Δευτέρα, 5 Ιανουαρίου 2015

Εφεση κατά της απόφασης που δικαίωσε δημοτικό αστυνομικό υποβάλλει ο Δήμος Ρόδου

Tην άσκηση έφεσης κατά της απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς με την οποία δικαιώθηκε δημοτικός αστυνομικός, που απολύθηκε, γιατί έκανε χρήση ψευδούς βεβαίωσης για να πετύχει την πρόσληψή του σε διαγωνισμό για την πλήρωση θέσεων ένστολου προσωπικού, αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου.

Με την ίδια απόφαση δίνεται εντολή στον νομικό σύμβουλο του Δήμου Ρόδου κ. Δημήτρη Σαλαμαστράκη για την κατάθεση και αιτήσεως αναστολής της ίδιας απόφασης.

Ο πρώην δημοτικός αστυνομικός του Δήμου Ρόδου, άσκησε την από 22 Ιανουαρίου 2014 αίτηση του, που στρεφόταν κατά του Δήμου Ρόδου και απευθυνόταν στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιώς, με την οποία ζητούσε την ακύρωση της από 9 Δεκεμβρίου 2013 απόφασης του δημάρχου Ρόδου, με την οποία ανακλήθηκε απόφαση του δημάρχου του πρώην Δήμου Καλλιθέας, του έτους 2008, με την οποία είχε διοριστεί σε κενή οργανική θέση του κλάδου ΤΕ23 Δημοτικής Αστυνομίας.

Το δικαστήριο δέχεται ότι, κατά τη διενέργεια ελέγχου νομιμότητας των δικαιολογητικών που υπέβαλαν οι υποψήφιοι από το Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, διαπιστώθηκε ότι στην από 12.9.2006 αίτηση συμμετοχής του ο αιτών είχε δηλώσει ότι είχε «πολύ καλή» γνώση της αγγλικής γλώσσας, όπως προβλεπόταν για τους υποψήφιους της κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ, ενώ στο πεδίο «ΓΝΩΣΗ Η/Υ» είχε συμπληρώσει με Χ το αντίστοιχο τετράγωνο.

Στο φάκελο με τα πρωτότυπα δικαιολογητικά συμμετοχής του αιτούντος βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου PRELEVIENARY ENGLISH TEST του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE, το οποίο δεν αποδεικνύει την «πολύ καλή γνώση» της αγγλικής γλώσσας, επικυρωμένο αντίγραφο της από 31.1.2001 βεβαίωσης παρακολούθησης μαθημάτων πληροφορικής του «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ COMPUTER bit EXPLORERS», βεβαίωση που δεν αποδεικνύει τη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή, και επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού ECDL CORE CERTIFICATE με ημερομηνία έκδοσης 22.8.2007, ήτοι ημερομηνία μεταγενέστερη της λήξεως της προθεσμίας υποβολής των σχετικών δικαιολογητικών (12.9.2006).

Για τις ανάγκες του ως άνω ελέγχου το κλιμάκιο των Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δ.Δ. ζήτησε από το Δήμο Ρόδου φωτοαντίγραφα των τηρουμένων στον υπηρεσιακό φάκελο του αιτούντος δικαιολογητικών πρόσληψής του, τα οποία ο πρώην Δήμος Καλλιθέας είχε ζητήσει και συγκεντρώσει από τη διενεργήσασα το σχετικό διαγωνισμό πρώην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Στον ατομικό φάκελο του αιτούντος, που απεστάλη στο Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., βρέθηκε φωτοαντίγραφο επικυρωμένου αντιγράφου του από 2.9.2006 πιστοποιητικού γνώσεως της αγγλικής γλώσσας (TOEIC Certificate of Achievement), που φέρεται να έχει εκδοθεί από το Πανεπιστήμιο του Michigan, που δεν αποδεικνύει πολύ καλή γνώση της γλώσσας.

Στη συνέχεια, το κλιμάκιο ελέγχου, κατά τον έλεγχο εγκυρότητας του ως άνω πιστοποιητικού γλωσσομάθειας, ενημερώθηκε, με το από 30.9.2013 έγγραφο της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης, ότι ο υποψήφιος δεν εμφανίζεται στον κατάλογο συμμετεχόντων της συγκεκριμένης εξέτασης (TOEIC του Educational Testing Service) και η περίπτωση χρήζει περαιτέρω διερεύνησης. Ακολούθως, ζητήθηκε από τον αιτούντα, τόσο εγγράφως όσο και προφορικώς, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, να προσκομίσει, εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, το πρωτότυπο του πιστοποιητικού γλωσσομάθειας ή ακριβές αντίγραφο επικυρωμένο από το φορέα που το εξέδωσε.

Μετά την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας αυτής, η Ελληνοαμερικανική Ένωση γνωστοποίησε στο Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., με το από 21.10.2013 έγγραφο της, ότι ο αιτών δεν προσήλθε προς επικύρωση του υποβληθέντος για το διαγωνισμό πιστοποιητικού, κατόπιν δε επανελέγχου στα σχετικά αρχεία του Πανεπιστημίου του Michigan και της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης προέκυψε ότι ο αιτών δεν εμφανίζεται στους καταλόγους υποψηφίων στις εξετάσεις και στην εξεταστική περίοδο που επικαλείται.

Το δικαστήριο ωστόσο έκρινε ότι παρότι η επιλογή του έγινε κατά πεπλανημένη κρίση της οικείας επιτροπής ως προς το κρίσιμο (μεταξύ άλλων) ζήτημα της πολύ καλής γνώσεως τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας, η ανάκληση της πρόσληψης του εχώρησε μετά την παρέλευση της προβλεπόμενης στο άρθρο 27 παρ.2 του ν.3584/2007   διετίας,  ενώ για   τη   νομιμότητα   της   προσβαλλομένης   πράξεως   απαιτείται επιπροσθέτως, να εκφέρει η Διοίκηση κρίση ότι ο αιτών προκάλεσε ή υποβοήθησε δολίως την πλάνη που οδήγησε στο διορισμό.

Ο νομικός σύμβουλος του Δήμου Ρόδου εισηγήθηκε την άσκηση εφέσεως κατά της ως άνω αποφάσεως διότι από την απόφαση ανάκλησης της πρόσληψής του προκύπτει ότι ο τίτλος γνώσης της αγγλικής γλώσσας ήταν πλαστός, πράγμα που το γνώριζε ο ίδιος.

Πηγή: dimokratiki.gr
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...