμενης Κυβέρνησης να καπνίζουν σε δημόσιους χώρους και του τέως αναπλ. υπουργού Παύλου Πολάκη μέσα στην αίθουσα συσκέψεων του υπουργείου Υγείας.

Στα βασικά σημεία του κυβερνητικού σχεδιασμού για τον χώρο της υγείας περιλαμβάνονται επίσης πρόγραμμα δωρεάν προληπτικών εξετάσεων και ενημέρωση των πολιτών μέσω SMS για τον αναγκαίο προληπτικό έλεγχο και ραντεβού με γιατρούς εντός 24 ωρών για ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού (πολίτες άνω των 65 ετών, ΑΜΕΑ κλπ.). 

Στις άμεσες προτεραιότητες του νέου υπουργού Υγείας Βασίλη Κικίλια θα είναι επίσης η επέκταση της διάρκειας των επαναλαμβανόμενων συνταγών για τους χρονίως πάσχοντες, η κατ' οίκον διανομή φαρμάκων για συγκεκριμένες ομάδες ασθενών (ασθενείς με καρκίνο, ΑΜΕΑ κλπ.) και το ατομικό ηλεκτρονικό ιστορικό υγείας για την καλύτερη διαχείριση της υγείας μας και την αντιμετώπιση των έκτακτων περιστατικών.

Επίσης προωθείται άμεσα η θεσμοθέτηση διαφανούς ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης εισαγωγών στα νοσοκομεία, η ηλεκτρονική διακίνηση συνταγών και παραπεμπτικών για λιγότερη ταλαιπωρία, εξοικονόμηση πόρων και χρόνου για όλους και οι συνεργασίες με τον ιδιωτικό τομέα για αγορά ιατρικών πράξεων και εξετάσεων χωρίς επιβάρυνση για τον πολίτη.

Στο πλάνο του υπουργείου Υγείας υπάρχει ακόμη η ενίσχυση των νοσοκομείων με 1.500 ειδικευόμενους νοσηλευτές ετησίως με την απόκτηση της ειδικότητας αμέσως μετά το πτυχίο και όχι μόνο μετά την πρόσληψή τους στο εθνικό σύστημα υγείας όπως συμβαίνει σήμερα, 2.000 προσλήψεις νοσηλευτών σε νοσοκομεία των μεγάλων αστικών κέντρων και κάλυψη όλων των οργανικών θέσεων σε βάθος 4ετίας, αλλά και η δραστική αντιμετώπιση των νοσοκομειακών λοιμώξεων με αυστηρή εφαρμογή των διεθνών οδηγιών, ενημέρωση και εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας και έλεγχο συμμόρφωσης.

Τέλος έχει συμφωνηθεί με τους Θεσμούς στο πλαίσιο της Ενισχυμένης Εποπτείας η εφαρμογή συστήματος κεντρικών προμηθειών στα νοσοκομεία, με στόχο 30% κεντρικές προμήθειες μέχρι τα μέσα του 2020 και 40% στα μέσα του 2022.

Διαβάστε τη συνέχεια →

Τετάρτη, 10 Ιουλίου 2019

Υπουργείο Εσωτερικών: Ιδού τα 3+1 μεγάλα «αγκάθια» της νέας πολιτικής ηγεσίας

σχόλια
3+1 είναι τα μεγάλα «αγκάθια» που πρέπει να αντιμετωπίσει η νέα πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών και κυρίως, ο υπουργός Τάκης Θεοδωρικάκος που, εκτός από το Δημόσιο, έχει και τη συνολική ευθύνη της πολιτικής του υπουργείου και ο υφυπουργός Θοδωρής Λιβάνιος, ο οποίος έχει στις αρμοδιότητές του την Αυτοδιοίκηση και το νέο εκλογικό νόμο.

Το πρώτο «αγκάθι» αφορά τις αλλαγές στον «Κλεισθένη», με την προσπάθεια, άμβλυνσης των προβλημάτων που δημιουργεί στην κυβερνησιμότητα των ΟΤΑ η απλή αναλογική. Ήδη, όπως έχει αποκαλύψει η aftodioikisi.gr, η ΝΔ έχει κάνει την πρότασή της μέσω ΚΕΔΕ. Ωστόσο, καθώς πολλές από τις προτάσεις είναι ιδιαιτέρως προωθημένες με την έννοια ότι παρακάμπτεται, στην ουσία, δημοτικό συμβούλιο, με αποτέλεσμα διατάξεις του σχετικού νόμου να κινδυνεύουν να κριθούν αντισυνταγματικές. Αυτό πραγματικά σημαίνει ότι Θεοδωρικάκος και Λιβάνιος θα πρέπει να ισορροπήσουν ανάμεσα στις πιέσεις, ιδιαίτερα των «σκληρών» αιρετών της ΝΔ που ζητούν στην ουσία κατάργηση της απλής αναλογικής και στον κίνδυνο της αντισυνταγματικότητας.

Το δεύτερο «αγκάθι» αφορά το Δημόσιο, καθώς είναι εκπεφρασμένος ο στόχος για μείωση, τουλάχιστον, του κόστους λειτουργίας του, με επίκεντρο, τι άλλο, τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων και, βεβαίως, των συμβασιούχων. Δεν είναι τυχαίο ότι τα στελέχη της ΝΔ μιλούν για αύξηση κατά 2 δισ. ευρώ του μισθολογικού κόστους του Δημοσίου την περίοδο 2015-2019, λόγω των μισθολογικών ωριμάνσεων και την αύξηση των προσλήψεων, κυρίως, συμβασιούχων, που σύμφωνα με τη ΝΔ, από 62.000 το 2015 έχουν ξεπεράσει τους 100.000.

