Πέμπτη, 19 Ιουνίου 2014

Χωρίς την υπερβάλλουσα (προσωπική) διαφορά και με κρατήσεις για το Μετοχικό Ταμείο οι μισθοί των π. Δ.Α. στα Κ.Κ.

Όλο και περισσότερα "παράπονα" λαμβάνουμε καθημερινά μέσω του ηλ. μας ταχυδρομείου σχετικά με την μισθοδοσία των π. Δημοτικών Αστυνομικών στους νέους φορείς. Το μεγαλύτερο ποσοστό των καταγγελιών που δεχόμαστε αφορά τους μισθούς στα Καταστήματα Κράτησης και αναφέρει ότι πλέον γίνονται κρατήσεις για το μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) στους μισθούς τους ενώ ταυτόχρονα έχει αφαιρεθεί και η υπερβάλλουσα (ή αλλιώς προσωπική) διαφορά. Να ενημερώσουμε ότι η εγγραφή στο Μ.Τ.Π.Υ. γίνεται αυτομάτως, "κοστίζει" έναν μισθό και καταβάλλεται μηνιαία (σε 12 δόσεις) τον πρώτο χρόνο. Από κει και πέρα, το ποσοστό της μηνιαίας κράτησης για το Μ.Τ.Π.Υ, πέρα από την εγγραφή,  είναι 4% επί των συντάξιμων αποδοχών και άλλο 1% επί των υπολοίπων (επιδόματα κτλ) ήτοι μείον 100+ ευρώ. Μπορείτε να  εντοπίσετε τις σχετικές κρατήσεις και από αυτόν τον πίνακα.

Για του λόγου το αληθές, δείτε ενδεικτικά την τραγική μισθοδοσία 3μήνου π. Δ.Α. με 10 έτη προϋπηρεσία που μετατάχθηκε σε Κ.Κ:Όσον αφορά την υπερβάλλουσα διαφορά και το τι ακριβώς ισχύει για τις ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ μετατάξεις μονίμου προσωπικού όπως ήμαστε εμείς και επειδή δεν έχουμε καταφέρει να εντοπίσουμε κάποια νομοθεσία/νομολογία που να την αφορά συγκεκριμένα, οι υπεύθυνοι της μισθοδοσίας των υπουργείων (στην συγκεκριμένη περίπτωση του Υπ. Δικαιοσύνης) βασίζονται στο άρθρο πρώτο, περίπτ.1, υποπαρ.Ζ.2. του Ν.4093/2012 που αναφέρει ότι: 
«Η διαθεσιμότητα αίρεται με τις πράξεις προσωρινής τοποθέτησης. Τα χρονικά διαστήματα των προσωρινών τοποθετήσεων δεν συνυπολογίζονται στη διάρκεια της διαθεσιμότητας. Κατά την περίοδο της προσωρινής τοποθέτησης καταβάλλονται στον υπάλληλο πλήρεις αποδοχές με ανάλογη εφαρμογή των ρυθμίσεων της παρ. 22 του άρθρου 2 του ν. 3899/2012.»
Η παρ. 22 του άρθρου 2 του ν 3899/2010 συγκεκριμένα αναφέρει:Σε αντιδιαστολή όμως με αυτό που πράττουν οι υπεύθυνοι μισθοδοσίας του Υπ. Δικαιοσύνης, υπάρχει πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή οποία αναφέρει ότι: 
η υπερβάλλουσα του 25% μείωση των συνολικών μηνιαίων αποδοχών τους, μετά την ένταξή τους στους νέους βαθμούς και μισθολογικά κλιμάκια του ν.4024/2011, σε σχέση με τις μηνιαίες συνολικές αποδοχές που ελάμβαναν ένα μήνα πριν από την έναρξη ισχύος του ανωτέρω νόμου, βάσει του προϊσχύοντος μισθολογικού νόμου 3205/2003, διότι η εν λόγω διαφορά μείωσης -η οποία συγκαταλέγεται μεταξύ των παροχών που συνθέτουν την έννοια των μηνιαίων αποδοχών του ν.4024/2011 - δεν καταβάλλεται στους εν λόγω υπαλλήλους ως διαφορά που προέκυψε από τις τυχόν επιπλέον αποδοχές που αυτοί ελάμβαναν λόγω της θέσης που κατείχαν στο φορέα από το οποίο μετατάσσονται σε σχέση με τις αποδοχές που δικαιούνται να λάβουν από τη θέση του φορέα στον οποίο μετετάγησαν, δεν συναρτώνται δηλαδή με την κατοχή της θέσης αυτής, αλλά καταβάλλεται εξαιτίας της μείωσης των αποδοχών που λάμβαναν με τον προηγούμενο μισθολογικό νόμο, ανεξαρτήτως του φορέα στον οποίο υπηρετούσαν, λόγω της ένταξής του στους βαθμούς και τα μισθολογικά κλιμάκια των βαθμών του νέου μισθολογικού νόμου. Επομένως, η προβλεπόμενη στην παρ.2 του άρθρου 29 του ν.4024/2011 υπερβάλλουσα μείωση εξακολουθεί να καταβάλλεται στους δικαιούμενους αυτήν υπαλλήλους που μετατάσσονται και στη νέα τους θέση και μάλιστα στο ύψος που αυτή είχε διαμορφωθεί κατά την 31.10.2012, οπότε και ανεστάλη η εφαρμογή τηςπερίπτωσης β΄ του τελευταίου εδαφίου της παρ.2 του άρθρου 29.. 
Πόσο μάλλον στην δική μας περίπτωση, όπου οι μετατάξεις μας είναι ουσιαστικά ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ. Δείτε ολόκληρο το κείμενο της Πράξης του Ελεγκτικού συνεδρίου, η οποία βέβαια αφορά σε υπάλληλο ΙΔΑΧ:

ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ I ΤΜΗΜΑ

ΠΡΑΞΗ 211/2013

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Κλιμακίου, Κωνσταντίνα Ζώη, Σύμβουλο, και τα μέλη Αικατερίνη Μποκώρου (εισηγήτρια) και Χρυσούλα Μιχαλάκη, Παρέδρους.

Συνεδρίασε στην αίθουσα διασκέψεων του Καταστήματός του, που βρίσκεται στην Αθήνα, στις 4 Ιουλίου 2013.

Για να αποφανθεί, ύστερα από σχετική διαφωνία που ανέκυψε μεταξύ της Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό ΧΧΧ και του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου «ΧΧΧ» του Δήμου ΧΧΧ, αν πρέπει να θεωρηθεί το 4, οικονομικού έτους 2013, χρηματικό ένταλμα πληρωμής του εν λόγω νομικού προσώπου. 

Αφού μελέτησε τα στοιχεία του φακέλου

και

έλαβε υπόψη 

Την 34/13.3.2013 έγγραφη γνώμη του Παρέδρου στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο Δημητρίου Κοκοτσή, κωλυομένου του Αντεπιτρόπου Επικρατείας, σύμφωνα με την οποία το υπό κρίση χρηματικό ένταλμα πρέπει να θεωρηθεί. 

