Τρίτη, 3 Ιουνίου 2014

Ποιες διαδικασίες ακολουθούν για τους π. Δ.Α. που τοποθετούνται στην ΕΛ.ΑΣ. σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β' 2631/17-10-2013)

Όσον αφορά την ΕΛ.ΑΣ, σύμφωνα με το άρθρο 4 της Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β' 2631/17-10-2013) η ένταξη των επιλεγομένων γίνεται ως εξής:

1. Όσοι περιλαμβάνονται στον Τελικό Πίνακα Διάθεσης, εντάσσονται ως ιδιαίτερης κατηγορίας προσωπικό στην Ελληνική Αστυνομία με απόφαση του Προϊσταμένου Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρώπινου Δυναμικού/Α.Ε.Α, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Με την ίδια απόφαση συνιστώνται ισάριθμες οργανικές θέσεις για το εντασσόμενο προσωπικό.

2. Οι Διευθύνσεις Αστυνομίας ή Αστυνομικές Διευθύνσεις μετά τη λήψη της απόφασης ένταξης ενεργούν ως εξής:

α. Αναζητούν αυτεπάγγελτα τα αναφερόμενα στην παρ. 3 του αρ. 2 δικαιολογητικά.

β. Ειδοποιούν, με αποδεικτικό, μέσω των κατά τόπους Αστυνομικών Τμημάτων, τους εντασσόμενους να μεταβούν σ’ αυτές.

γ. Ενεργούν αμέσως δακτυλοσκόπηση των εντασσομένων δια των γραφείων Εγκληματολογικών Ερευνών (Γ.Ε.Ε.) ή εξειδικευμένου στη λήψη των αποτυπωμάτων προσωπικού και υποβάλλουν τα δακτυλικά δελτία εις διπλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, αφού προηγουμένως ενεργηθεί σχετικός έλεγχος στο αρχείο των οικείων Γραφείων Εγκληματολογικών Ερευνών. Η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, αποστέλλει πριν από την ημερομηνία ένταξης τις απαντήσεις της στις ανωτέρω Υπηρεσίες.

δ. Καλούν τους εντασσόμενους σε οριζόμενη ημερομηνία, να υπογράψουν το πρακτικό ένταξης εφόσον από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και τη δακτυλοσκοπική εξέταση δεν προκύπτει κώλυμα ένταξης, κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 1, συντάσσοντας για κάθε έναν από τους εντασσόμενους, πρακτικό ένταξης καθώς και Φύλλο Μητρώου. Τα ονοματεπώνυμα των εντασσομένων και μη εντασσομένων, για οποιονδήποτε λόγο, αναφέρονται αμέσως στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού/Α.Ε.Α.

Ο αναφερόμενος στην απόφαση ένταξης για τον οποίο διαπιστώνεται ότι στερείται έστω και ένα από τα προσόντα για ένταξη δεν εντάσσεται.

ε. Υποβάλλουν στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού/Α.Ε.Α. τα υπόλοιπα δικαιολογητικά ένταξης, τα πρωτότυπα των πρακτικών ένταξης και τα Φύλλα Μητρώου.

Η υποβλητική αυτή αναφορά κοινοποιείται:

i. Στη Διεύθυνση Πληροφορικής του Αρχηγείου της
Ελληνικής Αστυνομίας.

ii. Στη Διαχείριση Χρηματικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, με δύο αντίγραφα Φύλλου Μητρώου.

iii. Στη Διεύθυνση Οικονομικών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, με αντίγραφο του πρακτικού ένταξης και του Φύλλου Μητρώου, για την ενημέρωση του ασφαλιστικού τους ταμείου.

iv. Στα οικεία Τμήματα Ασφαλείας, με τα δελτία αστυνομικής ταυτότητας των εντασσομένων.

3. Με αιτιολογημένη απόφαση του Προϊσταμένου Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρώπινου Δυναμικού/Α.Ε.Α., που κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους, ανακαλείται η πράξη ένταξης στην Ελληνική Αστυνομία για όσους στερούνται έστω και ενός από τα προσόντα για ένταξη.

4. Όλοι οι ενταχθέντες στην Ελληνική Αστυνομία εγγράφονται κατ’ αλφαβητική σειρά σε Γενικό Μητρώο όπου αναγράφονται τα στοιχεία ταυτότητας, η προϋπηρεσία στο Στρατό, η ημερομηνία ένταξης και κάθε άλλη υπηρεσιακή μεταβολή. Για κάθε ενταχθέντα καταρτίζεται και τηρείται ατομικός φάκελος και ατομικό βιβλιάριο.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...