Το τρίτο «αγκάθι» που είναι συνέχεια του δεύτερου αφορά τις προσδοκίες που είχαν δημιουργηθεί επί ΣΥΡΙΖΑ για προσλήψεις στο Δημόσιο. Με δεδομένο ότι το σημερινό 1 προς 1 (μία πρόσληψη για μία αποχώρηση) θα γίνει 1 προς 5, πολλοί από τους ανέργους που περίμεναν να συμμετάσχουν σε έναν διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, προκειμένου να προσληφθούν στο Δημόσιο, θα πρέπει είτε, στην καλύτερη περίπτωση, να αποφασίσουν ότι θα περιμένουν αρκετά είτε, στη χειρότερη, να το ξεχάσουν. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της «ουράς» της 3Κ για τις 757 προσλήψεις στις ανταποδοτικές υπηρεσίες των δήμων, η οποία, όπως έχει αποκαλύψει η aftodioikisi.gr, στην καλύτερη περίπτωση, με δεδομένη και την επιθυμία της ΝΔ για ιδιώτες στην καθαριότητα των δήμων, να καθυστερήσει. Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για προκήρυξη, για την οποία περιμένουν περί τους 120.000 άνεργους, όσοι δηλαδή, απορρίφθηκαν από την μεγάλη προκήρυξη, την 3Κ/2018. Τέλος, δεν φαίνεται, επίσης, να χωρούν ακόμη 3 προκηρύξεις για 506 θέσεις (Λιμενικό, Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και υπουργείο Οικονομικών)

Όσον αφορά τα τελευταίο «αγκάθι» ακούει στο όνομα κατάργηση της απλής αναλογικής, αυτή τη φορά, στις εθνικές εκλογές. Η ΝΔ θα ήθελε ένα σύστημα σαν αυτό που ισχύει σήμερα, με 50 έδρες μπόνους στο πρώτο κόμμα. Ωστόσο, εφόσον το ψηφίσει μόνη της θα ισχύσει για τις μεθεπόμενες εκλογές. Ο στόχος, λοιπόν, είναι να βρεθεί μία χρυσή τομή με το ΚΙΝΑΛ, που ζητάει μπόνους για το πρώτο κόμμα, το πολύ έως 35 έδρες. Αν υπάρξει σχετική συμφωνία, η οποία είναι δύσκολη, καθώς το κόμμα της Φώφης Γεννηματά, που είδε να κερδίζει με την αποπομπή, στην ουσία, Βενιζέλου, κινδυνεύει να κατηγορηθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ για σύμπραξη με την δεξιά, θα πρέπει τα δύο κόμματα να αλλάξουν την (αναθεωρητέα) συνταγματική διάταξη του άρθρου 54, η οποία προβλέπει ότι: «Το εκλογικό σύστημα και οι εκλογικές περιφέρειες ορίζονται με νόμο που ισχύει από τις μεθεπόμενες εκλογές, εκτός και αν προβλέπεται η ισχύς του άμεσα από τις επόμενες εκλογές με ρητή διάταξη που ψηφίζεται με την πλειοψηφία των δύο τρίτων του όλου αριθμού των βουλευτών» (δηλαδή 200 βουλευτές), ώστε κάτι τέτοιο να γίνεται με 180 (σ.σ. ΝΔ 158 και ΚΙΝΑΛ 22, διαθέτουν τέτοια πλειοψηφία στην παρούσα Βουλή). Πρόκειται για ασκήσεις ισορροπίας, που χρειάζονται μαεστρία για να μην φάει κανείς τα μούτρα του…

Διαβάστε τη συνέχεια →

Από τις καταργήσεις δομών του δημοσίου που δημιουργήθηκαν από το 2015 κι έπειτα και την αναστολή των προβλεπόμενων αυξήσεων στους δημοσίους υπαλλήλους θα βρεθούν τα χρήματα για τις φοροελαφρύνσεις που υποσχέθηκε η ΝΔ

σχόλια
Στα πρώτα νομοσχέδια που πρόκειται να κατατεθούν στη Βουλή, ενδεχομένως στα τέλη Αυγούστου, είναι το φορολογικό, οι διατάξεις του οποίου θα τεθούν σε ισχύ από τον Ιανουάριο του 2020. Ωστόσο, κάποιες από αυτές, όπως για παράδειγμα οι αλλαγές στη ρύθμιση των 120 δόσεων, θα έχουν άμεση εφαρμογή και θα προβλέπουν αφενός χαμηλότερο επιτόκιο για τους οφειλέτες, αφετέρου την ένταξη των επιχειρήσεων στη νέα ρύθμιση με ευνοϊκότερους από τους σημερινούς όρους.

Το μεγαλύτερο τμήμα του νομοσχεδίου, όπως έχει δηλώσει και ο πρόεδρος της Ν.Δ. Κυρ. Μητσοτάκης, θα αφορά την τόνωση της μεσαίας τάξης και τη μείωση των φορολογικών συντελεστών για τις επιχειρήσεις. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο νέος υπουργός Οικονομικών θα έχει σειρά επαφών με τους δανειστές και τους επικεφαλής των ευρωπαϊκών θεσμών, έτσι ώστε να παρουσιάσει το νέο πρόγραμμα της κυβέρνησης στη φορολογία αλλά και τον τρόπο χρηματοδότησής του. Σύμφωνα με στελέχη της Ν.Δ., ένα σημαντικό τμήμα θα χρηματοδοτηθεί από την περικοπή 2 δισ. ευρώ σε βάθος τετραετίας. Ειδικότερα:

1. Το σχέδιο της κυβέρνησης για τα φυσικά πρόσωπα προβλέπει εισαγωγικό συντελεστή 9% (από 22% σήμερα) και τον ανώτατο στο 40% (από 45%), ενώ το αφορολόγητο θα διατηρηθεί στα σημερινά επίπεδα, δηλαδή στα 8.636 ευρώ. Ο εισαγωγικός συντελεστής 9% θα αφορά εισοδήματα έως 10.000 ευρώ, ενώ πάνω από αυτόν θα υπάρχουν τουλάχιστον πέντε φορολογικά κλιμάκια. Αυτό σημαίνει ότι ο φόρος εισοδήματος για έναν μισθωτό χωρίς παιδιά με ετήσιο εισόδημα 10.000 ευρώ, από 300 ευρώ που ανέρχεται σήμερα, θα μειωθεί στα 122,76 ευρώ. Θα έχει, δηλαδή, φορολογικό όφελος 177,24 ευρώ.

2. Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος σε διάστημα δύο χρόνων.

3. Σταδιακή κατάργηση της «έκτακτης» εισφοράς αλληλεγγύης, η οποία καθιερώθηκε με το άρθρο 29 του ν. 3986/2011 στα εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ των φυσικών προσώπων και η οποία θα έπρεπε να έχει καταργηθεί στα τέλη του 2014.

4. Μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 30% για όλους εντός της πρώτης διετίας. Το κόστος του μέτρου ανέρχεται στα 850 εκατ. ευρώ.

5. Μείωση του φορολογικού συντελεστή στα επιχειρηματικά κέρδη στο 20% (σήμερα είναι 28%). Το σχέδιο προβλέπει τη μείωση του συντελεστή στο 24% το 2020 και στο 20% το 2021.

6. Μείωση της φορολογίας στα μερίσματα, από 10%, στο 5% από το 2020. Για παράδειγμα, μια μικρή επιχείρηση σήμερα, με φορολογητέο εισόδημα ύψους 30.000 ευρώ, πληρώνει στην εφορία 8.400 ευρώ (δεν συνυπολογίζεται προκαταβολή φόρου, τέλος επιτηδεύματος). Μετά τη φορολόγηση, το ποσό που μπορεί να διανεμηθεί στους μετόχους ανέρχεται στις 21.600 ευρώ, ποσό από το οποίο το κράτος θα πάρει 2.160 ευρώ. Το 2020, με τη μείωση του συντελεστή στο 24% και του φόρου στα μερίσματα στο 5%, οι μέτοχοι θα μοιραστούν 21.660 ευρώ και το 2021 το ποσό των 22.800 ευρώ.

7.  Αναστολή του ΦΠΑ στην οικοδομική δραστηριότητα για τρία χρόνια.

8. Αναστολή του φόρου υπεραξίας.

9. Μείωση του ΦΠΑ με καθιέρωση δύο συντελεστών 11% και 22%, από 13% και 24% σήμερα.

Στο ερώτημα πού θα βρεθούν τα ποσά για την κάλυψη των αλλαγών, η κυβέρνηση σχεδιάζει την ανακατανομή των δαπανών που μπορούν να προσφέρουν ακόμα και 2 δισ. ευρώ, αλλά κυρίως θα συνεχίσει τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, που θα οδηγήσουν στη μεγέθυνση του ΑΕΠ. Μάλιστα, από τη Ν.Δ. υποστηρίζουν ότι το όφελος τον πρώτο χρόνο από τη συρρίκνωση των καταναλωτικών δαπανών και τη βελτίωση των αποτελεσμάτων των ΔΕΚΟ θα φθάσει τα 600 εκατ. ευρώ ή 0,3% του ΑΕΠ και ενδεχομένως να προσεγγίσει το 1 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με το σχέδιο, η εξοικονόμηση ύψους 2 δισ. ευρώ θα προέλθει από τους εξής τομείς:

α) 200 εκατ. ευρώ από τη μείωση των καταναλωτικών δαπανών κατά 12%. Σήμερα οι καταναλωτικές δαπάνες ανέρχονται στο 1,539 δισ. ευρώ και υπολογίζεται να μειωθoύν κοντά στο 1,3 δισ. ευρώ.

β) 400 εκατ. ευρώ από τη βελτίωση των αποτελεσμάτων των ΔΕΚΟ και όλων των νομικών προσώπων της γενικής κυβέρνησης (ηλεκτρονικό εισιτήριο, ΕΛΤΑ, ΟΑΣΑ).

γ) 140 εκατ. ευρώ από τη μείωση των δαπανών για τόκους στα έντοκα γραμμάτια του ελληνικού Δημοσίου.

δ) 140 εκατ. ευρώ από τον εξορθολογισμό της κρατικής επιχορήγησης στα ευγενή ταμεία.

ε) 100 εκατ. ευρώ από τον συμψηφισμό των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών στον ΟΓΑ με αγροτικές επιδοτήσεις. Η πρόταση της Ν.Δ. βρίσκει αντίθετους τους αγρότες.

στ) 150 εκατ. ευρώ από την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, τις ηλεκτρονικές προμήθειες και την Εθνική Στρατηγική για το Φάρμακο.

ζ) 100 εκατ. ευρώ τον πρώτο χρόνο και 400 εκατ. ευρώ στην τετραετία από την κατάργηση δομών που δημιουργήθηκαν από τις αρχές του 2015 και από τη στρατηγική εκχωρήσεων στον ιδιωτικό τομέα.

η) 150 εκατ. ευρώ από την αναστολή των προβλεπόμενων αυξήσεων στους δημοσίους υπαλλήλους. 

Διαβάστε τη συνέχεια →

Τρίτη, 9 Ιουλίου 2019

Θεοδωρικάκος (νέος ΥΠ.ΕΣ.) : Δεν θα γίνουν απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων

σχόλια
Ο νέος υπουργός Εσωτερικών προανήγγειλε κατάργηση της απλής αναλογικής, καθώς και δυνατότητα συμμετοχής στις βουλευτικές εκλογές των Ελλήνων του εξωτερικού
Νέο εκλογικό νόμο, με κατάργηση της απλή αναλογικής, δυνατότητα συμμετοχής στις βουλευτικές εκλογές των Ελλήνων του εξωτερικού και νομοθετικές παρεμβάσεις, προκειμένου να διασφαλιστεί η κυβερνησιμότητα των δήμων, προανήγγειλε ότι θα προωθήσει άμεσα ο νέος υπουργός Εσωτερικών, Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας κατά την τελετή παράδοσης-παραλαβής του ΥΠΕΣ.

Νωρίτερα, κατά την τελετή παράδοσης-παραλαβής στο υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ο κ. Θεοδωρικάκος διαβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρξουν απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων, ενώ επισήμανε ότι στόχος της νέας κυβέρνησης είναι «να υπηρετήσει τον Έλληνα πολίτη και να γίνει το Δημόσιο στη συνείδηση των Ελλήνων μια απολύτως πετυχημένη υπόθεση εξυπηρέτησης της ελληνικής κοινωνίας». 

