Δευτέρα, 6 Απριλίου 2015

Το νομοσχέδιο Κατρούγκαλου "Εκδημοκρατισμός της διοίκησης- Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση-Αποκατάσταση Αδικιών και άλλες διατάξεις"

Δείτε ΕΔΩ το ν/σ «"Εκδημοκρατισμός της διοίκησης- Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση-Αποκατάσταση Αδικιών και άλλες διατάξεις" όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι στιγμης. Το άρθρο 19 που παραθέτουμε παρακάτω (στο αρχικό ν/σ ήταν το άρθρο 25) η επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας. Νέα προσθήκη -ΒΟΜΒΑ- στο τελικό ν/σ η ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ (;;) ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ των εξαιρεθέντων π.Δ.Α. του άρθρου 81 του ν. 4172/2013 (παρ. 4):

Άρθρο 19

Επανασύσταση Δημοτικής Αστυνομίας 
1. Καταργούνται στην Ελληνική Αστυνομία οι θέσεις των πρώην δημοτικών αστυνομικών που είχαν συσταθεί με την υπ’ αριθμ. 6000/2/5250/8-π΄ από 12.12.2014 απόφαση του Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού/Α.Ε.Α. ( Β΄ 3595) και επανασυστήνονται αυτοδικαίως οι θέσεις και οι κλάδοι ΠΕ Δημοτικής Αστυνομίας, ΤΕ Δημοτικής Αστυνομίας, ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας και ΥΕ Δημοτικής Αστυνομίας, που είχαν καταργηθεί με την παρ. 1 του άρθρου 81 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167). 
2. α) Οι υπάλληλοι που κατείχαν τις οργανικές θέσεις της παραγράφου 1 καταλαμβάνουν αυτοδικαίως τις θέσεις που ανασυστήθηκαν, με τον ίδιο βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο που κατείχαν κατά τη θέση τους σε διαθεσιμότητα, εφόσον καταθέσουν αίτηση που υποβάλλεται εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος στην Διεύθυνση Προσωπικού/Διοικητικού του Δήμου, στον οποίο ανήκαν οργανικά. Σχετική διαπιστωτική πράξη εκδίδεται  από το αρμόδιο προς διορισμό όργανο του οικείου Δήμου και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.β) Υπάλληλοι που κατείχαν τις οργανικές θέσεις της παραγράφου 1, αλλά  δεν επιθυμούν να καταλάβουν την κατά την παρ. 1 αρχική θέση τους που ανασυστήθηκε, εφόσον καταθέσουν σχετική δήλωση εντός της ίδιας προθεσμίας δέκα (10) ημερών στην Διεύθυνση Προσωπικού/Διοικητικού του Δήμου στον οποίο ανήκαν οργανικά, τοποθετούνται σε προσωποπαγείς θέσεις που συνιστώνται με τον ίδιο βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο που κατείχαν κατά τη θέση τους σε διαθεσιμότητα, στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης στη διάθεση του Υπουργού. Σχετική διαπιστωτική πράξη εκδίδεται  από τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.γ) Με την ίδια διαδικασία των εδαφίων (α) και (β) υπάλληλοι, πρώην δημοτικοί αστυνομικοί οποιουδήποτε κλάδου, οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στο προσωπικό της παρ. 1, αλλά εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 14 και οι οποίοι είτε δεν υπέβαλαν αίτηση για μετάταξη/μεταφορά, είτε δεν έχουν συμπεριληφθεί σε οριστικούς πίνακες κατάταξης και διάθεσης της παραγράφου 2 του άρθρου 17 του παρόντος μπορούν να επιλέξουν είτε να καταλάβουν την αρχική οργανική τους θέση που ανασυστήθηκε, είτε να καταλάβουν προσωποπαγή θέση που συνιστάται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Σχετική διαπιστωτική πράξη εκδίδεται, ανά περίπτωση, από το αρμόδιο προς διορισμό όργανο του οικείου Δήμου ή  από τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.δ) Πρώην δημοτικοί αστυνομικοί των περιπτώσεων β) και γ) της παραγράφου αυτής, δύνανται με την ίδια διαδικασία να τοποθετηθούν σε συνιστώμενες θέσεις προσωπικού που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Αναπληρωτή Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής. 