Σκέφθηκε κατά το νόμο 

Ι. Η Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό ΧΧΧ αρνήθηκε, με την 1/2013 πράξη της, τη θεώρηση του 1, οικονομικού έτους 2013, χρηματικού εντάλματος πληρωμής, ποσού 1.456,03 ευρώ, του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.) «ΧΧΧ» του Δήμου ΧΧΧ, που αφορά στην καταβολή αποδοχών μηνός Ιανουαρίου 2013 στη φερόμενη ως δικαιούχο ΧΧΧ, η οποία υπηρετεί στο ως άνω νομικό πρόσωπο, κατόπιν μετάταξης από το Δημοτικό Βρεφοκομείο ΧΧΧ (ν.π.δ.δ.). Τη θεώρηση του χρηματικού αυτού εντάλματος αρνήθηκε η Επίτροπος με την αιτιολογία ότι στις ανωτέρω αποδοχές συμπεριλαμβάνεται και ποσό 143,34 ευρώ, που αντιστοιχεί στην υπερβάλλουσα μείωση του άρθρου 29 παράγραφος 2 του ν.4024/2011, ενώ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφος 22 του ν.3899/2010, ως μεταταγείσα υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κατατάσσεται στο βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο του βαθμού που ανήκει, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν.4024/2011, χωρίς όμως το δικαίωμα διατήρησης οποιασδήποτε  προσωπικής διαφοράς ή της υπερβάλλουσας μείωσης του άρθρου 29 παράγραφος 2 του ίδιου ως άνω νόμου. Το ν.π.δ.δ. «ΧΧΧ» του Δήμου ΧΧΧ, αφού ακύρωσε το χρηματικό αυτό ένταλμα, εξέδωσε σε αντικατάστασή του το 3, οικονομικού έτους 2013, χρηματικό ένταλμα, ποσού 1.273,33 ευρώ, που αφορά στις αποδοχές μηνός Ιανουαρίου 2013 της φερόμενης ως δικαιούχου υπαλλήλου, και το 4, οικονομικού έτους 2013, χρηματικό ένταλμα, ποσού 182,70 ευρώ, που αφορά στην προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν.4024/2011 υπερβάλλουσα μείωση -η οποία (μείωση) προέκυψε από την κατάταξη της ως άνω υπαλλήλου σε βαθμό του νόμου αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ίδιου νόμου, σε συνάρτηση με τις αποδοχές που αυτή ελάμβανε κατά τις διατάξεις του προϊσχύοντος (μέχρι 31.10.2011) μισθολογικού νόμου 3205/2003- υπέβαλε, με το 132/20.2.2013 έγγραφο του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού, τα ως άνω χρηματικά εντάλματα για θεώρηση, υποστηρίζοντας τη νομιμότητα της εντελλόμενης μ' αυτά δαπάνης, για τους αναφερόμενους στο έγγραφο λόγους. Η Επίτροπος, αφού θεώρησε το 3, οικονομικού έτους 2013, χρηματικό ένταλμα, αρνήθηκε τη θεώρηση του 4, οικονομικού έτους 2013, χρηματικού εντάλματος για τον αναφερόμενο στην πράξη επιστροφής λόγο, με συνέπεια να ανακύψει διαφωνία, για την άρση της οποίας, νομίμως απευθύνεται, με την από 26.2.2013 έκθεσή του, στο Κλιμάκιο τούτο.

