Δευτέρα, 2 Ιουνίου 2014

Απάντηση ΥΔιΜΗΔ στην Ερώτηση 5 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για τις υπολειπόμενες ημέρες αδείας των υπό μετάταξη π. Δ.Α στους νέους φορείς

Θυμηθείτε πρώτα την ερώτηση παρακάτω:Αθήνα, 8 Μαΐου 2014

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κΥπουργούς
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
Εσωτερικών.

Θέμα: «Υπολειπόμενες ημέρες αδείας του μεταφερόμενου προσωπικού της ΔημοτικήςΑστυνομίας σε άλλους φορείς»

Ως γνωστόν, οι Υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας τέθηκανστις 23 Σεπτεμβρίου 2013 σε καθεστώς διαθεσιμότητας, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου81 του ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α' 167/ 23.7.2013).

Σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 56 του Κώδικα ΚατάστασηςΔημοτικών Υπαλλήλων (ν.3584/2007), και προκειμένου να αντιμετωπισθούν έκτακτεςυπηρεσιακές ανάγκες, η κανονική άδεια του έτους 2012 μπορούσε να χορηγηθεί στουςυπαλλήλους αυτούς μέχρι 31.12.2013, ενώ η κανονική άδεια του έτους 2013 μέχρι 31.12.2014.Όμως λόγω της θέσης των υπαλλήλων σε διαθεσιμότητα την 23η.9.2013 αυτό δεν κατέστηδυνατό, με αποτέλεσμα να μην έχει χορηγηθεί μέρος ή το σύνολο της κανονικής άδειας των ετών2012 και 2013 σε πολλούς από αυτούς, γεγονός που μπορεί να πιστοποιηθεί από τονυπηρεσιακό τους φάκελο. Παράλληλα σε κάποιες περιπτώσεις δεν έχει χορηγηθεί η ειδικήάδεια απουσίας που δικαιούται ο υπάλληλος λόγω π.χ. συμμετοχής του σε αιμοληψίες (ν. 3584/2007, άρθ. 57, παρ. 5).

Στο παρελθόν, και προκειμένου να αντιμετωπιστούν ανάλογα προβλήματα πουανέκυψαν για το προσωπικό που τέθηκε σε διαθεσιμότητα δυνάμει των διατάξεων τηςυποπαραγράφου Ζ.4 της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012, εκδόθηκε από τοΥπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης η εγκύκλιος με αρ. πρωτ. ΔΙΠΙΔΔ/Β1.1/499/21017/26.7.2013 (ΑΔΑ:ΒΛ4ΝΧ-ΚΥΕ), όπου επισημαίνεται ότι «Οι μεταφερόμενοιυπάλληλοι μεταφέρουν στο ακέραιο τα δικαιώματα που είχαν έως τις 13/11/2012, ημερομηνίαπου αυτοδίκαια ετέθησαν σε διαθεσιμότητα λόγω κατάργησης της θέσης τους, όπως ημέρες μηληφθείσας κανονικής λόγω υπηρεσιακών αναγκών του περασμένου έτους, όπως προκύπτει απότον υπηρεσιακό φάκελο ενός εκάστου. Λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι από 13/11/2012έως την ημερομηνία τοποθέτησης τους δεν παρείχαν εργασία στις νέες υπηρεσίες, η άδεια για τοτρέχον έτος (2013) θα υπολογιστεί αναλογικά με βάση τις εργάσιμες ημέρες που μεσολαβούναπό την επάνοδο του υπαλλήλου μέχρι τη 31η Δεκεμβρίου του 2013 (δηλ. δύο ημέρες για κάθεμήνα υπηρεσίας η οποία μπορεί να χορηγηθεί σωρευτικά)».