«Παραλαμβάνετε ένα υπουργείο με παράδοση, γνώση και εμπειρία. Ένα επιτελικό υπουργείο με στρατηγική λειτουργία, που έχει να κάνει με τη δημόσια διοίκηση» σημείωσε η απερχόμενη υπουργός, Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου.

www.protothema.gr


Διαβάστε τη συνέχεια →

Θεσσαλονίκη-Δημοτική Αστυνομία : Ρεπορτάζ της δημοτικής τηλεόρασης TV100 για τους ελέγχους τήρησης της αντικαπνιστικής νομοθεσίας στα ΚΥΕ

σχόλια
Αν και βρισκόμαστε στην καρδία της καλοκαιρινής περιόδου, οι έλεγχοι για την τήρηση της αντικαπνιστικής νομοθεσίας στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) της πόλης, από τους υπαλλήλους της Δημοτικής Αστυνομίας, συνεχίζονται με αμείωτους ρυθμούς. 

► Δείτε στο video παρακάτω, ρεπορτάζ για το θέμα από την Δημοτική τηλεόραση Θεσσαλονίκης TV100 :

Διαβάστε τη συνέχεια →

Δευτέρα, 8 Ιουλίου 2019

Θοδωρής Λιβάνιος: Ποιος είναι ο υφυπουργός Εσωτερικών στην κυβέρνηση Μητσοτάκη

σχόλια
Το 2014, είχε οριστεί γενικός γραμματέας στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Ο 42χρονος Θοδωρής Λιβάνιος είναι ο υφυπουργός Εσωτερικών για θέματα αυτοδιοίκησης και εκλογών της νέας κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ο Θοδωρής Λιβάνιος είναι στενός συνεργάτης του Κυριάκου Μητσοτάκη, με αρμοδιότητες στην αυτοδιοίκηση. Ο Θοδωρής Λιβάνιος, το 2014, είχε οριστεί γενικός γραμματέας στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης με απόφαση του τότε πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο κ. Λιβάνιος, για τρία χρόνια, είχε διατελέσει γενικός γραμματέας στον Δήμο Αθηναίων, υπό τον Γιώργο Καμίνη.

Βιογραφικό του Θοδωρή Λιβάνιου

Ο κ. Λιβάνιος γεννήθηκε το 1977 στην Αθήνα. Αποφοίτησε από το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Εργάστηκε για πάνω από μια δεκαετία σε επιχειρήσεις πληροφορικής και έρευνας αγοράς στον ιδιωτικό τομέα, ως προγραμματιστής ηλεκτρονικών υπολογιστών και διαχειριστής βάσεων δεδομένων.

Το 2010 διατέλεσε ειδικός σύμβουλος στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, όπου εργάστηκε στη σύνταξη και στην προετοιμασία για την εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου για την Τοπική Αυτοδιοίκηση (πρόγραμμα «Καλλικράτης») και του νέου νόμου για τις εκλογικές δαπάνες στις Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές.

Διαβάστε τη συνέχεια →

Παρασκευή, 5 Ιουλίου 2019

6 χρόνια από την διαρροή στα κυβερνητικά ΜΜΕ της επικείμενης κατάργησης της Δημοτικής Αστυνομίας...

σχόλια
Ήταν ο τωρινός, ο εν δυνάμει -από αυτή την Κυριακή 7/7- νέος πρωθυπουργός της χώρας, Κ. Μητσοτάκης, τώρα πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και τότε υπερυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, που έλαβε την απόφαση, τον Ιούλιο του 2013, με πρόφαση τις μνημονιακές επιταγές, να καταργηθεί εν μία νυκτί η Δημοτική Αστυνομία. Χωρίς καμία  απολύτως αξιολόγηση, πέταξαν στα αζήτητα την υπηρεσία και 2830 περίπου μονίμους υπαλλήλους, Δημοτικούς Αστυνομικούς, στην διαθεσιμότητα (αργότερα κινητικότητα με τα γνωστά επακόλουθα). Η κερκόπορτα για απολύσεις μονίμων υπαλλήλων στο δημόσιο, ήταν πλέον ορθάνοικτη...

ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ !!!

Διαβάστε τη συνέχεια →

Τετάρτη, 3 Ιουλίου 2019

Δημοτική Αστυνομία Θεσ/νίκης: Συνεχίζονται κανονικά οι έλεγχοι για την τήρηση της αντικαπνιστικής νομοθεσίας

σχόλια
Σύμφωνα με πληροφορίες από την Δημοτική Αστυνομία, με ταχείς ρυθμούς συνεχίζουν και επεκτείνονται οι έλεγχοι για την εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου στους κλειστούς χώρους εστίασης στη Θεσσαλονίκη.  

Πιο συγκεκριμένα, κατόπιν σχετικής εντολή του προϊσταμένου εισαγγελίας πρωτοδικών Θεσσαλονίκης υιοθετήθηκε μια πρακτική αρχικά ενημέρωσης και εν συνεχεία ελέγχων με επιβολή προστίμων. 

Η πρώτη φάση διήρκεσε από 13/3 μέχρι 16/5 και διενεργήθηκαν συνολικά 355 ενημερώσεις σε όλη την πόλη. Η δεύτερη φάση διήρκεσε από 16/5 έως 30/6 όπου σε σύνολο 196 ελέγχων εντοπίστηκαν και βεβαιώθηκαν 29 παραβάσεις συνολικού ύψους 16.300€. 

Σε εβδομαδιαία βάση διατίθενται αυτοτελές διμελές κλιμάκιο από την δημοτική αστυνομία σε πρωινή η απογευματινή βάρδια για έλεγχο της εφαρμογής της αντικαπνιστικής νομοθεσίας. Σε μηνιαία δε βάση πάντα υπό την επίβλεψη εισαγγελέα διατίθεται προσωπικό ως συνδρομή στα κλιμάκια της Διεύθυνση Υγείας. 

Σύμφωνα με την δημοτική αστυνομία, οι έλεγχοι αναμένεται να συνεχιστούν καθ’όλη την διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου και θα εντατικοποιηθούν περισσότερο από αρχές Σεπτέμβρη.

Διαβάστε τη συνέχεια →

Βόλος : Επιστρέφουν έντεκα π.Δ.Α από τα κ.κ., ανοίγουν ξανά την υπηρεσία και αναλαμβάνουν δράση!

