Πέμπτη, 8 Μαΐου 2014

Πώς θα απολυθούν ή θα ενταχθούν σε διαθεσιμότητα υπάλληλοι 11 οργανισμών (εγκύκλιος)

Τη διαδικασία με την οποία θα λυθεί η σύμβασή τους ή θα ενταχθούν σε καθεστώς διαθεσιμότητας υπαλλήλων 11 οργανισμών που καταργήθηκαν ή συγχωνεύθηκαν καθορίζει εγκύκλιος του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης. 

«Η συντελεσθείσα με τον υπόψη νόμο αναδιάρθρωση περιλαμβάνει την κατάργηση-συγχώνευση φορέων που δεν κρίνονται πλέον απαραίτητοι και παράλληλα απομακρύνεται μέρος του προσωπικού τους. Συγκεκριμένα, οι Ι.Δ.Α.Χ. υπάλληλοι των Ν.Π.Ι.Δ. που καταργούνται οδηγούνται σε υποχρεωτική αποχώρηση, ενώ οι υπάλληλοι των Ν.Π.Δ.Δ. εντάσσονται στο πρόγραμμα της κινητικότητας με πρόβλεψη όμως ρητών εξαιρέσεων», αναφέρεται στην εγκύκλιο.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...