Παρασκευή, 11 Οκτωβρίου 2013

Διευκρίνηση ΥΔιΜΗΔ για τη μοριοδότηση του κριτηρίου αξιολόγησης

Σε συνέχεια της υπ’αριθμ.ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/Δ/10/οικ.22738/16.8.2013 εγκυκλίου μας στην οποία διευκρινιζόταν ότι «οι εκθέσεις αξιολόγησης οι οποίες διαλαμβάνουν ειδική αιτιολογία για βαθμολογία 9 ή 10 και δεν έχουν εισαχθεί στην Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη και να μοριοδοτηθούν», σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της ισότιμης αντιμετώπισης, ο μέγιστος αριθμός μορίων προσαρμόζεται αναλογικά χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το κριτήριο «υπηρεσιακή αξιολόγηση». 

Για παράδειγμα, υπάλληλος ο οποίος χωρίς δική του υπαιτιότητα δεν έχει στο προσωπικό του μητρώο καμία έκθεση αξιολόγησης, θα μοριοδοτηθεί με μέγιστο αριθμό μορίων τα 90 και όχι τα 100 κάνοντας σχετική αναγωγή στο άθροισμα των επιμέρους κριτηρίων («ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ», «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ», «ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ», «ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ»).


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...