3. α) Οι Υπηρεσίες Δημοτικής Αστυνομίας των Δήμων ασκούν τις αρμοδιότητες που είχαν μεταβιβαστεί στην Ελληνική Αστυνομία, κατ’ εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), σύμφωνα με τους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας τους.β)  Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να αποφασιστεί η μη επανασύσταση Υπηρεσίας Δημοτικής Αστυνομίας. Στην περίπτωση αυτή οι θέσεις δημοτικών αστυνομικών που είχαν επανασυσταθεί καταργούνται και όσοι τις κατείχαν μπορούν, με αίτηση που κατατίθεται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την δημοσίευση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, να καταλάβουν θέσεις από τις προβλεπόμενες των εδαφίων β, γ και δ της παραγράφου 2. Ως προς την άσκηση των αρμοδιοτήτων Δημοτικής Αστυνομίας εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 3731/2008, όπως ισχύει. Είναι επίσης δυνατό με προγραμματική συμφωνία μεταξύ του Δήμου και της Ελληνικής Αστυνομίας οι αρμοδιότητες αυτές να ασκούνται από την Ελληνική Αστυνομία. 
4. Υπάλληλοι που κατ΄ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 81 του ν. 4172/2013 μετατάχθηκαν αυτοδικαίως από τις 23.9.2013 σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού ή ΤΕ Διοικητικού ή ΔΕ Διοικητικού στο δήμο ή μεταγενέστερα σε άλλη περαιτέρω υπηρεσία, μετατάσσονται αυτοδικαίως από τη δημοσίευση του παρόντος σε συνιστώμενες οργανικές θέσεις κατηγορίας ΠΕ Δημοτικής Αστυνομίας ή ΤΕ Δημοτικής Αστυνομίας ή ΔΕ  Δημοτικής Αστυνομίας στο δήμο όπου υπηρετούσαν την 22.9.2013. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος  εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του  δημάρχου, με την οποία το ανωτέρω προσωπικό διαπιστώνεται ως προσωπικό αυτού και κατατάσσεται στις επανασυσταθείσες θέσεις κλάδων ΠΕ Δημοτικής Αστυνομίας ή ΤΕ Δημοτικής Αστυνομίας ή ΔΕ  Δημοτικής Αστυνομίας. Η πράξη αυτή δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, από δε το χρόνο δημοσίευσής της καταργείται αυτοδικαίως η θέση στην οποία είχε γίνει η μετάταξη. 
5. Μετά τη συμπλήρωση δέκα (10) ετών συνολικής υπηρεσίας στην Υπηρεσία Δημοτικής Αστυνομίας ενός ή περισσοτέρων Δήμων διενεργείται μετάταξη των υπαλλήλων σε  άλλους κλάδους ή η ανάθεση άλλων καθηκόντων, σύμφωνα με το ν. 3584/2007 ( Α΄ 143) όπως ισχύει κάθε φορά. Για τους υπαλλήλους της παρ. 1 του παρόντος, ο υπολογισμός της δεκαετίας ξεκινά από την αρχική πρόσληψή τους ή μετάταξή τους σε Υπηρεσία Δημοτικής Αστυνομίας, χωρίς να υπολογίζεται το χρονικό διάστημα που διανύθηκε από 23 Σεπτεμβρίου 2013 μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου. 
6. Επιτρέπεται η μετάταξη στους κλάδους ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας σε υπαλλήλους του ν. 3584/2007 (Α΄ 143) μετά από ειδική εκπαίδευση, στην οποία επιτρέπεται να συμμετέχουν, μετά από αίτηση τους, υπάλληλοι που δεν έχουν συμπληρώσει το 35ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία έναρξης της εκπαίδευσης. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ορίζονται οι προϋποθέσεις αποδοχής υπαλλήλων στην εκπαίδευση που προβλέπεται στην παράγραφο αυτή, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιλογής για την εισαγωγή, ο τόπος, η διάρκεια, το αντικείμενο της εκπαίδευσης, οι προϋποθέσεις για την επιτυχή περάτωση και κάθε άλλη απαραίτητη λεπτομέρεια για την εκπαίδευση αυτή
7. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των ρυθμίσεων του άρθρου αυτού. 
8. Για το έτος 2015 οι δαπάνες που αφορούν τη μισθοδοσία και την ασφαλιστική κάλυψη των υπαλλήλων του άρθρου αυτού και των υπαλλήλων της περίπτωσης γ της παραγράφου 1 του άρθρου 18 γίνονται με μεταφορά των σχετικών πιστώσεων στους αντίστοιχους ΚΑΕ του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.