σχόλια
Επιστρέφουν από την Τετάρτη 3-7-2019 στον Δήμο Βόλου, 10 πρώην δημοτικοί αστυνομικοί, οι οποίοι αναλαμβάνουν υπηρεσία στο αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας Βόλου, ενώ αναμένεται άμεσα η ανάληψη υπηρεσίας και 11ου δημοτικού αστυνομικού.

Πρόκειται για πρώην δημοτικούς αστυνομικούς, που είχαν αποχωρήσει από το Δήμο Βόλου μετά την υποχρεωτική κατάργηση των θέσεών τους το 2013 και οι οποίοι τοποθετήθηκαν στη συνέχεια σε Καταστήματα Κράτησης.

Η στελέχωση της Δημοτικής Αστυνομίας αποτελούσε εξαρχής βασικό στόχο της δημοτικής αρχής Βόλου και δόθηκε μεγάλος και συνεχής αγώνας προκειμένου η υπηρεσία αυτή να ανακάμψει και να ασκήσει το σημαντικό της έργο, διευκολύνοντας σε μεγάλο βαθμό τη καθημερινότητα των πολιτών.

Για το ιστορικό της υπόθεσης, μετά τη κατάργηση των θέσεων των δημοτικών αστυνομικών με τις διατάξεις του άρθρου 81 Ν. 4172/2013, δόθηκε η δυνατότητα επανασύστασης της δημοτικής αστυνομίας, το 2015 με τον Ν. 4325/2015 . Ο Δήμος Βόλου, ήταν από τους πρώτους Δήμους που έλαβε απόφαση για την επανασύσταση της δημοτικής αστυνομίας με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (336/2015), η οποία λήφθηκε στις 20-5-2015, λίγες μόλις μέρες μετά τη δημοσίευση του Ν. 4325/2015 (11-5-2015).

Το 2018, με τις διατάξεις του άρθρου 278 του Προγράμματος «Κλεισθένης Ι» δόθηκε η δυνατότητα επιστροφής των πρώην δημοτικών αστυνομικών, μετά από αίτησή τους στις υπηρεσίες των Δήμων όπου υπηρετούσαν. Συνολικά υποβλήθηκαν στον Δήμο Βόλου 11 αιτήσεις, που έγιναν αμέσως αποδεκτές, καθώς στόχος της δημοτικής αρχής, ήταν εξαρχής η πλήρης επαναλειτουργία της δημοτικής αστυνομίας.

Μετά από μια σειρά παρεμβάσεων του Δήμου Βόλου στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και το Υπουργείο Εσωτερικών για την επίσπευση των διαδικασιών επιστροφής των δημοτικών αστυνομικών, σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να υποδεχόμαστε τα στελέχη της δημοτικής αστυνομίας, καθώς ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες μετάταξής τους, με τη δημοσίευση των σχετικών αποφάσεων του Δημάρχου Βόλου για τους 10 δημοτικούς αστυνομικούς που δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 1110/Γ/25-6-2019, ενώ επίκειται άμεσα και η ολοκλήρωση των διαδικασιών μετάταξης και του 11ου δημοτικού αστυνομικού που θα πλαισιώσει την υπηρεσία της δημοτικής αστυνομίας.

Διαβάστε τη συνέχεια →

Δευτέρα, 1 Ιουλίου 2019

Απροσπέλαστα πεζοδρόμια, «βομβαρδισμένοι» δρόμοι, εξαφανισμένες διαβάσεις - Η εφιαλτική ζωή ενός πεζού στην Αθήνα

σχόλια
Δεν υπάρχει πιο εχθρική πόλη στην Ευρώπη για τους πεζούς της, από την Αθήνα. Δεκάδες δήμαρχοι πέρασαν με υψηλόφρονες εξαγγελίες και κανείς δεν τα κατάφερε να περιορίσει τον παραλογισμό και την ανομία: το να περπατάς σε αυτή την πόλη ήταν και παραμένει ένα πάνδημο extreme sport.  

Η Συγγρού είναι «λες και φτιάχτηκε ώστε
να χρησιμοποιείται μόνο από αυτοκίνητα».
Φωτό: Πάρις Ταβιτιάν/LIFO 
Τον περασμένο Μάιο, σε διάστημα μικρότερο από δύο βδομάδες, τέσσερα τροχαία δυστυχήματα απασχόλησαν την ειδησεογραφία. Κηφισίας, Χαλάνδρι, Περιστέρι και Κρήτη οι τοποθεσίες τους. Όλες τους είχαν ένα κοινό: όχημα παρέσυρε πεζό. Ο απολογισμός: τέσσερις νεκροί πεζοί. 

 Τα περιστατικά δεν σταμάτησαν ούτε τον Ιούνιο. Μόλις στις 27/6 και ενώ το κείμενο γραφόταν, ένα κορίτσι ηλικίας 12 ετών παρασύρθηκε το μεσημέρι από αυτοκίνητο στον περιφερειακό δρόμο των Φαρσάλων. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή – λίγο μετά την εισαγωγή στο νοσοκομείο κατέληξε. Ο 65χρονος οδηγός του Ι.Χ. συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. 

Δυστυχώς, η λίστα δεν έχει τελειωμό. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας, το 2018 έχασαν τη ζωή τους 153 πεζοί στους ελληνικούς δρόμους – πρόκειται για το 21,6% των συνολικών θυμάτων από τροχαία δυστυχήματα στη χώρα. 

Πολλοί δεν γνωρίζουν πως τα πεζοδρόμια πρέπει να έχουν συγκεκριμένες διαστάσεις: ενάμιση μέτρο πλάτος και ελάχιστο ελεύθερο ύψος στη ζώνη όδευσης για την απρόσκοπτη κίνηση των πεζών ίσο με 2,20m. Τα όρια αυτά, ουσιαστικά, δημιουργήθηκαν προκειμένου να μπορούν να εξυπηρετούνται τα άτομα με αναπηρία και να μπορούν να κινούνται μόνοι τους όσοι βρίσκονται σε αναπηρικό αμαξίδιο ή είναι τυφλοί. 

