Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου 2015

Περί κρατήσεων Μ.Τ.Π.Υ.

Κάνοντας μια μικρή έρευνα σχετικά με την εγγραφή (ή μη) στο Μ.Τ.Π.Υ, σας παραθέτουμε τα εξής: 
Οι κρατήσεις για λογαριασμό του Μ.Τ.Π.Υ. είναι επιπρόσθετες σε αυτές που έχετε ήδη στα εκκαθαριστικά σας. Δηλαδή, δεν θα αντικαταστήσει την κράτηση ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ (επικουρικό) που υφίσταται τώρα, αλλά, για όσους επιλέξουν τελικά την εγγραφή σε αυτό, θα υπάρξει μια πρόσθετη μόνιμη κράτηση της τάξης του 4% (+ 1% για τις πρόσθετες αμοιβές -νυχτερινά κτλ) και θα έχουν ως κέρδος για την σύνταξη τους μια 2η επικουρική σύνταξη (εκτός αυτής που χορηγεί το ΤΕΑΔΥ, τις κρατήσεις του οποίου πληρώνετε ήδη). Σημειώστε ότι για το δικαίωμα εγγραφής στο ΜΤΠΥ θα πρέπει να καταβάλλετε έναν (1) ολόκληρο (μεικτό) μισθό, ο οποίος κρατείται σε 12 μηνιαίες δόσεις για όλο το 1ο έτος ενώ παράλληλα καταβάλλονται κανονικά οι προαναφερόμενες μόνιμες κρατήσεις (4%+1%).

Για να γίνουμε πιο κατανοητοί, για έναν υπάλληλο κατηγορίας ΔΕ, παντρεμένο με ένα παιδί και μεικτό μισθό 1032 ευρώ, η ΕΞΤΡΑ μόνιμη κράτηση υπέρ ΜΤΠΥ (θα) είναι της τάξης των 41,28 ευρώ, ενώ παράλληλα θα υπάρχει και η επιπλέον κράτηση για το 10 έτος, για την εγγραφή στο ταμείο, η οποία όπως προαναφέραμε είναι ένας μεικτός μισθός δια 12 μήνες. Δηλαδή, για το συγκεκριμένο παράδειγμα, 1032/12=86 ευρώ μηνιαίως. Σύνολο 127,28€ λιγότερα στον μισθό τον 1ο χρόνο. Από κει και πέρα κρατούνται, όπως είπαμε το 4%+1%. 

Η καταβολή του μερίσματος από το ΜΤΠΥ, χορηγείται μετά την συμπλήρωση είκοσι (20) ετών ασφάλισης, με την προϋπόθεση ότι ο υπάλληλος έχει δικαιωθεί κύριας σύνταξης γήρατος ή δεκαπέντε (15) ετών σε περίπτωση που δικαιωθεί σύνταξης αναπηρίας. Το μέρισμα αυτή τη στιγμή (για 20 χρόνια ασφάλισης) φτάνει μόλις τα 90 ευρώ για έναν εργαζόμενο κατηγορίας ΔΕ και αν υποθέσουμε ότι θα παραμείνει έτσι (απίθανο, διότι όπως πληροφορούμαστε, το ταμείο δεν πάει καλά τα τελευταία χρόνια-δείτε μια ανάλυση ΕΔΩ) αν κάποιος από μας π.χ έβγαινε στη σύνταξη μετά από σε 30 χρόνια, με μέσω όρο κράτησης τα 55 ευρώ, θα έχει καταβάλλει στο Μ.Τ.Π.Υ. (με τις παρούσες συνθήκες πάντα) περίπου 20.800€ (μαζί με την εγγραφή) και θα χρειαζόταν να περάσουν  11 χρόνια...σύνταξης ακόμα και αν το μέρισμα θα ήταν 150€ για να κάνει απόσβεση το πόσο που θα έχει δώσει αυτά τα 30 χρόνια! Και μη ξεχνάτε το αυτονόητο, ότι δηλαδή και η κράτηση αυτή είναι ποσοστό του μισθού, που σημαίνει ότι σε κάθε αύξηση του, θα αυξάνεται και το ποσό της συγκεκριμένης κράτησης, όπως και των υπολοίπων κρατήσεων βέβαια.