13 σχόλια :

aristotle είπε...

Αν η αποκατασταση των αδικιων γινεται με τετοια προχειροτητα τοτε η ελπιδα απομακρυνεται....

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ είπε...

Να το πω ή να μην το πω;

Είναι τυχαίο ότι εξαιρέθηκαν οι ΠΕ και ΤΕ με οποιαδήποτε μεταπτυχιακό ενώ το ίδιο δεν ίσχυσε σε άλλους κλάδους που θα ήταν και ευνόητο όπως οι καθηγητές;
Είναι τυχαίο που πριν από λίγο καιρό στον ΑΝΤ1 ο Νικήτας Κακλαμάνης ζήτησε την επαναφορά στη Δημ. Αστυνομία όχι μόνον των Δ.Α. της ΕΛ.ΑΣ. αλλά και των μεταπτυχιακών που παρέμειναν στους Δήμους;
Υπάρχει κάποια ιδιοτέλεια εδώ από κάποιους Δ.Α.; ...λέμε τώρα...διευθυντηλίκια κλπ.

george είπε...

θα έλεγα ότι έπεσε η ταφόπλακα,αλλά, φοβάμαι ότι μας περιμένουν χειρότερα...
την αγωνία του ιουλίου του 2013 που ζήσαμε όσοι είμασταν παντρεμένοι με συνάδελφο φαίνεται ότι θα κληθούμε να ξαναζήσουμε και να την έχουμε να αιωρείται κάθε φορά που αλλάζει δήμαρχος,υπουργός κυβέρνηση κλπ.
δεν θα ηρεμήσουμε ποτέ...δεν θα μας αφήσουν...
αυτό κάποιοι το ονομάζουν αποκατάσταση αδικιών...
αλήθεια,αυτοί που εισηγούνται τέτοιες λαμπρές ιδέες στον υπουργό,ποιοί είναι? συνάδελφοι μεταπτυχιακοί που μυρίστηκαν αξιώματα? και έπρεπε να το κάνουν υποχρεωτικό? εθελοντικά δεν μπορούσαν? χορτάσαμε ιδέες από άλλους συναδέλφους που ήταν εξαφανισμένοι όλα τα χρόνια και τολμούν να εκφέρουν και άποψη.φυσικά,προσδωκούν την επιστροφή τους στην πρότερη ,ευνοική για αυτούς,κατάσταση και δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα το επιτύχουν εις βάρος των υπολοίπων.
ούτως ή άλλως, αυτό που παέι να ξεκινήσει με την επανασύσταση,δεν φαίνεται να αντέχει στο μέλλον.οι όροι που ξεκινάει είναι χειρότεροι αυτών του 2004.και το χειρότερο,το ηθικό μας είναι στο ναδίρ. πέρα από τα παιδιά που ξενιτεύτηκαν παρά την θέληση τους,δεν βλέπω κανένα λόγο για τον οποίο κάποιος θα έπρεπε να χαίρεται που γυρνάει ως Νέος δημοτικός αστυνομικός παραδείγματος χάρη,στο 1ο ΔΑΤ στην Αθήνα (ομόνοια,μοναστηράκι,ερμού,κάγκελα κλπ).επίσης,ποίο το έρεισμα και το κύρος μας στην κοινωνία?πώς θα βγούμε να κάνουμε την δουλειά μας?
μας βάφτισαν αποτυχημένους και άχρηστους το 2013 και επιστρέφουμε ως απόβλητοι της ελ.ας το 2015.
και σε αυτή την νέα περιπέτεια πρέπει να συρθούμε οικογενειακώς και οι δύο σύζυγοι,πάλι...