Τα «κατορθώματα» της Ελλάδας είναι γνωστά και στο εξωτερικό, καθώς ο ευρωπαϊκός οργανισμός European Child Safety Alliance, ύστερα από αξιολόγηση που έκανε στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το πόσο ασφαλή είναι τα παιδιά όταν κυκλοφορούν πεζή στον δρόμο, έδωσε τους λιγότερους πόντους στην Ελλάδα, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση που επικρατεί στους δρόμους μας «μη επιτρεπτή». Στην ίδια θέση μ' εμάς βρέθηκε μόνο η Βουλγαρία. 

Όλοι μιλάνε για τις διαβάσεις, αλλά κανείς δεν τις βλέπει πια.
Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της διάβασης στην αρχή της Καραγιώργη Σερβίας.
Φωτό: Πάρις Ταβιτιάν/LIFO Πηγή: 
www.lifo.gr

Το πρόβλημα της ασφάλειας και της προσβασιμότητας των πεζών στους δρόμους είναι ακόμα πιο ισχυρό στα μεγάλα αστικά κέντρα. Αυτό το καταδεικνύουν και τα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ., σύμφωνα με τα οποία 249 από τα 655 δυστυχήματα το 2018 συνέβησαν σε κατοικημένες περιοχές, εκεί όπου το όριο ταχύτητας είναι πολύ πιο χαμηλό από εκείνο ενός περιφερειακού δρόμου εκτός πόλης. 

Ωστόσο, όταν μιλάμε για την Αθήνα, το πρόβλημα γιγαντώνεται. Όσοι έχει τύχει να περπατήσουν στους δρόμους της αντικρίζουν μια απογοητευτική κατάσταση: πεζοδρόμια μικρά, κατεστραμμένα, με εμπόδια, τα οποία πολλές φορές μπορεί να έχουν και αυτοκίνητα παρκαρισμένα, πεζόδρομοι με συνεχή ροή οχημάτων και διαβάσεις πεζών που σχεδόν κανείς δεν διασχίζει χωρίς να έχει εξασφαλίσει πρώτα πως δεν κινδυνεύει από κάποιο διερχόμενο αυτοκίνητο ή μοτοσικλέτα. 

«Δεν είναι μόνο ζήτημα ασφάλειας αλλά και προσβασιμότητας των πεζών στην πόλη. Πρόκειται για μια συγκεκριμένη φιλοσοφία, σύμφωνα με την οποία η πόλη έχει παραδοθεί στα αυτοκίνητα και δεν σκέφτεται τον πεζό» εξηγεί ο Νίκος Στάππας, μέλος της συντονιστικής ομάδας της ΠΕΖΗ, μιας οργάνωσης για τα δικαιώματα των πεζών στους δρόμους, η οποία δρα περισσότερο από 15 χρόνια, τότε που η κατάσταση στους ελληνικούς δρόμους, σύμφωνα με τον ίδιο, ήταν πολύ χειρότερη. 

Όπως εξηγεί, τα πολύ στενά πεζοδρόμια είναι ίσως το πιο εξοργιστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σχεδόν όλοι οι πεζοί Αθηναίοι κάθε μέρα. Μερικά, μάλιστα, είναι τόσο στενά που πολλές φορές, για να μην μπλοκαριστούν, αναγκάζονται να κατέβουν και να περπατήσουν στο οδόστρωμα. Κι αν αυτό γίνει σε ένα στενό, μικρό το κακό. Τι γίνεται, όμως, όταν αυτό συμβεί σε μεγάλους αυτοκινητόδρομους, όπως η Συγγρού, που είναι ταχείας διέλευσης; 

Φωτό: Πάρις Ταβιτιάν/LIFO

Πολλοί δεν γνωρίζουν πως τα πεζοδρόμια πρέπει να έχουν συγκεκριμένες διαστάσεις: ενάμιση μέτρο πλάτος και 2,20 μέτρα ύψος. Τα όρια αυτά, ουσιαστικά, δημιουργήθηκαν προκειμένου να μπορούν να εξυπηρετούνται τα άτομα με αναπηρία και να μπορούν να κινούνται μόνοι τους όσοι βρίσκονται σε αναπηρικό αμαξίδιο ή είναι τυφλοί. 

Δυστυχώς, όμως, τα συγκεκριμένα όρια δεν φαίνεται να τηρούνται ιδιαίτερα στους δρόμους της Αθήνας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η περίπτωση της οδού Ζαχάρωφ στους Αμπελόκηπους, μιας μικρής στροφής που ενώνει τη λεωφόρο Αλεξάνδρας με τη Βασιλίσσης Σοφίας. Εκεί, λοιπόν, η κυκλοφορία είναι σχεδόν αδύνατη για μη εποχούμενους, καθώς τα πεζοδρόμια ζήτημα αν φτάνουν το μισό μέτρο πλάτος. 

6.2.2019 Αθήνα, η πόλη για τους αρτιμελείς, τους υγιείς και τους τέλεια λειτουργικούς Αυτό δυσκολεύει πάρα πολύ τη διεύλευση των πεζών, οι οποίοι πολλές φορές στριμώχνονται κι έτσι αναγκάζονται να κατέβουν στο οδόστρωμα και να περπατήσουν, κάτι το οποίο είναι πολύ επικίνδυνο, καθώς, εξαιτίας της στροφής, δεν μπορούν να δουν εύκολα εάν έρχεται όχημα με ταχύτητα κατά πάνω τους. 

Και ενώ κατά καιρούς μπορεί να έχει τεθεί ζήτημα διεύρυνσης του πεζοδρομίου, το πρόβλημα παραμένει. Εντείνεται, μάλιστα, καθώς στη μικρή επιφάνεια του πεζοδρομίου έχουν στηθεί κολόνες κι έτσι οι πεζοί, όπως διαπιστώσαμε και οι ίδιοι, αναγκάζονται να στηρίζονται σε αυτές για να μη βρεθούν στον δρόμο. 

Επίσης, σε πολλά στενά πεζοδρόμια της πόλης μπορεί να μην υπάρχουν κολόνες αλλά να έχουν τοποθετηθεί δέντρα, οι ρίζες των οποίων βγαίνουν στην επιφάνεια, καταστρέφοντάς τα και κάνοντας παράλληλα αδύνατη την πρόσβαση. 