ΙΙ. Ο ν.3845/2010 «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη-μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο» (ΦΕΚ Α΄ 65)  ορίζει, στην παράγραφο 22 του άρθρου τρίτου, ότι: «Όσοι από 1.1.2010 έχουν μεταταχθεί ή μεταφερθεί, καθώς και όσοι μετατάσσονται ή μεταφέρονται εφεξής, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας από οποιονδήποτε φορέα του δημόσιου τομέα, σε άλλο φορέα του δημόσιου τομέα, δικαιούνται μόνον το σύνολο των αποδοχών της θέσης στην οποία μετατάσσονται ή μεταφέρονται, χωρίς να διατηρούν ως προσωπική διαφορά τυχόν επιπλέον αποδοχές που ελάμβαναν στο φορέα από τον οποίο μετατάχθηκαν ή μεταφέρθηκαν. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά το θέμα αυτό καταργείται. ...». Περαιτέρω, ο ν.4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (ΦΕΚ Α' 226), στο άρθρο 29, ορίζει ότι: «1.  Οι υπάλληλοι που εντάσσονται στους νέους βαθμούς, σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου, λαμβάνουν το βασικό μισθό του βαθμού αυτού, ενώ όσοι εξ αυτών έχουν πλεονάζοντα χρόνο στον ίδιο βαθμό εξελίσσονται στα μισθολογικά κλιμάκια του βαθμού αυτού... . 2. Σε περίπτωση που από τις ρυθμίσεις των διατάξεων του Κεφαλαίου αυτού προκύπτουν συνολικές μηνιαίες αποδοχές μεγαλύτερες από αυτές που έπαιρναν οι δικαιούχοι τους κατά τον τελευταίο μήνα πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος Κεφαλαίου, η προκαλούμενη αύξηση καταβάλλεται ως εξής: α) ...  . Εφόσον προκύπτει μείωση η οποία είναι μεγαλύτερη κατά ποσοστό του 25% των αποδοχών που ελάμβαναν οι δικαιούχοι κατά τον τελευταίο μήνα πριν την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου, «χωρίς στην ανωτέρω σύγκριση να λαμβάνεται υπόψη το ποσό που καταβάλλεται ως επίδομα θέσης ευθύνης» (η εντός εισαγωγικών φράση προστέθηκε με την παρ.3 του άρθρου 3 της ΠΝΠ 16/16.12.2011, ΦΕΚ Α' 262, και ισχύει από τότε που ίσχυσε ο ν.4024/2011), η συνολική μείωση κατανέμεται ως εξής: α) 25% μείωση επί των αποδοχών που ελάμβαναν οι δικαιούχοι κατά τον τελευταίο μήνα πριν την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου με την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου, β) η υπερβάλλουσα μείωση ισόποσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών το οποίο αρχίζει ένα έτος μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου», ενώ με την παρ.2 της υποπαρ. Γ1 του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (ΦΕΚ Α' 222/12.11.2012) ορίζεται ότι: «Αναστέλλεται μέχρι 31.12.2016, η εφαρμογή των διατάξεων ... της περίπτωσης β΄ του τελευταίου εδαφίου της παρ.2 του άρθρου 29 του ν.4024/2011 (Α΄ 226). Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου ισχύουν από 31.10.2012». Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων συνάγεται ότι από 1.1.2010 υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που μετατάσσονται από δημοτικό ν.π.δ.δ σε άλλο δημοτικό ν.π.δ.δ. δικαιούνται μόνο το σύνολο των αποδοχών της θέσης στην οποία μετατάσσονται, χωρίς να διατηρούν ως προσωπική διαφορά τυχόν επιπλέον αποδοχές που ελάμβαναν στο ν.π.δ.δ. από το οποίο μετατάχθηκαν. Τέτοιες επιπλέον αποδοχές, τις οποίες δεν δικαιούνται να λαμβάνουν ως προσωπική διαφορά οι ανωτέρω υπάλληλοι, δεν αποτελεί η υπερβάλουσα του 25% μείωση των συνολικών μηνιαίων αποδοχών τους, μετά την ένταξή τους στους νέους βαθμούς και μισθολογικά κλιμάκια του ν.4024/2011 (βλ. άρθρο 28 αυτού), σε σχέση με τις μηνιαίες συνολικές αποδοχές που ελάμβαναν ένα μήνα πριν από την έναρξη ισχύος του ανωτέρω νόμου, βάσει του προϊσχύοντος μισθολογικού νόμου 3205/2003. Και τούτο διότι η εν λόγω διαφορά μείωσης -η οποία συγκαταλέγεται μεταξύ των παροχών που συνθέτουν την έννοια των μηνιαίων αποδοχών του ν.4024/2011 (βλ. Κλιμ. Ι Τμήμ. 37/2012)- δεν καταβάλλεται στους εν λόγω  υπαλλήλους ως διαφορά που προέκυψε από τις τυχόν επιπλέον αποδοχές που αυτοί ελάμβαναν λόγω της θέσης που κατείχαν στο φορέα από το οποίο μετατάσσονται σε σχέση με τις αποδοχές που δικαιούνται να λάβουν από τη θέση του φορέα στον οποίο μετετάγησαν, δεν συναρτώνται δηλαδή με την κατοχή της θέσης αυτής, αλλά καταβάλλεται εξαιτίας της μείωσης των αποδοχών που λάμβαναν με τον προηγούμενο μισθολογικό νόμο, ανεξαρτήτως του φορέα στον οποίο υπηρετούσαν, λόγω της ένταξής του στους βαθμούς και τα μισθολογικά κλιμάκια των βαθμών του νέου μισθολογικού νόμου. Επομένως, η προβλεπόμενη στην παρ.2 του άρθρου 29 του ν.4024/2012 υπερβάλλουσα μείωση εξακολουθεί να καταβάλλεται στους δικαιούμενους αυτήν υπαλλήλους που μετατάσσονται και στη νέα τους θέση και μάλιστα στο ύψος που αυτή είχε διαμορφωθεί κατά την 31.10.2012, οπότε και ανεστάλη η εφαρμογή της  περίπτωσης β΄ του τελευταίου εδαφίου της παρ.2 του ως άνω άρθρου 29.