Papanikos είπε...

Πλήρης αποκατάσταση της αδικίας=Πλήρης επανασύσταση Δημοτικής Αστυνομίας=Επιστροφή όλων από όλους τους φορείς

aristotle είπε...

Η παραγραφος 1 ειναι τοσο προχειρογραμμενη, που επανασυστηνει συλλήβδην ολες τις θεσεις που καταργηθηκαν με το 81....οτι να ναι...

Stavros είπε...

Ο ΣΥΡΙΖΑ έρχεται, Η ΕΛΠΙΔΑ ΦΕΥΓΕΙ!!! Η απόλυτη ΞΕΦΤΙΛΑ...!!! Μητσοτ-ρούγκαλος λοιπόν και ό,τι να 'ναι για την Ψοροκώσταινα που κατατρώει -για άλλη μια φορά- τα παιδάκια της!!! Η "αποκατάσταση αδικιών" μόνο στα μικροκοματικά συμφέροντα των τσάμπα μάγκες πολιτικάντηδων της μετρίας κοπής!!!...

Σακης ο Γλυκας είπε...

Συνεχιζεται η ξεφτιλα, και αυτη η κυβερνηση μαλλον δεν εχει τα κοτσια να κανει σωστα βηματα. Ας εξυπηρετησει τους νδ-πασοκ ψηφοφορους των φυλακων κρατωντας τους δικους μας εκει! Παρτε και τους σχολικους φυλακες στη νεα δημοτικη αστυνομια., παρτε και απο την δεη και το τραμ και φτιαξτε μια ρομπα παλι!

Βασ.Τυρ.ο Φελωνιώτης είπε...

Tην ιστορία με το Μαθητευόμενο Μάγο πιστεύω να την ξέρετε όλοι!Ένας μαθητευόμενος, σε οποιαδήποτε θέση σοβαρή, είναι επικίνδυνος για τους πολλούς,γιατί δεν ξέρει τη μαγική λέξη προκειμένου να λυθούν τα <> !
Ο κ.Κατρούγκαλος,ο καθόλα ικανότατος για τη θέση που κατέχει ,σαν υπουργός με απόλυτο ήθος και ευγένεια που σφάζει,έρχεται με το νομοσχέδιο αυτό να άρει <>τοίς κείνων ρήμασι πειθόμενος και να αποκαταστήσει αυτούς που μέχρι τώρα σιωπούν και συμμετέχουν από το παρασκήνιο σαυτήν την αντιδημοκρατική πράξη της πραγματικής και κατάφωρης παραβίασης κάθε έννοιας ισονομίας όσον αφορά στο σύνολο των πρώην ΔΑ!
Ετούτοι είναι πιο επικίνδυνοι από τους προηγούμενους, που σε άκουγαν και λίγο.Ποιους φωστήρες άκουσαν και έφεραν τούτο το έκτρωμα που θα ταλαιπωρήσει για άλλη μια φορά χιλιάδες υπαλλήλους που περίμεναν ανθρώπινη αντιμετώπιση των προβλημάτων τους!
Απότι καταλαβαίνει κανείς, ρίχνοντας μια ματιά στο νέο νομοσχέδιο,τιμωρούν όσους άλλαξαν κλιμάκιο με την απόφαση 17/09-01-2015 του ΣτΕ και όσους μοριοδοτήθηκαν με 20 μόρια κατά τη διαδικασία της αξιολόγησής σας και ξέρετε για ποια σειρά γίνεται αυτό το μακελειό!
Ως πότε οι συνδικαλιστές σας θα περιμένουν στη γωνία τα παιδιά της σειράς 2010;
Τέτοιον ρεβανσισμό από συνδικαλιστές χειρίστου είδους και ήθους δεν περίμενε κανείς!
Ποιες αδικίες θα αποκαταστήσουν,όταν στήνουν <> για συναδέλφους σας που νόμιμα και με τη βούλα πήραν αυτό που τούς άξιζε;
Εδώ σας θέλω καβούρια ,αν έχετε κότσια ξαναπάτε στην Αθήνα του χάους και ξαναμπείτε κάτω από τους αιρετούς ,τον Καμίνη και τον ανεκδιήγητο Μπουτάρη!
Η εθελοντική επιστροφή έγινε υποχρεωτική και η διαθεσιμότητα συνεχίζεται τελείως πρόχειρα και ποιος ξέρει σε ποια πρωσοποπαγή θέση θα μπείτε ,όσοι δεν επιστρέψουν στην ιμιτασιόν ΔΑ τους.
Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα για όλους!
Ο ίδιος αυταρχισμός συνεχίζεται και από τους νεώτερους ταγούς της εξουσίας, που ανοίγει δυστυχώς, πολλά μέτωπα και δεν ξέρουμε πώς θα ηρεμήσει ο κλάδος σας.
Ας μη γίνω μάντης κακών ,αλλά αυτό που συμβαίνει μακάρι να μη γίνει το κύκνειο άσμα της ΔΑ, που όλοι παλιά θέλατε να ενδυναμωθεί και να αναβαθμισθεί με κάθε τρόπο ,ενώ τώρα οδεύει σε δρόμους ανασφάλειας και συνεχούς υποβάθμισης!
Έτσι,λοιπόν ,τεκνία μου,χωρίς να σας απογοητεύω,οδηγείσθε από τη Σκύλλα στη Χάρυβδη!
Σας εύχομαι να οπλιστείτε με πολύ κουράγιο και δύναμη!

