Δευτέρα, 2 Ιουνίου 2014

Το ΦΕΚ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ -λόγω...επιτακτικών υπηρεσιακών αναγκών- των π. Δημοτικών Αστυνομικών στα Καταστήματα Κράτησης (+ Γ.Γ. Εμπορίου του Υπ. Ανάπτυξης)

Κατεβάστε:

ΦΕΚ Γ' 672/02-06-2014 από εδώ ή από το Google Drive του Dimastin.gr ή δείτε το παρακάτω:


(Δείτε τα ονόματα που τοποθετούνται προσωρινά στα Κ.Κ. αμέσως μετά αυτών της Γ.Γ. Εμπορίου)


ΠΡΟΣΟΧΗ: Σύμφωνα με τα όσα αναγράφονται στο τέλος του παρακάτω ΦΕΚ, «όσοι εκ των ανωτέρω υπαλλήλων έχουν ήδη µεταταχθεί βάσει των υπ' αριθ. 35575/16−4−2014 και 25936/ 25.4.2014 αποφάσεων του Υπουργού ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, που δηµοσιεύτηκαν στα ΦΕΚ 508/Γ΄/17.4.2014 και ΦΕΚ 540/Γ΄/25.4.2014, σύµφωνα µε τους Προσωρινούς Πίνακες ∆ιάθεσης, όπως αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ στις 17.3.2014, δύνανται µε αίτησή τους να παραµείνουν στις ως άνω υπηρεσίες του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, ανεξαρτήτως της τυχόν τοποθέτησής τους σε διαφορετικούς φορείς βάσει των τελικών πινάκων διάθεσης και µέχρι την δηµοσίευση των ατοµικών πράξεων µετάταξης, βάσει των οριστικών πινάκων διάθεσης.» 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...