Σάββατο, 9 Αυγούστου 2014

Απολύονται (από το Δημόσιο), πριν ακόμα πιάσουν δουλειά! - Άλλη μια παγκόσμια -θλιβερή- Ελληνική πρωτοτυπία

Ο λόγος για τους αδιόριστους –επί σειρά ετών- δικαστικώς δικαιωθέντες υποψήφιους για πρόσληψη στην -καταργούμενη πλέον- Υπηρεσία της Δημοτικής Αστυνομίας (η περίπτωση των οποίων ορίζεται στο άρθρο70 του Ν.4257).
Υποψήφιοι για πρόσληψη σε θέσεις ειδικού ένστολου προσωπικού δημοτικής αστυνομίας που έχουν δικαιωθεί μετά από αμετάκλητη δικαστική απόφαση, καθώς επίσης και υποψήφιοι οι οποίοι έχουν καθ’ οιονδήποτε νόμιμο τρόπο συμπεριληφθεί στους τελικούς πίνακες διορισθέντων σε Δήμους, εξαιρούνται της εκπαίδευσης που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 10 του π.δ. 135/ 2006, διορίζονται στους οικείους Δήμους και τίθενται σε διαθεσιμότητα από τη δημοσίευση του παρόντος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 81 του ν. 4172/2013.

Έτσι, σε εφαρμογή της εν λόγω νομοθετικής ρύθμισης, άρχισαν –από τα τέλη του προηγούμενου μήνα- να δημοσιεύονται τα πρώτα σχετικά ΦΕΚ, με τα οποία οι -περίπου 30 σε όλη την επικράτεια- υποψήφιοι, πλην ελάχιστων εξαιρέσεων, τίθενται σε διαθεσιμότητα από 14 Απριλίου (!).


Η αδυναμία ένταξης των υποψήφιων αυτών σε διαδικασία κινητικότητας παρόμοια με αυτήν των 3000 Δημοτικών Αστυνομικών -η οποία τείνει να ολοκληρωθεί οριστικά- καθίσταται προφανής, καθώς: 
  • πρώτον, πρόκειται για ελάχιστο αριθμό υποψηφίων
  • δεύτερον, πρόκειται για ένα σύνολο περιπτώσεων με διαφορετικές φάσεις εξέλιξης (υπενθυμίζεται ότι κάθε επόμενο εξάμηνο θα προστίθενται και νέες περιπτώσεις υποψηφίων μετά την τελική εκδίκαση των εφέσεων τους και τον ορισμό των αποφάσεων τους ως αμετάκλητες / υπολογίζεται ότι εκκρεμούν άλλες 20 περίπου περιπτώσεις υποψηφίων,των οποίων οι δικ. αποφάσεις αναμένεται να κριθούν αμετάκλητες και να ενταχτούν κι αυτοί στο άρθρο 70 του ν.4257) και
  • τρίτον, πρόκειται για υποψηφίους χωρίς δυνατότητα ισότιμης μοριοδότησης -σε περίπτωση κινητικότητας- λόγω έλλειψης ετήσιων αξιολογήσεων στους ατομικούς τους φακέλους, καθώς δεν έχουν εργαστεί καθόλου στο παρελθόν.

Είναι ευνόητο ότι, κρίνεται -εκ των πραγμάτων- αδύνατη η οργάνωση και διεξαγωγή διαδικασίας κινητικότητας για κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις υποψηφίων, κάθε φορά που θα εντάσσεται ο καθένας από αυτούς στο άρθρο 70.

Δεδομένης της παρούσας κατάστασης και του 8μήνου της διαθεσιμότητας που "τρέχει" ήδη από 14-4-2014, προκρίνεται ως η πλέον ενδεδειγμένη λύση για την αποκατάσταση των δικαστικώς δικαιωθέντων και επί σειρά ετών αδιόριστων υποψηφίων, η  άμεση έκδοση σχετικής διευκρινιστικής εγκυκλίου,  με την οποία θα εντάσσονται και οι υποψήφιοι αυτοί στην ισχύ της παρ. 3 του άρθρου 13 του ν.4275, που ψηφίστηκε πρόσφατα, και προβλέπει:

 Όσοι διορίζονται σε εκτέλεση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης σε φορείς του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, στους οποίους η προς πλήρωση με διορισμό/πρόσληψη οργανική θέση έχει καταργηθεί, διορίζονται στον ίδιο φορέα σε θέση άλλου κλάδου συναφούς με τα τυπικά τους προσόντα, και εφόσον αυτό δεν καθίσταται δυνατό, σε άλλο φορέα σε κλάδο ίδιο ή συναφή με αυτόν του διορισμού τους.
Όσο για την εξαίρεση του ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημ. Αστυνομίας από το άρθρο 14 του ν.2190/1994, αυτή συμπληρώθηκε πολύ μεταγενέστερα -με το άρθρο 1 του Ν. 3812/2009- και δεν μπορεί να ισχύει σε αναδρομικούς διορισμούς σε θέσεις Δημ. Αστυνομίας, που έχουν γίνει πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 3812/2009. 

Παρακαλούνται, λοιπόν, τα δύο αρμόδια υπουργεία –Εσωτερικών & Διοικητικής Μεταρρύθμισης, στην ευθύνη των οποίων εμπίπτει και η τύχη τούτων των εναπομεινάντων Δημοτικών Αστυνομικών- όπως προβούν άμεσα στις όποιες προβλεπόμενες ενέργειές τους, για την οριστική και συνολική διευθέτηση του νόμιμου δικαιώματος τους. 

Dimastin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...