Πέμπτη, 17 Μαρτίου 2016

Σχετικά με την αναγνώριση της διαθεσιμότητας κατά την ανακατάταξη στο νέο μισθολόγιο 2016

Αναδημοσιεύουμε από το συνδρομητικό site "ΔήμοςNet":

Αναγνώριση χρόνου διαθεσιμότητας ως πραγματικής υπηρεσίας

Στο άρθρο 39 του Ν.4369/2016 ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι για όσους υπαλλήλους τέθηκαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας με βάση τις διατάξεις του ν. 4093/2012 (Α΄ 222). του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) και τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 του ν. 4316/2014 (Α΄ 270), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 70 του ν. 4257/2014 (Α΄ 93) ο χρόνος της διαθεσιμότητας θεωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας και λαμβάνεται υπόψη για τη μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη.

Στην εν λόγω διάταξη δεν τίθεται κάποια ειδική έναρξη ισχύος, ούτε αναφέρεται ότι «αναγνωρίζεται αυτεπαγγέλτως», συνεπώς θεωρούμε ότι ισχύει από τη δημοσίευση του νόμου, δηλαδή από 27.02.2016. (άρθρο 74 του Ν.4369/2016)

Όπως δε είναι γνωστό, κατά την πρώτη εφαρμογή του νέου μισθολογίου (ν. 4354/2015), η μισθολογική κατάταξη των υπαλλήλων στα μισθολογικά κλιμάκια του άρθρου 9 πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με:

- τα τυπικά τους προσόντα,

- το χρόνο υπηρεσίας στο φορέα που υπηρετούν, καθώς και

- το χρόνο υπηρεσίας, που έχει αναγνωριστεί από το φορέα αυτόν, μέχρι και στις 31.12.2015. (παρ 1 άρθρο 26 Ν. 4354/2015)


Μετά την αρχική κατάταξη των υπαλλήλων, αλλά και στις περιπτώσεις υπαλλήλων που διορίζονται μετά την 1-1-2016, είναι δυνατή η αναγνώριση προϋπηρεσίας (ανεξαρτήτως του τυπικού προσόντος με το οποίο διανύθηκε) που έχει προσφερθεί σε φορείς που κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του κοινοποιούμενου νόμου αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 7 (Δημόσιο, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και ΔΕΚΟ κεφ. Α' του ν. 3429/2005) των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σχέση εξαρτημένης εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου (αποκλειομένων σε κάθε περίπτωση των συμβάσεων μίσθωσης έργου). (εγγ. Υπ. Οικ. 2/1015 /ΔΕΠ/05.01.2016)


Ακολουθώντας το γράμμα του νόμου θεωρούμε ότι εφόσον η διάταξη ισχύει από 27.02.2016 πρέπει να υποβληθεί αίτηση αναγνώρισης από τον ενδιαφερόμενο υπάλληλο, οπότε και η σχετική προϋπηρεσία θα αναγνωρισθεί μεν, αλλά όχι αναδρομικά από 1.1.2016, οπότε έγινε και η μισθολογική κατάταξή του.


Λαμβάνοντας, όμως, υπόψη αφενός την αιτιολογική έκθεση του νόμου, που αναφέρει ότι «με τις προωθούµενες ρυθµίσεις συµπληρώνεται ως προς τις συνέπειες του το περιεχόµενο των άρθρων 14, 17, 18 και 21 του ν. 4325/2015 που ορίζουν την επαναφορά στις υπηρεσίες τους υπαλλήλων που ετέθησαν σε καθεστώς διαθεσιµότητας. Συγκεκριµένα µε το πρώτο εδάφιο του άρθρου αποκαθίσταται η αδικία σε υπαλλήλους που είχαν τεθεί σε διαθεσιµότητα µε το ν. 4172/2013, το ν. 4250/2014 και το ν. 4316/2014 και αναγνωρίζεται ο χρόνος της συγκεκριµένης διαθεσιµότητας, ως χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας για όλους. Με αυτό τον τρόπο αποκαθίσταται και η αρχή της ισότητας για όλους τους υπαλλήλους και ολοκληρώνεται η αποκατάστασή τους.» και αφετέρου ότι εάν ο χρόνος αυτός αναγνωρισθεί από 27.02.2016 και οδηγεί σε αλλαγή μισθολογικού κλιμακίου, η αλλαγή αυτή δεν μπορεί να συντελεστεί πριν το 2018 (παρ. 5 άρθρο 12 Ν. 4354/2015), δημιουργείται το ερώτημα εάν πράγματι η βούληση του νομοθέτη ήταν η ανωτέρω ή εάν ήταν να αναγνωρισθεί ο χρόνος αυτός στην κατάταξη της 1.1.2016.


Τον ανωτέρω προβληματισμό μας θέσαμε στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και αναμένουμε να εξετάσει το θέμα και να μας απαντήσει σχετικά.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...