Σακης ο Γλυκας είπε...

Επαναλαμβανουμε κυριε Τυριδη οτι τα 20 μορια και η οκταετια ηταν απαραδεκτα αντικειμενικα. Αδικια ειναι οι ξεσπιτωμενοι και οι συναδελφοι που υπηρετουν στα ταρταρα ωστε καποιοι γοηδες να κανουν τη ντολτσε βιτα τους στην ΕΛ.ΑΣ....

gm είπε...

Πίσω ΟΛΟΙ, επιλογή προσωποπαγούς να έχουν ΟΛΟΙ, νε μετρήσουν και οι υπογραφείσες μετατάξεις (αφου δεν μετράνε ούτε και την υπηρεσιά από 7.7.14).
Να εισαχθεί σύστημα μορίων όπως στην αστυνομία για μετάταξη, η δεκαετία να γίνει οκταετία (όχι 5 ετία, γιατί μετα αδικείς σειρές 4 και 5 που ήταν και οι πιο αξιοκρατικές γιατί δεν είχαν τα αντίστοιχα 20, τα 7 της εντοπιότητας -ναι κύριε Τυρίδη spokesman of the son και αυτά βάσει "νόμου", όπως αυτός που σας κατάργησε-αδικησε, αυτός που σας επανατοποθέτησε-ευνόησε σκανδαλωδώς και αυτός σας ξανακατάργησε-αδίκησε-). Mετά την 8-ετία όποιος επιθυμεί, υποχρεωτικά και αυτοδίκαια πηγαίνει στη δ.α. τόπου συμφερόντων.
Και όποιος θέλει άλλη υπηρεσία, να κάνει γενική κινητικότητα το υπουργείο και για τους 600.000 δ.υ. με ποστολή φακέλων στο ΣΕΕΔ, έλεγχο νομιμότητας και κατάρτιση πινάκων ΑΣΕΠ με σειρά προτεραιότητας αντικειμενικών προσόντων και κάποια μόρια κοινωνικά (παιδιά,χηρείες,αναπηρίες,εισοδήματα) και τοποθέτηση έως 80 χλμ μάξιμουμ μακριά από το σπίτι σου, σε υπηρεσία ανάλογη των προσόντων του καθενός μας...
ΑΚΟΥΤΕ Κ. ΒΟΥΤΣΗ;;;;Μας μπιπ που μας μπιπ, καντε το σωστα!!!

Unknown είπε...

