Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2014

Εγκύκλιος ΥΠΕΣ: Ποιοι δε θίγονται από το 40ωρο στους ΟΤΑ

Επιστολή προς τον υπουργό Εσωτερικών Χάρη Καστανίδη απέστειλε η ΠΟΕ-ΟΤΑ, ζητώντας να διευκρινιστεί σε ποιους δημοτικούς υπαλλήλους δεν εφαρμόζεται το 40ωρο, καθώς στους αιρετούς του α” βαθμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, «επειδή πολλοί αιρετοί αλλά και υπηρεσίες των ΟΤΑ προσπαθούν να παρερμηνεύσουν» το άρθρο 41 του Ν. 3979/2011 «Για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις», (Φ.Ε.Κ. – ΤΕΥΧΟΣ Α΄ – ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 138/16-6-2011).
Τι λέει το άρθρο 41
Στο άρθρο 41 του N.3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και άλλες διατάξεις», ορίζονται σε σαράντα (40) οι εβδομαδιαίες ώρες εργασίας για τους μονίμους υπαλλήλους και το προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου των ΟΤΑ Α” Βαθμού.
Ειδικότερα, στην παρ. γ αυτού, προβλέπεται ότι οι ώρες εβδομαδιαίας απασχόλησης και διδασκαλίας του εκπαιδευτικού προσωπικού όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης δεν θίγονται από τη ρύθμιση της παραγράφου αυτής, καθώς και για όσες άλλες κατηγορίες προσωπικού προβλέπεται ειδικός εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας από ειδικές διατάξεις.
Ερμηνευτική εγκύκλιος
«Κατόπιν των προαναφερομένων», όπως αναφέρεται σε ερμηνευτική εγκύκλιο της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ, «θεωρούμε ότι για το εν λόγω προσωπικό εξακολουθεί να ισχύει το ωράριο των τριάντα δύο (32) ωρών εβδομαδιαίως, δεδομένου ότι οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας έχουν ισχύ Νόμου και δε μνημονεύονται στις καταργούμενες διατάξεις της παρ. ε του άρθρου 41 του Ν.3979/2011».
Έτσι, λοιπόν, δε θίγονται οι εργάτες στην Καθαριότητα, στα νεκροταφεία, οι τεχνίτες και εργάτες οικοδομικών δραστηριοτήτων, οι εργαζόμενοι στην ασφαλτόστρωση, στην αποχέτευση, στην ύδρευση, οι εναερίτες ηλεκτρολόγοι, οι εργάτες κήπων, οι εργαζόμενοι στη συντήρηση των απορριμματοφόρων αλλά και αυτοί στα ΚΕΠ, οι οποίοι εργάζονται 32 ώρες.
Οι εργαζόμενοι, ωστόσο, στους βρεφονηπιακούς σταθμούς θα εργάζονται 40 ώρες εβδομαδιαίως, καθώς δε θεωρείται εκπαιδευτικό προσωπικό, αλλά… υγειονομικό, ανήκαν δηλαδή πριν από τη μεταφορά τους στους δήμους στο Υπουργείο Υγείας.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...