Παρασκευή, 2 Μαΐου 2014

Την «προβλεπόμενη εκ του νόμου» διαδικασία της άμεσης ανάκλησης των "τελικών" πινάκων διάθεσης των π. Δ.Α. στα Κ.Κ. ζητά με έγγραφό της στον πρόεδρο του ΑΣΕΠ. κ. Γ. Βέη η ΠΟΕ-ΟΤΑ

Αθήνα, 30 Απριλίου 2014

                                                                                                                Αριθμ. Πρωτ.: 428

                                                                                                                Προς:
                        Πρόεδρο Α.Σ.Ε.Π.
                        κ. Γεώργιο Βέη                                                              
                                                                             Κοινοποίηση:
                                                                             Συλλόγους-Μέλη
                                                                             της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Θέμα: «Άμεση τήρηση της εκ του Νόμου προβλεπόμενης διαδικασίας-Ανάκληση τελικού πίνακα διάθεσης υπαλλήλων στα Καταστήματα Κράτησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης (Ανακοίνωση 5/2013)».

Κύριε Πρόεδρε,
Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε στις 28 Μαρτίου 2014 την έκδοση από το Α.Σ.Ε.Π. του «τελικού» πίνακα διάθεσης υπαλλήλων στα Καταστήματα Κράτησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης (Ανακοίνωση 5/2013), ο οποίος ήταν απλή αντιγραφή του προσωρινού. Ο «τελικός» πίνακας επικαιροποιήθηκε στις 10 Απριλίου 2014, αποκλειστικά με την αφαίρεση των υποψηφίων, για τους οποίους είχε εκδοθεί πόρισμα από το Σώμα Ελεγκτών-Επιθεωρητών αναφορικά με τυπικά τους προσόντα (χωρίς βεβαίως να έχετε ελέγξει εάν αντιστοίχως είχε ανακληθεί ο διορισμός τους από τους αρμόδιους Δήμους, την στιγμή μάλιστα, που σε πολλές περιπτώσεις, τα πορίσματα διαπίστωναν απλά σφάλματα της υπηρεσίας, χωρίς ευθύνη των υποψηφίων) και χωρίς την αναπλήρωση των θέσεων που κενώθηκαν, ενώ παραμένουν υπάλληλοι που εξαιρέθηκαν αναδρομικά από τη διαθεσιμότητα και έχουν επιστρέψει στους Ο.Τ.Α.
Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός, ότι η έκδοση των τελικών πινάκων αφενός μεν έγινε χωρίς να έχουν εξεταστεί οι ενστάσεις επί των προσωρινών πινάκων της Ανακοίνωσης 5/2013, αφετέρου δε έγινε, μεμονωμένα για ένα από τους 5 φορείς απορρόφησης των Δημοτικών Αστυνομικών και δη τα Καταστήματα Κράτησης, τη στιγμή που οι πίνακες είναι αλληλένδετοι μεταξύ τους και μία απλή αφαίρεση ονόματος από τον πίνακα διάθεσης ενός φορέα προκαλεί «ντόμινο» αλλαγών στους πίνακες διάθεσης όλων των φορέων. Περαιτέρω, είναι αδιανόητο να εκδίδεται τελικός πίνακας διάθεσης χωρίς να έχει εκδοθεί ο τελικός πίνακας κατάταξης-μοριοδότησης των υποψηφίων!
Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ιδιαίτερα με τη διάταξη του άρθρου 44 του Νόμου 4238/2014 της εκδόσεως των τελικών πινάκων διάθεσης προηγείται η εξέταση των ενστάσεων, ακολουθεί η έκδοση τελικού πίνακα κατάταξης και μετά την περάτωση της ως άνω διαδικασίας εκδίδονται οι τελικοί πίνακες διάθεσης: «Κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης και διάθεσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση στο ΑΣΕΠ, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε ημερών από την επομένη της ανάρτησής τους στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ, οι οποίες εξετάζονται εντός οριζόμενης προθεσμίας από το αρμόδιο τριμελές ειδικό υπηρεσιακό συμβούλιο του φορέα προέλευσης. Μετά την εξέταση των ενστάσεων το ΑΣΕΠ καταρτίζει και εκδίδει: α. τελικό πίνακα κατάταξης υπαλλήλων κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας ανά κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα και β. τελικό πίνακα διάθεσης υπαλλήλων ανά φορέα υποδοχής, κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα, τους οποίους διαβιβάζει στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, καθώς και στους φορείς υποδοχής που περιλαμβάνονται στην οικεία ανακοίνωση.»
Στη συγκεκριμένη περίπτωση, λοιπόν, το Α.Σ.Ε.Π. προχώρησε σε έκδοση του τελικού πίνακα διάθεσης μεμονωμένα για ένα φορέα, χωρίς προηγουμένως να έχουν εξεταστεί οι ενστάσεις κατά ευθεία παράβαση του Νόμου και χωρίς να έχει εκδοθεί ο τελικός πίνακας κατάταξης, όπως ρητά ορίζει ο Νόμος.
Αποτέλεσμα αυτού είναι ο εμπαιγμός και η ταλαιπωρία των συναδέλφων, αφού δεκάδες από αυτούς θα τοποθετηθούν σε θέση που δεν ανταποκρίνεται στα τυπικά τους προσόντα για λόγους, που δεν ευθύνονται οι ίδιοι (π.χ. λάθος καταχωρήσεις στοιχείων από τα Γραφεία Προσωπικού, πλασματική μοριοδότηση που έλαβε μερίδα υποψηφίων και επιβάλλεται να αφαιρεθεί), ενώ η εκ των υστέρων αναθεώρηση των πινάκων θα προκαλέσει μαζικές ανακατατάξεις και δεκάδες υπάλληλοι θα αναγκαστούν σε διαδοχικές μετακομίσεις. Παραβλέπουμε το «αλαλούμ» και όσα άλλα προβλήματα προκληθούν στη διαδικασία, όπως αυτό της ανάγκης πρόσθετης εκπαίδευσης, που συνεπάγεται και πρόσθετο κόστος, για όσους υπαλλήλους αλλάξουν φορέα.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκδοση του τελικού πίνακας διάθεσης υπαλλήλων στα Καταστήματα Κράτησης (Ανακοίνωση 5/2013) έγινε χωρίς την τήρηση των νόμιμων προϋποθέσεων, σας καλούμε στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας αλλά και των αρχών της χρηστής διοικήσεως και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικούμενου να προχωρήσετε στην άμεση ανάκλησή του, προς αποφυγή νομικών αλλά και πρακτικών περιπλοκών. Σε κάθε άλλη περίπτωση, εκτός από ένα πιθανό κύμα προσφυγών στα Διοικητικά Δικαστήρια από υποψηφίους που θίγονται αλλά και πιθανή αναζήτηση ευθυνών για όσους παραβιάζουν τις κείμενες διατάξεις, εκτίθεται ανεπανόρθωτα το ίδιο το Α.Σ.Ε.Π, μία Ανεξάρτητη Αρχή που οφείλει να αντιπροσωπεύει μερικές από τις λίγες αξίες, στις οποίες έχουν ακόμη πίστη τόσο οι Δημόσιοι Υπάλληλοι όσο και ο Ελληνικός λαός: Της διαφάνειας και της αξιοκρατίας.
Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

                Ο Πρόεδρος                                               Ο Γεν. Γραμματέας

       Θέμης Μπαλασόπουλος                              Γιάννης Τσούνης
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...