Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου 2013

H KYA ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ (ΦΕΚ Β' 2655/18-10-2013)

Διαβάστε παρακάτω το ΦΕΚ Β' 2655/18-10-2013 με την ΚΥΑ ένταξης των Δημοτικών Αστυνομικών στα καταστήματα κράτησης ή κατεβάστε το από εδώ. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:

α) του άρθρου 81 παρ. 1 και 91 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄167) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις»,

β) την υποπαράγραφο Ζ.2 του άρθρου πρώτου της παραγράφου Ζ του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α΄ 222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016», όπως ισχύει,

γ) του άρθρου 63 του Ν. 3659/2008 (ΦΕΚ Α΄ 77) «Βελτίωση και επιτάχυνση των διαδικασιών της δίκης στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 49 του Ν. 3689/2008 (ΦΕΚ Α΄ 164) «Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και
άλλες διατάξεις», 

δ) του άρθρου 49 παρ. 4 και 5 του Ν. 2721/1999 (ΦΕΚ Α΄ 112) «Τροποποίηση και αντικατάσταση διατάξεων των νόμων 1756/1988 (ΦΕΚ 35Α΄), 1729/1987 (ΦΕΚ 144Α΄), του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,

ε) του π.δ/ος 215/2006 (ΦΕΚ Α΄ 217) «Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας της Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης»,

στ) των άρθρων 49 και 59 της υπ’ αριθμ. 58819/7.4.2003 απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης (ΦΕΚ Β΄ 463) «Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Γενικών Καταστημάτων Κράτησης τύπου Α΄ και B΄»,

ζ) του π.δ/τος 36/2000 (ΦΕΚ Α΄ 29) «Οργανισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης» και

η) του π.δ/τος 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του Δημοσίου Τομέα» (ΦΕΚ Α΄ 39), όπως τροποποιήθηκε με τα π.δ/α 347/2003, 44/2005, 116/2006 και 146/3.8.2007, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τα προσόντα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης των υπαλλήλων, των αναφερομένων στο άρθρο 81 του Ν. 4172/2013, στους κλάδους ΔΕ Εξωτερικής Φρούρησης και ΔΕ Φύλαξης των Καταστημάτων Κράτησης, ως εξής:

α) Προσόντα και προϋποθέσεις:

αα) Να είναι κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος ή απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής, ή άλλος ισότιμος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

ββ) Δεν πρέπει να έχουν ηλικία μεγαλύτερη των 45 ετών. Για τον υπολογισμό της ηλικίας τους ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης.

γγ) Οι άνδρες να έχουν ανάστημα (χωρίς υποδήματα) τουλάχιστον 1 μέτρου και 70 εκατοστών και οι γυναίκες (χωρίς υποδήματα) τουλάχιστον 1 μέτρου και 60 εκατοστών. Για την απόδειξη της ως άνω προϋπόθεσης υποβάλλεται από τον υποψήφιο προς ένταξη υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986.

β) Διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης των υπαλλήλων:

Για την αξιολόγηση και την ένταξη των υπαλλήλων, των αναφερομένων στο άρθρο 81 του Ν. 4172/2013, στους κλάδους ΔΕ Εξωτερικής Φρούρησης και ΔΕ Φύλαξης των Καταστημάτων Κράτησης θα ακολουθηθεί η διαδικασία για τη μετακίνηση των υπαλλήλων που προβλέπεται στο άρθρο 91 του Ν. 4172/2013.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 Oκτωβρίου 2013

(κλικ στο link παρακάτω ή κατω-κατω δεξιά για μεγέθυνση του ΦΕΚ)


1 σχόλια :

Μανος είπε...

Η ταχύτητα τους μου μυρίζει εκλογές...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...