Επειδή έχουν ήδη παρατηρηθεί τα πρώτα προβλήματα σε σχέση με την χορήγηση τωνημερών αδείας που οφείλονται στους μεταφερόμενους δημοτικούς αστυνομικούς, και με δεδομένοότι κάποιοι από τους φορείς υποδοχείς, όπως τα Καταστήματα Κράτησης ή η ΕλληνικήΑστυνομία, δεν εμπίπτουν στον Υπαλληλικό Κώδικα, τίθεται αναγκαία η έκδοση εγκυκλίου ήνομοθετικής ρύθμισης που θα διασφαλίζει ότι όλοι οι πρώην δημοτικοί αστυνομικοί θααντιμετωπιστούν ισότιμα και θα λάβουν την άδεια που τους οφείλεται. Δεν πρέπει ναπαραβλεφθεί το γεγονός ότι η κανονική άδεια αποτελεί πρωταρχικό δικαίωμα του υπαλλήλου,ενώ η μη χορήγησή της θα έχει ως συνέπεια την προσφυγή στη Δικαιοσύνη για την χρηματικήαποζημίωση όσων δεν την έλαβαν. Παράλληλα έχουμε την αντιμετώπιση υπαλλήλων του ίδιουκλάδου με δυο μέτρα και δυο σταθμά, καθώς άλλοι υπάλληλοι έχουν λάβει το σύνολο τηςαδείας των προηγούμενων ετών, ενώ άλλοι κινδυνεύουν να την απολέσουν.
  • Ερωτώνται οι κ.κΥπουργοί:
           Τι μέτρα πρόκειται να ληφθούν για να διασφαλιστεί η χορήγηση τωνημερών κανονικής άδειας των ετών 2012 και 2013 που δεν χορηγήθηκαν στουςπρώην δημοτικούς αστυνομικούς λόγω υπηρεσιακών αναγκώναλλά καιαντίστοιχες ημέρες ειδικών αδειών που τυχόν τους οφείλονταιόπως π.χ.λόγω συμμετοχής σε αιμοληψίαΘα υπάρξει αντίστοιχα μέριμνα και για τηνάδεια ανατροφής τέκνου;


Οι ερωτώντες Βουλευτές

Χαρά Καφαντάρη
Νίκος Βούτσης
Αλέξης Μητρόπουλος
Δημήτρης Στρατούλης
Δημήτρης Τσουκαλάς

Διαβάστε την απάντηση του ΥΔιΜΗΔ (29 Μαΐου):


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
& ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥΑθήνα, 29 Μαίου 2014
Αρ.Πρωτ. ΤΚΕ/Φ1/13511


Σε απάντηση της 8097/8.5.2014 Ερώτησης, που κατέθεσαν στη Βουλή οι ανωτέρω βουλευτές, με θέμα: «Υπολειπόμενες ημέρες αδείας του μεταφερόμενου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας σε άλλους φορείς», σας διευκρινίζουμε ότι:

Με τις διατάξεις του άρθρου 81 παρ. 1 του ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» από την 23η.9.2013 καταργούνται στους δήμους οι θέσεις του κλάδου ΠΕ Δημοτικής Αστυνομίας, ΤΕ Δημοτικής Αστυνομίας ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας και ΥΕ Δημοτικής Αστυνομίας. Οι υπάλληλοι των οποίων οι θέσεις καταργούνται, και εφόσον κατείχαν τις θέσεις αυτές την 9η Ιουλίου 2013, εντάσσονται στο πρόγραμμα κινητικότητας, σύμφωνα με την υποπαράγραφο Ζ.2 του ν. 4093/2012 (Α' 222), όπως ισχύει.

Η θέση των υπαλλήλων σε καθεστώς κινητικότητας, όπως και οι πάσης φύσεως συνέπειες της ως άνω υπηρεσιακής μεταβολής, (αποδοχές, δυνατότητα για μετάταξη ή προσωρινή μετακίνηση κ. λ. π.), επέρχονται ως αυτοδίκαιη συνέπεια της κατάργησης της θέσης τους και ο ίδιος ο νόμος ορίζει ρητά τις εντεύθεν συνέπειες.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, για όσους υπαλλήλους της πρώην Δημοτικής Αστυνομίας για τους οποίους δημοσιεύθηκε ήδη στο ΦΕΚ η απόφαση της μεταφοράς τους σε Καταστήματα Κράτησης, μεταφέρουν στη νέα τους θέση στο ακέραιο τα δικαιώματα που είχαν έως την 23η Σεπτεμβρίου 2013, ημερομηνία που αυτοδίκαια τέθηκαν σε καθεστώς κινητικότητας λόγω κατάργησης της θέσης τους, όπως μέρες μη ληφθείσας κανονικής άδειας λόγω υπηρεσιακών αναγκών, όπως προκύπτει από τον υπηρεσιακό φάκελο ενός εκάστου.

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι από 23/09/2013 έως την ημερομηνία τοποθέτησής τους οι εν λόγω υπάλληλοι δεν παρείχαν εργασία, η άδεια για το τρέχον έτος, ήτοι το 2014, θα υπολογιστεί αναλογικά με βάση τις εργάσιμες μέρες από την ανάληψη υπηρεσίας στο νέο φορέα, ήτοι δύο μέρες για κάθε μήνα υπηρεσίας η οποία δύναται να χορηγηθεί σωρευτικά.

Προς αποφυγή αυθαίρετων ερμηνειών επί του ανωτέρω ζητήματος, το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης έχει ήδη εκδώσει την υπ'αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β1.1/499/21017/26.7.13 σχετική με το θέμα εγκύκλιο (ΑΔΑ: ΒΛ4ΝΧ-ΚΥΕ).

Ο Υπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης

Το είδαμε: ιστολόγιο Ε.Κ.Ε.Δ.Α.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...