Πέμπτη, 9 Απριλίου 2015

“Δώρο” Κατρούγκαλου στους εργατικούς δημοσίους υπαλλήλους – Αυξάνονται οι ημέρες άδειας

Διάταξη στο νομοσχέδιο  «Εκδημοκρατισμός της διοίκησης- Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση-Αποκατάσταση Αδικιών και άλλες διατάξεις» που κατατέθηκε στην βουλή προβλέπει την αύξηση της "υπηρεσιακής άδεια αναπλήρωσης" των δημοσίων υπαλλήλων.


Πιο συγκεκριμένα,  στο άρθρο 26 του ν/σ οι υπάλληλοι οι οποίοι  εργάζονται περισσότερο από το νόμιμο ημερήσιο ωράριο (σ.σ. υπερωρίες) θα δικαιούνται, πλέον, 15 αντί 10 ημερών υπηρεσιακή άδεια αναπλήρωσης.


Αναλυτικά η αιτιολογική έκθεση αναφέρει σχετικά:
Με τη ρύθμιση της παραγράφου 11, η υπηρεσιακή άδεια αναπλήρωσης με αποδοχές αυξάνεται από δέκα (10) σε δεκαπέντε (15) ημέρες, επειδή στην πράξη αποδείχθηκε ότι οι υπάλληλοι εργάζονται πολύ πέραν του ωραρίου τους φθάνοντας πολύ γρήγορα το ανώτατο όριο και επιτρέπεται να αθροίζονται όλες οι ώρες που έχει πραγματικά εργαστεί ο υπάλληλος, ώστε να αποφευχθεί το φαινόμενο να έχει εργαστεί τέσσερις (4) ή πέντε (5) ώρες πέραν του νομίμου ωραρίου του εντός ενός μήνα και να μην δικαιούται καμία ημέρα υπηρεσιακή άδεια αναπλήρωσης, επειδή δεν έχει συμπληρώσει τις έξι (6) ώρες που προβλέπει ο νόμος. 
Ο περιορισμός του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων τα τελευταία πέντε χρόνια έχει δημιουργήσει πολλά κενά στη στελέχωση των υπηρεσιών με αποτέλεσμα πολλές φορές οι υπάλληλοι να μην είναι δυνατόν να διεκπεραιώσουν το έργο τους εντός του νομίμου ωραρίου και να αναγκάζονται να εργάζονται και πέραν αυτού. Κάποιοι μάλιστα από αυτούς που εργάζονται σε απογευματινές βάρδιες αναγκάζονται να εργάζονται και μετά τις 10 το βράδυ. Η ρύθμιση αποβλέπει να δώσει κάποια κίνητρα στους υπαλλήλους που εργάζονται υπερωριακά, δεδομένων των δυσχερειών του Δημοσίου να καταβάλει χρηματική αποζημίωση σε πολλές περιπτώσεις.
Διαβάστε παρακάτω υπό ποιες προϋποθέσεις, προβλέπεται να χορηγείται η υπηρεσιακή άδεια αναπλήρωσης (παρ 7, αρ. 50 ν. 3528/2007 (ΦΕΚ Α' 26):

Υπάλληλος που εργάζεται πέραν του νόμιμου ημερήσιου ωραρίου του, δικαιούται υπηρεσιακή άδεια αναπλήρωσης με αποδοχές, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα (10) ημέρες το έτος (γίνονται 15 σύμφωνα με το νέο νόμο).

Η ανωτέρω άδεια χορηγείται μόνον εφόσον:

α) προκύπτει από το σύστημα ελέγχου τήρησης του ωραρίου ότι ο υπάλληλος έχει εργαστεί τουλάχιστον μία (1) ώρα ανά ημέρα πέραν του νόμιμου ωραρίου του,

 β) ο άμεσα προϊστάμενος του και ο προϊστάμενος της άμεσα υπερκείμενης οργανικής μονάδας και εφόσον δεν υπάρχει ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διοικητικού, βεβαιώνει εγγράφως ότι ο υπάλληλος εργάστηκε πέραν του νόμιμου ημερήσιου ωραρίου του, για εξαιρετικά επείγουσα και ιδιαίτερα σημαντική εργασία που έπρεπε να ολοκληρωθεί μέσα σε συγκεκριμένη προθεσμία και
 γ) ο υπάλληλος δεν έχει λάβει υπερωριακή αμοιβή για το χρόνο που εργάστηκε πέραν του νόμιμου ημερήσιου ωραρίου του.

Προκειμένου να χορηγηθεί μία (1) ημέρα υπηρεσιακή άδεια, ο υπάλληλος πρέπει να έχει εργαστεί τουλάχιστον μία (1) ώρα ανά ημέρα, πέραν του νόμιμου ωραρίου του και για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ίσο με το 75% του ισχύοντος γι αυτόν ημερήσιου ωραρίου, στη διάρκεια ενός μήνα.»
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...