Τρίτη, 22 Ιουλίου 2014

Ανακοίνωση ΠΟΕ-ΟΤΑ για τις αλλαγές του ν. 4275/2014 - Χωρίς έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 οι μετατάξεις εντός του ίδιου ή ανώτερου κλάδου - Το πρόβλημα παραμένει για τους υπαλλήλους των ΟΤΑ Α' κ Β' !!!

Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014
Αριθμ. Πρωτ.: 820

Προς:
Συλλόγους-Μέλη
της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Με το άρθρο 8, παρ.3 και 4 του Ν.4275/2014 (Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Α΄-ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 149/15-7-2014)«Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Ν.3528/2007)-Επιλογή Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων και άλλες διατάξεις», δίνεται λύση σε δύο ζητήματα που είχε θέσει η Ομοσπονδία στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.


Αναλυτικά το άρθρο 8, παρ.3 και 4 του Ν.4275/2014, αναφέρει:

Άρθρο 8:
«3. Στο τέλος της παρ.1 του άρθρου 4 της ΠΥΣ 33/2006 (Α΄280), όπως ισχύει, προστίθεται περίπτωση κα΄ ως εξής:
«κα. Το προσωπικό που προσλαμβάνεται σε εκτέλεση ειδικού προγράμματος απασχόλησης που προκηρύσσεται και επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ.»
4. Η παρ.2 του άρθρου 68 του Ν.4002/2011 (Α΄ 180) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η διάταξη της υποπαραγράφου 1 του παρόντος δεν έχει εφαρμογή στις υποχρεωτικές μεταφορές προσωπικού, στις μετατάξεις υπαλλήλων εντός της ίδιας υπηρεσίας σε κλάδο της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας (άρθρα 69 και 70 του Υ.Κ.) καθώς και στην περίπτωση αμοιβαίας μετάταξης υπαλλήλων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., των Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ Βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών. Η ισχύς της παρούσας παραγράφου ανατρέχει στο χρόνο έναρξης ισχύος του Ν.4002/2011.»

Με την παρ. 3, η πρόσληψη προσωπικού σε προγράμματα του Ο.Α.Ε.Δ. δεν χρειάζεται έγκριση της Επιτροπής της Π.Υ.Σ. 33/2006, καθώς το Ελεγκτικό Συνέδριο θεωρούσε απαραίτητη την έγκριση αυτή.
Με την παρ.4, δίνεται λύση στο πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί με την πράξη 192/2013 του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου στο Ι Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως θεωρούσε ότι και για τις μετατάξεις εντός του ίδιου ή ανώτερου κλάδου χρειάζεται έγκριση της Επιτροπής της Π.Υ.Σ. 33/2006.
Παρακαλείστε για την ενημέρωση τόσο των υπηρεσιών του Δήμου σας όσο και των συναδέλφων που τους ενδιαφέρουν οι πιο πάνω διατάξεις.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

        Ο Πρόεδρος                                Ο Γεν. Γραμματέας

Θέμης Μπαλασόπουλος                                 Γιάννης Τσούνης

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες του dimastin.gr, το πρόβλημα της "έγκρισης ΠΥΣ 33/2006" παραμένει άλυτο για 1000 και πλέον εργαζομένους στους  ΟΤΑ Α' κ Β΄, αφού το ΥΔιΜΗΔ στην παραπάνω τροπολογία, παρέλειψε να αναφερθεί ΡΗΤΑ στον Κώδικα Δήμων κ Κοινοτήτων (στο σημείο που θα έπρεπε να αναφερθεί, αναφέρεται μόνο στον Υπαλληλικό Κώδικα [άρθρα 69 και 70 του Υ.Κ.]) με αποτέλεσμα οι πάρεδροι των ελεγκτικών συνεδρίων να μην υπογράφουν τα εντάλματα πληρωμής, των μετατασσόμενων υπαλλήλων καθώς δεν υπάρχει η περιβόητη "έγκριση ΠΥΣ"...

Διαπιστώνουμε για άλλη μια φορά, ότι ούτε μισή τροπολογία δεν μπορεί να περάσει χωρίς καμία παράλειψη ή "παράλειψη" η οποία όμως, στην συγκεκριμένη περίπτωση, θεωρείται σημαντικότατη...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...