Μερικά πεζοδρόμια, μάλιστα, είναι τόσο στενά,
που πολλές φορές οι πεζοί, για να μην μπλοκαριστούν,
αναγκάζονται να κατέβουν και να περπατήσουν στο οδόστρωμα.
Φωτό: Πάρις Ταβιτιάν/LIFO

Η ασφάλεια των πεζών στην πόλη δεν περιορίζεται στα πεζοδρόμια αλλά εκτείνεται στους πεζόδρομους και στις διαβάσεις, οι οποίες έχουν γίνει κάτι σαν αστικός μύθος. Όλοι μιλάνε γι' αυτές, αλλά κανείς δεν τις βλέπει πια. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της διάβασης στην αρχή της Καραγιώργη Σερβίας. 

Εκεί, λοιπόν, ο πεζός που θέλει να περάσει απέναντι στην πλατεία, παρόλο που έχει προτεραιότητα, τις περισσότερες φορές θα πρέπει να περιμένει μέχρι να βρεθεί κάποιος υπεύθυνος οδηγός που θα του επιτρέψει να περάσει. Εάν, πάλι, υπάρξει πεζός που θα πάρει την κατάσταση στα χέρια του, το λιγότερο που θα αντιμετωπίσει είναι η κόρνα, που πολλές φορές συνδυάζεται με τις βρισιές του οδηγού, ο οποίος παραλίγο να χτυπήσει τον πεζό. «Εκεί ακριβώς φαίνεται ο ανταγωνισμός μεταξύ του αυτοκινήτου και του πεζού στην Αθήνα» παραδέχεται ο κ. Στάππας. 

Κι αν το πρόβλημα της πρόσβασης των πεζών στην πόλη πολλές φορές προκύπτει από την άναρχη δόμησή της πολλές δεκαετίες πριν, αυτό που προξενεί εντύπωση, σύμφωνα με το μέλος της συντονιστικής ομάδας της ΠΕΖΗ, είναι πως ακόμα και σήμερα γίνονται έργα που δεν σέβονται τα δικαιώματά του. 

«Τα πεζοδρόμια πρέπει να έχουν συγκεκριμένες διαστάσεις. Οτιδήποτε καινούργιο πρέπει να είναι έτσι. Εδώ φτιάχνουμε πράγματα που δεν είναι έτσι σχεδιασμένα. Για παράδειγμα, φτιάχνεται εδώ και χρόνια το τραμ στον Πειραιά, από το Φάληρο μέχρι το κέντρο του. Ε, τα πεζοδρόμια εκεί δεν τα έχουν σκεφτεί. Ουσιαστικά είναι αδιάβατο, προκειμένου να περάσει το τραμ» εξηγεί. 

Φωτό: Πάρις Ταβιτιάν/LIFO 

Ήδη στην Αθήνα, από τους Ολυμπιακούς Αγώνες κι έπειτα, πολλές ομάδες και οργανώσεις πεζών έχουν αρχίσει να διαμαρτύρονται για το ότι αρκετοί αστικοί λεωφόροι, όπως η Κηφίσιας, ουσιαστικά έχουν μετατραπεί σε κλειστούς αυτοκινητόδρομους με διαζώματα χωρίς δέντρα και πολλές φορές χωρίς υπόγειες διαβάσεις για πεζούς. 

Οι μεγάλοι λεωφόροι είναι ακόμα ένα ζήτημα σήμερα. Η Συγγρού είναι μία από αυτές. Έχει στενά πεζοδρόμια από ένα σημείο και μετά, τα οποία είναι απροσπέλαστα μερικές φορές επειδή οι κατεστραμμένες μπάρες δεν έχουν απομακρυνθεί, και οι υπόγειες διαβάσεις άλλοτε είναι σε κοντινή και άλλοτε σε πολύ μακρινή απόσταση μεταξύ τους. Είναι «λες και φτιάχτηκε ώστε να χρησιμοποιείται μόνο από αυτοκίνητα», σύμφωνα με τον Νίκο Στάππα, ενώ πολλές φορές η σήμανση δεν είναι ευδιάκριτη. 

Η κατάσταση αυτή είναι ίδια παντού. Στη λεωφόρο Αμφιθέας, μάλιστα, οι περίοικοι αποφάσισαν να ξηλώσουν ένα κομμάτι πρασίνου που υπήρχε ανάμεσα στα δύο διαζώματα προκειμένου να μπορούν να τη διασχίζουν, καθώς δεν υπήρχε άλλος τρόπος. 

Στην Πειραιώς, όμως, τα πράγματα φαίνεται πως έχουν ξεφύγει, ιδιαίτερα αν προσπαθήσει κανείς να την περπατήσει τόσο στην αρχή της όσο και στο τμήμα από τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας μέχρι τη στροφή για το Μοσχάτο. Εκεί θα δει μυριάδες αυτοκίνητα να παρκάρουν πάνω στα πεζοδρόμια, οδηγώντας ξανά τους πεζούς στο οδόστρωμα. «Είναι ντροπή για τη χώρα. Πρόκειται για τον δρόμο που ενώνει την Αθήνα με τον Πειραιά. Η αστυνομία δεν κάνει τίποτα. Οι επικεφαλής το ξέρουν το θέμα πολύ καλά, αλλά δεν το θέτουν ως προτεραιότητα. Λένε πολλοί πως η λύση θα 'ρθει με την ανάπλαση της λεωφόρου κάποια στιγμή. Ακούω γι' αυτήν από παιδί, έχω φτάσει 60 χρονών και τίποτα» σημειώνει. 

Πεζοδρόμια μικρά, κατεστραμμένα, με εμπόδια, τα οποία πολλές φορές
μπορεί να έχουν και αυτοκίνητα παρκαρισμένα, πεζόδρομοι με συνεχή ροή οχημάτων
και διαβάσεις πεζών που σχεδόν κανείς δεν διασχίζει χωρίς να έχει εξασφαλίσει πρώτα
πως δεν κινδυνεύει από κάποιο αυτοκίνητο ή μοτοσικλέτα.
Φωτό: Πάρις Ταβιτιάν/LIFO 

«Οι πεζοί θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στον δρόμο» μας λέει. Τονίζει, βέβαια, πως κι εκείνοι έχουν τις δικές τους υποχρεώσεις όσον αφορά την κυκλοφορία, οι οποίες είναι θεσμοθετημένες πια από τον Άρειο Πάγο. Ήταν Δεκέμβριος του 2005 όταν οδηγός αυτοκινήτου με κατεύθυνση προς τον Πύργο Ηλείας, στο 68ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Πατρών - Πύργου σταμάτησε στη δεξιά πλευρά του δρόμου, άναψε αλάρμ, κατέβηκε από το αυτοκίνητο και πέρασε στο αντίθετο ρεύμα, προκειμένου να ζητήσει πληροφορίες για τον προορισμό του από τους οδηγούς δύο άλλων αυτοκινήτων, σταθμευμένων στην αντίθετη πλευρά της εθνικής. 

