Κυριακή, 11 Μαΐου 2014

Οι Δημοτικοί υπάλληλοι δεν μπαίνουν εφορευτική επιτροπή στις εκλογές

Αναδημοσιεύουμε με κάθε επιφύλαξη. Καλό θα είναι να ενημερωθείτε περαιτέρω αν είστε ενδιαφερόμενοι.

Οι δημόσιοι και δημοτικοί υπάλληλοι δεν μπορούν να κληρωθούν ως μέλη της εφορευτικής επιτροπής. Εάν τυχόν κληρωθούν δεν μπορούν να λάβουν μέρος  (Άρθρο 59 Π.Δ. 96/2007)

Το Π.Δ 26/2012, το οποίο ρυθµίζει τη διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών, ορίζει ότι:

«∆ηµόσιοι και ∆ηµοτικοί υπάλληλοι ή έµµισθοι υπάλληλοι δηµοτικών νοµικών προσώπων και ιδρυµάτων και όσοι µ’ αυτές τις ιδιότητες υπηρέτησαν την τελευταία τριετία προ της εκλογής, δεν µπορούν να κληρωθούν ή διοριστούν µέλη εφορευτικών επιτροπών και αν τυχόν κληρωθούν ή διοριστούν δεν µπορούν να λάβουν µέρος στη συγκρότηση των επιτροπών» (άρθρο 59, παρ. 1).
Στον πρόσφατο ν. 4255/2014 ορίζεται ρητά ότι η προαναφερόµενη διάταξη του Π.∆τος «εφαρµόζεται αναλόγως» και στην περίπτωση των Ευρωεκλογών (άρθρο 5, παρ. 3).

Επίσης στο Ν. 3463/2006 (Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων) ορίζεται ότι: «Τα τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη των εφορευτικών επιτροπών κληρώνονται σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις της νοµοθεσίας για την εκλογή βουλευτών, δεκαπέντε (15) ηµέρες πριν από τη διενέργεια της ψηφοφορίας» (άρθρο 32, παρ. 9).

Ενώ δε  στο Ν. 3852/2010 ορίζεται ότι «οι διατάξεις της νοµοθεσίας για την εκλογή βουλευτών εφαρµόζονται αναλόγως και κατά τη διενέργεια των δηµοτικών εκλογών» (άρθρο 29), καθώς και στο άρθρο 134 «οι διατάξεις της νοµοθεσίας για την εκλογή βουλευτών εφαρµόζονται αναλόγως και κατά τη διενέργεια των περιφερειακών εκλογών». Στην περίπτωση που κληρωθούν οφείλουν να προσκομίσουν εγκαίρως στο οικείο πρωτοδικείο σχετική βεβαίωσηαπό την υπηρεσία.

Αναδημοσίευση από : enimerosiypallilonota.blogspot.gr
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...