Τελικά το ελληνικό κράτος έχει συνέχεια, συνέχεια στην αθλιότητα. Αυτοί τελικά μπορεί να είναι και χειρότεροι από τους προηγούμενους, αλλά μήπως φταίμε και εμείς; Άλλος θέλει να μείνει στην ΕΛΑΣ, άλλος στην εφορία, άλλος να μείνει στις φυλακές, άλλος θέλει να επιστρέψει στην ΔΑ και τελικά κανένας δεν μας δίνει σημασία. Μήπως τελικά έπρεπε απλά να διεκδικήσουμε επιστροφή όλων στην ΔΑ, και διατήρηση της υπηρεσίας όπως ήταν, όχι με υπαλλήλους από όπου θέλει ο κάθε δήμαρχος κτλ, για να επανασυσταθεί μια από τις λίγες υπηρεσίες που ήταν στο δρόμο και προσέφερε έστω και λίγο. Λέω μήπως...αλλά μάλλον είναι αργά.

καλά ξεμπερδέματα συνάδελφοι.

Unknown είπε...

Κύριε Φελωνιωτη (ή όπως αλλιώς σας λένε),έχω διαβάσει πολλές φορές σχόλιά σας με τα οποία δεν συμφωνώ αλλά ποτέ μου δεν μπήκα στο κόπο να απαντήσω.Σήμερα όμως θα το κάνω γιατί έχω βγει από τα ρούχα μου με αυτά που γραφετε. Δεν θα μπω στην διαδικασία να σχολιασω μια δικαστική απόφαση που αφορά την κινητικότητα του κλάδου μας και όχι εν γένει το δημόσιο (οπότε δεν ξέρω αν έχει νομική ισχύ σε περίπτωση επανασύστασης)διότι δεν είμαι νομικός. Θα σταθώ όμως στο ηθικό σκέλος το οποίο συνεχώς -στα σχόλια σας- ευαγγελιζεστε. Προσληφθηκα πριν 11 χρόνια στην υπηρεσία ως πτυχιούχος και το έχασα απο μια καθόλα αναξιοκρατικη και φωτογραφική διαδικασία κινητικότητας. Με το χέρι στην καρδιά... είναι δίκαιο να χάσω το πτυχίο με το οποίο νόμιμα διοριστηκα;Αν θέλετε να είστε σωστός και τίμιος, να ζητήσετε να αναγνωριστούν τα πτυχία αυτών που αναφερεστε,επιπλέον και όχι εις βάρος αυτών που τα έχασαν μέσω της αισχρης μοριοδοτησης Μητσοτάκη. Επίσης δεν έχω την διάθεση να υπερασπιστω κανέναν συνδικαλιστή ,δεν είδα όμως ποτέ εκ μέρους σας σχόλιο για αποσπασμενους συναδέλφους -συγκεκριμένης σειράς- σε πολιτικά γραφεία.Δύο μέτρα και δύο σταθμά ή όπως λένε στο χωριό μου.."τα καλά και συμφέροντα ". Τέλος, μην δημιουργείτε κλίμα διχόνοιας κύριε. Το ήθος και η συναδελφικοτητα δεν έχουν σειρά. υγ:αγαπητό dimastin μήπως επιτέλους πρέπει να δημοσιευεις μόνο τα σχόλια που είναι ενυπόγραφα (εννοώ ονοματεπώνυμο); Δεν γίνεται να σχολιάζουν όλοι οι πατεράδες, κουνιαδοι,μπατζανακηδες συναδέλφων κρυμμένοι πίσω απο τελιτσες, παρενθέσεις και ψευδώνυμα.

Dimastin είπε...

Κύριε Βασιλόπουλε, έχετε δίκαιο για τα ψευδώνυμα των σχολιαστών στο dimastin.gr αλλά δυστυχώς, δε μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Το 95% των χρηστών που έχουν Gmail το οποίο χρησιμοποιούν προς σχολιασμό σε διάφορα blogs (μεταξύ των οποίων και το dimastin), για διάφορους λόγους, δε βάζουν το πραγματικό τους όνομα. Έχουμε λοιπόν δύο επιλογές: Ή διατηρούμε τη παρούσα κατάσταση ή κλείνουμε τα σχόλια εντελώς αφού το 95% θα απορρίπτεται. Αυτό είναι πρόβλημα γενικότερο του διαδικτύου και όχι μόνο του dimastin...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...