Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2014

Τι ισχύει για το ασφαλιστικό καθεστώς των μετατασσόμενων συναδέλφων π. Δ.Α

Μετά το θόρυβο που δημιουργήθηκε με τη μισθοδοσία στα Καταστήματα Κράτησης, αλλά και την ενημέρωση από μέλος μας ότι όσοι ανέλαβαν υπηρεσία στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, τους ζητήθηκε να επιλέξουν σε ποιον ασφαλιστικό φορά θα υπαχθούν, αρχίσαμε να ψάχνουμε εξονυχιστικά το θέμα. Απ' όσο φαίνεται, οι διατάξεις που ισχύουν είναι αυτές του άρθρου 4 παρ. 17 του ν. 3513/2006 που τροποποιεί διάταξη του ν. 3408/2005. Αντίθετα με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, το πλήρως ανοργάνωτο (διοικητικά και συνδικαλιστικά) Υπουργείο Δικαιοσύνης ουδέποτε ενημέρωσε τους μετατασσόμενους συναδέλφους να επιλέξουν ασφαλιστικό φορέα, και τους κατέταξε απευθείας στο ασφαλιστικό καθεστώς των νέων φορέων. Για όσους δεν επιθυμούν να υπαχθούν στους νέους ασφαλιστικούς φορείς, πρέπει να το δηλώσουν εντός τριών μηνών από την έκδοση του ΦΕΚ μετάταξης. Το τι θα πράξει ο καθένας αποτελεί προσωπική υπόθεση, θα πρέπει να δει ατομικά τι τον συμφέρει. Αναμένουμε περαιτέρω ενημέρωση για το θέμα τις προσεχείς ημέρες, ήδη έχουμε κάνει διάφορες επαφές. Όλα τα παραπάνω με την επιφύλαξη ύπαρξης ειδικών διατάξεων που δεν γνωρίζουμε. Επίσης σε σχέση με την ανάρτηση του dimastin για την προσωπική διαφορά, είχε ήδη ενημερωθεί σχετικά η νομική σύμβουλος της ΠΟΕ-ΟΤΑ.

Θέμα υπάρχει και για όσους μεταταχθέντες αλλάζουν κατηγορία κατά τη μετάταξη (π.χ. υπάλληλοι ΤΕ και ΠΕ που υποβιβάζονται ως ΔΕ). Κατά τη δική μας αντίληψη θα πρέπει να γίνει νέα κατάταξη, λόγω της διαφοροποίησης των βαθμολογικών και μισθολογικών κλιμακίων ανάμεσα στις κατηγορίες ΠΕ/ΤΕ και στην κατηγορία ΔΕ. Σε ερώτημα που κάναμε σε συναδέλφους στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Αθηναίων συμφώνησαν μαζί μας, επίσημη απάντηση όμως δεν έχουμε. Πάντως στα Καταστήματα Κράτησης δεν έγινε νέα κατάταξη σε όσους συναδέλφους υποβιβάστηκαν, αυτό όμως δεν σημαίνει απολύτως τίποτα....

Ας δούμε τις διατάξεις για την επιλογή ασφαλιστικού φορέα:

Σύμφωνα με τη παρ. 17 του άρθρου 4 του νόμου 3513/2006 «Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις»:

17. Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3408/ 2005 αντικαθίστανται ως εξής:

«2α.Υπάλληλοι του Δημοσίου ή των Ν.Π.Δ.Δ. ή των ανεξάρτητων αρχών ή των Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού ή των Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α α' και β' βαθμού, οι οποίοι μετατάσ­σονται ή μεταφέρονται σε θέσεις Υπηρεσιών ή Φορέων που διέπονται από διαφορετικό ασφαλιστικό-συνταξιο­δοτικό καθεστώς από αυτό στο οποίο υπάγονταν μέχρι τη μετάταξη ή μεταφορά τους, δύνανται, αντί της αυτοδίκαιης υπαγωγής τους στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτι­κό καθεστώς κύριας, επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και υγειονομικής περίθαλψης που διέπει το αντίστοιχο προσωπικό της νέας τους θέσης, να διατηρήσουν από την ημερομηνία της μετάταξης ή μεταφοράς τους το ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς της θέσης από την οποία προέρχονται και όλη η εφεξής υπηρεσία τους στη νέα τους θέση θεωρείται ότι διανύεται στο καθεστώς αυτό. Η διατήρηση του προηγούμενου της μετάταξης ή μεταφοράς ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού καθεστώτος από τους υπαλλήλους του προηγού­μενου εδαφίου γίνεται με ανέκκλητη δήλωση τους που υποβάλλεται στην Υπηρεσία ή το Φορέα στην οποία μετατάσσονται ή μεταφέρονται. Η προθεσμία για την υποβολή της δήλωσης είναι τρεις (3) μήνες και αρχί­ζει για όσους μεν έχουν ήδη μεταταγεί ή μεταφερθεί, από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, για όσους δε πρόκειται να μεταταγούν ή μεταφερθούν,από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής πράξης μετάταξης ή μεταφοράς.

β. Η ασφαλιστική-συνταξιοδοτική τακτοποίηση του προσωπικού από την ημερομηνία μετάταξης του ή με­ταφοράς του, όπου συντρέχει περίπτωση, γίνεται σύμ­φωνα με τα οριζόμενα από τις οικείες διατάξεις του κάθε Φορέα.
γ. Οι ασφαλιστικές εισφορές που προβλέπονται από τη νομοθεσία των φορέων κύριας, επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και υγειονομικής περίθαλψης για την ασφάλιση του ανωτέρω προσωπικού καταβάλλονται του μεν ερ­γοδότη από τις υπηρεσίες στις οποίες μετατάσσεται ή μεταφέρεται, του δε ασφαλισμένου από τον ίδιο.
δ. Οι διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2320/1995 έχουν εφαρμογή, όπου συντρέχει περίπτωση, και για το προ­σωπικό της παραγράφου αυτής.
ε. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν για όσους έχουν μεταταγεί ή μεταφερθεί από την 1η Ιανουαρίου 2003 και μετά.»

Επίσης σύμφωνα με την παρ. 11 άρθρου 2 του Ν. 4002/2011:

«11. Οι διατάξεις της παρ. 17 του άρθρου 4 του ν. 3513/ 2006 (Α' 265) έχουν ανάλογη εφαρμογή και για:
i.τους υπαλλήλους κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και δημοσίων επιχειρήσεων ή άλλων επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, καθώς και για τους υπαλλήλους των λοιπών Ν.Π.Ι.Δ. που μετατάσσονται, μεταφέρονται ή εντάσσονται σε φορείς που διέπονται από διαφορετικό ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς από αυτό στο οποίο υπάγονταν μέχρι τη μετάταξη ή τη μεταφορά τους,
ii.τους υπαλλήλους του Δημοσίου ή των Ν.Π.Δ.Δ. ή των ανεξάρτητων αρχών ή των Ο.Τ. Α. α' και β' βαθμού ή των Ν. Π.Δ.Δ. των Ο.Τ. Α. α' και β' βαθμού που εντάσσονται σε θέσεις Υπηρεσιών ή Φορέων που διέπονται από διαφορετικό ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς από αυτό στο οποίο υπάγονταν μέχρι την ένταξή τους.»

Αναδημοσίευση από: Ιστολόγιο Ε.Κ.Ε.Δ.Α.

1 σχόλια :

συνήθης ύποπτος είπε...

εχω 28 χρονια υπηρεσιΑς τι να διαλεξΩ?????

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...