29.3.2019 Γκάλοπ: Tι να γίνει με τα πατίνια της Αθήνας; - Τι ισχύει στην Ευρώπη και ποιοι λένε οριστικό «όχι» Αφού πήρε τις πληροφορίες που ήθελε, τρέχοντας, και χωρίς να ελέγξει την κυκλοφορία, εππιχείρησε να διασχίσει την εθνική οδό για να επιστρέψει στο αυτοκίνητό του. Όμως εκείνη τη στιγμή ερχόταν Ι.Χ. από την Πάτρα. Ο οδηγός δεν φρέναρε έγκαιρα και προσπάθησε, ανεπιτυχώς, να αποφύγει τη σύγκρουση κάνοντας ελιγμό. Το αυτοκίνητο, λόγω της βροχής, σύρθηκε κατά μήκος της αριστερής πλευράς του σταθμευμένου αυτοκινήτου του πεζού που προσπάθησε να διασχίσει την εθνική οδό, εκτινάσσοντας τον άτυχο άνδρα σε απόσταση 25 μέτρων, με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο. 

Σύμφωνα με την τοξικολογική ανάλυση που έγινε στον άτυχο πεζό, η τιμή του αλκοόλ στο αίμα του ήταν 1,51, δηλαδή πάνω από το επιτρεπόμενο όριο. Οι δικαστές έκριναν ότι ο πεζός ήταν συνυπαίτιος του τροχαίου δυστυχήματος κατά 40%, λόγω της χρήσης αλκοόλ, και ο οδηγός του αυτοκινήτου κατά 60%. Σύμφωνα, λοιπόν, με την υπ' αριθμόν 1014/2011 απόφαση του Αρείου Πάγου, ο πεζός που έχει καταναλώσει αλκοόλ πάνω από το επιτρεπτό όριο θεωρείται συνυπαίτιος σε ενδεχόμενο τροχαίο ατύχημα. 

Το ζήτημα είναι, όμως, πως ο σχεδιασμός των πόλεων πρέπει να είσαι «συγχωρητικός». Σύμφωνα με τον κ. Στάππα: «Πρέπει να σχεδιάζουμε τους δρόμους και τις πόλεις μας ώστε να συγχωρούν τα ανθρώπινα λάθη, και του οδηγού και του πεζού, για να μην είναι μοιραία για τη ζωή των ανθρώπων. Κάθε πεζός πρέπει να βοηθάει τον εαυτό του και την κοινωνία. Μπορεί να μην έχει άδεια οδήγησης, να είναι ένα παιδί, ένας άνθρωπος που αντιμετωπίζει οικογενειακά προβλήματα ή ψυχολογικά, οποιοσδήποτε». 

Φωτό: Πάρις Ταβιτιάν/LIFO

Πρώτη και κύρια αλλαγή, κατά την άποψή του, πρέπει να είναι η μείωση της ταχύτητας στους δρόμους της πόλης, η οποία θα μπορούσε να επιτευχθεί με αλλαγή στη δομή των δρόμων, ιδιαίτερα των στροφών της, που από μεγάλες ανοιχτές, οι οποίες επιτρέπουν στους οδηγούς να μη μειώνουν ιδιαίτερα την ταχύτητα, θα έπρεπε να γίνουν κοφτές κάθετες, που θα τους «αναγκάζουν» να τη μειώσουν στο μέγιστο. 

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ακόμα και μια μικρή μείωση στην ταχύτητα με την οποία ένα όχημα θα χτυπήσει έναν πεζό είναι καθοριστική. Μάλιστα, αν δει κανείς το διάγραμμά του, θα παρατηρήσει πως από τα 30 χιλιόμετρα την ώρα μέχρι τα 50, η διαφορά στις επιπτώσεις είναι χαοτικές, καθώς στην πρώτη περίπτωση ο πεζός μπορεί να επιζήσει από μια σύγκρουση, στη δεύτερη όμως αυτό καθίσταται από πολύ δύσκολο έως σχεδόν αδύνατο. 

Αυτή την περιόδο, μάλιστα, το θέμα είναι ιδιαίτερα επίκαιρο, καθώς αρκετοί δήμοι της Ελλάδας έχουν χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να αρχίσουν να υλοποιούν τα λεγόμενα «σχέδια βιώσιμης αστικής κινητικότητας», βασικοί πυλώνες των οποίων είναι η υποστήριξη των πεζών και των μέσων μαζικών μεταφοράς και η μείωση των ρύπων και του θορύβου από τα οχήματα που κινούνται στις πόλεις. Ο Δήμος Αθηναίων είναι ένας από αυτούς. 

«Ξέρετε, συνήθως το πρόβλημα το αντιλαμβάνεται κάποιος όταν κάνει παιδιά, στη συνέχεια το ξεχνά και το θυμάται πάλι όταν γεράσει. Κάνουμε κατασκευές για τα οχήματα και έχουμε ξεχάσει τον άνθρωπο, γι' αυτόν τα κάνουμε όλα. Κι εγώ οδηγώ. Όλοι κάποια στιγμή κατεβαίνουμε από το αυτοκίνητο και περπατάμε. Εκείνη τη στιγμή γιατί να κινδυνεύσουμε; Γιατί να μην είμαστε χαλαροί;» 

Πεζοδρόμιο στην Πλατεία Συντάγματος, 
μπροστά στο Υπουργείο Οικονομικών- 
διάβαση χιλιάδων τουριστών, 
φωτογραφημένο χθες... 
Φωτ.: Στάθης Τσαγκαρουσιάνος / LIFO 

Πηγή: www.lifo.gr
Διαβάστε τη συνέχεια →