ΙΙΙ. Στην υπό κρίση υπόθεση, από τα στοιχεία του φακέλου που συνοδεύουν το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα πληρωμής, προκύπτουν τα ακόλουθα: Με τη 244/19.12.2012 απόφαση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π.δ.δ.  «ΧΧΧ» του Δήμου ΧΧΧ μετατάχθηκε στο ανωτέρω ν.π.δ.δ. η φερόμενη ως δικαιούχος υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικότητας ΥΕ τραπεζοκόμος, από το ν.π.δ.δ. «Δημοτικό Βρεφοκομείο ΧΧΧ» με μεταφορά της θέσης που κατείχε, με την ίδια σχέση εργασίας και το βαθμό που κατέχει, ενώ με τις 2, 4 και 5/2.1.2013 όμοιες αποφάσεις, η προαναφερόμενη υπάλληλος κατετάγη σε συνιστώμενη οργανική θέση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην ειδικότητα ΥΕ τραπεζοκόμος και σε κατηγορία κλάδο και βαθμό με τον αναγραφόμενο χρόνο υπηρεσίας στο βαθμό, και μισθολογικό κλιμάκιο, αντίστοιχα.  Για την καταβολή σε αυτήν των αποδοχών της, μηνός Ιανουαρίου 2013, εκδόθηκε αρχικά 1, οικονομικού έτους 2013, χρηματικό ένταλμα πληρωμής, ποσού 1.456,03 ευρώ, τη θεώρηση του οποίου αρνήθηκε η Επίτροπος, με την αιτιολογία ότι στις ανωτέρω αποδοχές συμπεριλαμβάνεται και ποσό 143,34 ευρώ, που αντιστοιχεί στην υπερβάλλουσα μείωση του άρθρου 29 παρ.2 του ν.4024/2011, ενώ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφος 22 του ν.3899/2010, ως μεταταγείσα υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κατατάσσεται στο βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο του βαθμού που ανήκει, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν.4024/2011, χωρίς όμως το δικαίωμα διατήρησης οποιασδήποτε προσωπικής διαφοράς ή της υπερβάλλουσας μείωσης του άρθρου 29 παρ.2 του ίδιου ως άνω νόμου. Στη συνέχεια, κατόπιν ακύρωσης του χρηματικού αυτού εντάλματος, το ν.π.δ.δ εξέδωσε το 3, οικονομικού έτους 2013, χρηματικό ένταλμα, ποσού 1.273,33 ευρώ, που αφορά στις αποδοχές Ιανουαρίου 2013 της φερόμενης ως δικαιούχου υπαλλήλου, το οποίο και θεώρησε η Επίτροπος, και το υπό κρίση 4, οικονομικού έτους 2013, χρηματικό ένταλμα, ποσού 182,70 ευρώ, που αφορά στην προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν.4024/2011 υπερβάλλουσα μείωση -η οποία (μείωση) προέκυψε από την κατάταξη της ως άνω υπαλλήλου σε βαθμό του νόμου αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ίδιου νόμου, σε συνάρτηση με τις αποδοχές που αυτή ελάμβανε κατά τις διατάξεις του προϊσχύοντος (μέχρι 31.10.2011) μισθολογικού νόμου 3205/2003- τη θεώρηση του οποίου αρνήθηκε η Επίτροπος θεωρώντας ότι δεν ήρθη ο λόγος της μη νομιμότητας της εντελλόμενης με αυτό δαπάνης. Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στην προηγούμενη νομική σκέψη (ΙΙ) της παρούσας, το Κλιμάκιο κρίνει ότι η προβλεπόμενη από τις διατάξεις της περ.β' του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 29 του ν.4024/2011 υπερβάλλουσα μείωση, η οποία προκύπτει από την κατάταξη της φερόμενης ως δικαιούχου υπαλλήλου σε βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο του βαθμού του ως άνω νέου μισθολογικού νόμου, δεν εμπίπτει στην έννοια της προσωπικής διαφοράς από τυχόν επιπλέον αποδοχές που ελάμβανε από το φορέα από τον οποίο μετατάχθηκε, την οποία δεν δικαιούται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 22 του άρθρου τρίτου του ν.3845/2010 κι, επομένως, νομίμως με το υπό κρίση χρηματικό ένταλμα εντέλλεται η καταβολή αυτής στην υπάλληλο του νομικού προσώπου, στο όνομα της οποίας αυτό έχει εκδοθεί.  Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, η εντελλόμενη δαπάνη είναι νόμιμη και το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα πρέπει να θεωρηθεί. 

Για τους λόγους αυτούς 

Αποφαίνεται ότι το 4, οικονομικού έτους 2013, χρηματικό ένταλμα πληρωμής, ποσού 182,70 ευρώ, του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου «ΧΧΧ» του Δήμου ΧΧΧ  πρέπει να θεωρηθεί.


Με λίγα λόγια μάλλον ΚΑΚΩΣ κόβεται η υπερβάλλουσα (προσωπική) διαφορά από τους νέους φορείς υποδοχής. Συμβουλεύουμε τους συναδέλφους να έρθουν σε επαφή (ομαδικά) με δικηγόρους και να συζητήσουν το ενδεχόμενο προσφυγής, τουλάχιστον για το θέμα της προσωπικής διαφοράς, αν όντως δεν καταβάλλεται.