Για του λόγου το αληθές, δείτε τα παρακάτω εκκαθαριστικά δύο πρώην Δημοτικών Αστυνομικών και συγκρίνετε το σύνολο των κρατήσεων μεταξύ π.Δ.Α που μετατάχθηκε σε Κατάστημα Κράτησης και υφίσταται ήδη τις κρατήσεις του Μ.Τ.Π.Υ (θέλοντας και μη) και π. Δ.Α. που μετατάχθηκε στην ΕΛ.ΑΣ. ΠΡΟΣΟΧΗ, μη συγκρίνετε τα ποσά, διότι πρόκειται για υπαλλήλους με διαφορετικά έτη προϋπηρεσίας και διαφορετικό βαθμό.
ΕΔΩ θα βρείτε το ν.3513/2006 (ΦΕΚ Α' 265/5-12/2006) σύμφωνα με  διάταξη του οποίου (άρθρο 4, παρ. 17), παρέχεται η δυνατότητα στους μεταταχθέντες υπαλλήλους να διατηρήσουν το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς που είχαν πριν τη μετάταξη τους στο Δημόσιο.

Ειδικότερα, στον ανωτέρω νόμο, προβλέπονται τα εξής:

«2.α.Υπάλληλοι του Δημοσίου ή των Ν.Π.Δ.Δ. ή των ανεξάρτητων αρχών ή των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού ή των Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α α΄ και β΄ βαθμού, οι οποίοι μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε θέσεις Υπηρεσιών ή Φορέων που διέπονται από διαφορετικό ασφαλιστικό − συνταξιοδοτικό καθεστώς από αυτό στο οποίο υπάγονταν μέχρι τη μετάταξη ή μεταφορά τους, δύνανται, αντί της αυτοδίκαιης υπαγωγής τους στο ασφαλιστικό−συνταξιοδοτικό καθεστώς κύριας, επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και υγειονομικής περίθαλψης που διέπει το αντίστοιχο προσωπικό της νέας τους θέσης, να διατηρήσουν από την ημερομηνία της μετάταξης ή μεταφοράς τους το ασφαλιστικό−συνταξιοδοτικό καθεστώς της θέσης από την οποία προέρχονται και όλη η εφεξής υπηρεσία τους στη νέα τους θέση θεωρείται ότι διανύεται στο καθεστώς αυτό.

Η διατήρηση του προηγούμενου της μετάταξης ή μεταφοράς ασφαλιστικού−συνταξιοδοτικού καθεστώτος από τους υπαλλήλους του προηγούμενου εδαφίου γίνεται με ανέκκλητη δήλωσή τους που υποβάλλεται στην Υπηρεσία ή το Φορέα στην οποία μετατάσσονται ή μεταφέρονται. Η προθεσμία για την υποβολή της δήλωσης είναι τρεις (3) μήνες και αρχίζει για όσους μεν έχουν ήδη μεταταγεί ή μεταφερθεί, από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, για όσους δε πρόκειται να μεταταγούν ή μεταφερθούν, από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής πράξης μετάταξης ή μεταφοράς.β. Η ασφαλιστική−συνταξιοδοτική τακτοποίηση του προσωπικού από την ημερομηνία μετάταξής του ή μεταφοράς του, όπου συντρέχει περίπτωση, γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις οικείες διατάξεις του κάθε Φορέα. γ. Οι ασφαλιστικές εισφορές που προβλέπονται από τη νομοθεσία των φορέων κύριας, επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και υγειονομικής περίθαλψης για την ασφάλιση του ανωτέρω προσωπικού καταβάλλονται του μεν εργοδότη από τις υπηρεσίες στις οποίες μετατάσσεται ή μεταφέρεται, του δε ασφαλισμένου από τον ίδιο.δ. Οι διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2320/1995 έχουν εφαρμογή, όπου συντρέχει περίπτωση, και για το προσωπικό της παραγράφου αυτής.ε. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν για όσους έχουν μεταταγεί ή μεταφερθεί από την 1η Ιανουαρίου 2003 και μετά».

Ελπίζουμε να σας φανήκαμε χρήσιμοι...


Dimastin

1 σχόλια :

ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ είπε...

Σύµφωνα µε τον εγκεκριµένο συνοπτικό Προϋπολογισµό του Ταµείου οικονοµικού έτους
2015, τα βασικά οικονοµικά µμεγέθη του Ταµείου προϋπολογίστηκαν ως εξής:
Έσοδα 374.703.000,00 €
Έξοδα 620.993.200,00 €
Έλλειµµα -246.290.200,00 €

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...