Υ.Γ: Όποιος συνάδελφος έχει περισσότερα στοιχεία ή γνωρίζει κάτι παραπάνω για το θέμα της υπερβάλλουσας ή τις κρατήσεις γενικά στην καινούρια μισθοδοσία, παρακαλούμε να μας ενημερώσει.


Dimastin

7 σχόλια :

Roumelian Dorian είπε...

Οι κρατήσεις και η αφαίρεση της προσωπικής διαφοράς μάλλον θα αφορά εκτός από τους Εσωτερικούς και Εξωτερικούς φύλακες και αυτούς που θα ενταχθούν στην ΕΛ.ΑΣ. Να προσφύγουμε μαζικά με βάση την απόφαση του Ελεγκτικού ως δεδικασμένου !!! Μπουκουβάλα άρχιζε να συντάσεις την αγωγή!

Δημήτρης είπε...

Το έχουν παραξηλώσει πλέον το θέμα, και κερατάδες και δαρμένοι;
Ξεκινάμε κινητοποιήσεις γιατί στο τέλος θα μας πούνε να πληρώνουμε κιόλας για την ΥΠΟΒΙΒΑΣΗ από Δημοτικός Αστυνομικός σε Σωφρονιστικό Υπάλληλο, γιατί δεν νομίζω κάποιος να είναι ευχαριστημένος από αυτή τη δουλειά.
Να μαζευτούμε να βάλουμε δικηγόρο να απαιτήσουμε αυτά που λαμβάνουν και οι συνάδελφοί σωφρονιστικοί του 2008, όπως και εμείς προσληφθήκαμε τότε, διαφορετικά πως γίνετε με ίδια μισθολογικά κλιμάκια διαφορετικός μισθός;

kostas fotis είπε...

ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΓΝΩΡΙΖΩ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΟΣΟΙ ΕΙΧΑΝ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΙ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ Κ ΔΕΝ ΕΠΑΙΡΝΑΝ ΤΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΚΑΙΩΘΗΚΑΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΣ.ΑΥΤΟ ΑΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΓΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΩΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΣ.

Roumelian Dorian είπε...

Μήτσο ρίξε "μονή" και μετά "διπλή" και φύλα την κιγκλίδα καλά...για 300 ευρώ λιγότερα κιόλας....

Γιάννης είπε...

@kostas fotis: Ναι, έχεις δίκιο δίκιο όπως πάντα, προσέφυγαν στα δικαστήρια και τα δικαστήρια, εκδικάστηκε η υπόθεση, και το δικαστήρια έκρινε ότι οι νεοπροσληφθέντες δικαιούνταν πρόσθετες αποδοχές σε σχέση με αποδοχές που δεν είχαν πάρει ποτέ. Και προφανώς πήραν την προσωπική διαφορά που θα είχαν με υπάλληλο με βαθμό Β. Ή με βαθμό Γ'; Μήπως με Δ; Αντε με Ε.

ΑΣΕ ΜΑΣ ΡΕ ΦΩΤΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΓΡΑΨΕΙ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΣΧΟΛΙΟ ΠΟΥ ΝΑ ΕΥΣΤΑΘΕΙ, ΑΝ ΔΕΝ ΤΟ'ΧΕΙΣ ΑΣΤΟ.

pyrovolitis είπε...

Αυτα να τα βλεπουν αυτοι που βριζαν τη Δημοτικη Αστυνομια και οσους "ρομαντικους" θελαμε να γυρισουμε πισω.

Μια χαρα τη φαγαμε ΟΛΟΙ μας. Σε ολους τους φορεις.

Να μην ξεχασω να δωσω συγχαρητηρια σε οσους τους ξαναψηφησατε (ξερετε ποιους)...

Δημήτρης είπε...

Εάν υπάρχει έστω ένας Δημοτικός Αστυνομικός που τους ψήφισε να μου τον πείτε να τον ρωτήσω εάν την σπούδασε ή είναι έμφυτη η βλακεία του.
Μετά απο τόση ταλαιπωρία και με μείον 150 ευρώ απο πρίν και τόσα που χάσαμε απο το 75% τόσους μήνες και την ταλαιπωρία, το ξεσπίτωμα, ΓΑΜΩ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΜΟΥ(όπως λέει και ο Antuan).

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...