Τρίτη, 28 Ιουνίου 2016

Πως διαμορφώθηκε το πολυνομοσχέδιο για την Αυτοδιοίκηση - Ποιες οι τελικές Ρυθμίσεις για τους Δημοτικούς Αστυνομικούς - Τι προβλέπεται τελικά για τους π.Δ.Α. που παρέμειναν στην ΕΛ.ΑΣ.

Δείτε ΕΔΩ ολόκληρο το πολυνομοσχέδιο όπως έχει διαμορφωθεί και ΕΔΩ την Αιτιολογική του Έκθεση. Ακολουθούν οι ρυθμίσεις για τους πρώην και νυν Δημοτικούς Αστυνομικούς:

 Άρθρο 49

Θέματα Δημοτικών Αστυνομικών


1. Οι αποδοχές των πρώην δημοτικών αστυνομικών που επανήλθαν στις υπηρεσίες τους ή μετατάχθηκαν σε άλλες θέσεις του οικείου δήμου ή σε άλλους φορείς, δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 14 και 19 του ν. 4325/2015, καταβάλλονται από 11.5.2015.

2. «Εξαιρείται από την περικοπή η υπερβάλλουσα μείωση (προσωπική διαφορά) του άρθρου 29 του Ν. 4024/2011 των υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών, των υπαλλήλων που μετατάχθηκαν στο πλαίσιο της ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας του άρθρου 30 του Ν. 4223/2013, όπως ισχύει σε ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, των δημοτικών αστυνομικών, των σχολικών φυλάκων, των υπαλλήλων που τέθηκαν σε υποχρεωτική διαθεσιμότητα κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 129 του Ν. 4199/2013, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 90 του Ν. 4172/2013, οι οποίοι υπηρετούσαν στην ΥΑΣΒΕ και την ΕΥΔΕ ΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας, της πρώην ΓΓΔΕ, του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και που επανήλθαν στην υπηρεσία, δυνάμει των διατάξεων του ν. 4325/2015 (Α΄47) και του άρθρου 129 του Ν. 4199/2013 αντίστοιχα. Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται και σε μετατάξεις ή μεταφορές υπαλλήλων που διενεργήθηκαν σε ΟΤΑ Α΄ & Β΄ βαθμού και με άλλες διατάξεις εκτός αυτών περί  ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας.
Η εξαίρεση από την περικοπή της υπερβάλλουσας μείωσης (προσωπικής διαφοράς), ανατρέχει αναδρομικά στην έναρξη ισχύος των Ν. 4223/2013 και 4199/2013 και μέχρι την έναρξη ισχύος του ν.4354/2015 όπως ισχύει».

3. Η παρ. 3β του άρθρου 19 του ν. 4325/2015 (Α΄47) τροποποιείται ως εξής:

Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να αποφασιστεί η μη επανασύσταση Υπηρεσίας Δημοτικής Αστυνομίας. Στην περίπτωση αυτή οι θέσεις δημοτικών αστυνομικών που είχαν επανασυσταθεί καταργούνται και όσοι τις κατείχαν κατατάσσονται σε άλλες υπηρεσίες των οικείων δήμων με βάση τα τυπικά προσόντα που κατέχουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος, κατά παρέκκλιση άλλης διάταξης κάθε, είτε και εφόσον έχουν τοποθετηθεί λόγω άλλης ρύθμισης (π.χ. εξαίρεσης από τη διαθεσιμότητα, ενδοαυτοδιοικητική κινητικότητα, μετάταξη κ.λπ.) σε θέση άλλου κλάδου μπορούν να παραμείνουν στις θέσεις αυτές εφόσον το επιθυμούν ή με αίτηση που κατατίθεται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την δημοσιοποίηση της απόφασης του Δημοτικού Συμβούλιου, να καταλάβουν θέσεις από τις προβλεπόμενες των εδαφίων β`, γ`και δ` της παραγράφου 2. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών κατατάσσονται με βάση τα τυπικά προσόντα που κατέχουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης και οι πρώην δημοτικοί αστυνομικοί που τοποθετήθηκαν σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών.

4. Το άρθρο 70 του ν. 4257/2014 (Α΄93) τροποποιείται ως ακολούθως:
«Υποψήφιοι για πρόσληψη σε θέσεις ειδικού ένστολου προσωπικού δημοτικής αστυνομίας, που έχουν δικαιωθεί μετά από δικαστική απόφαση εξαιρούνται της εκπαίδευσης που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 10 του π.δ. 135/2006 (Α΄153) και διορίζονται αναδρομικά στους οικείους Δήμους».

4α) Υπάλληλοι, πρώην δημοτικοί αστυνομικοί, οι οποίοι με τους οριστικούς πίνακες διάθεσης της Ανακοίνωσης 5/2013 του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης υπηρετούν σε Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας αλλά σε διαφορετικό νομό από αυτόν που υπηρετούσαν πριν τεθούν σε διαθεσιμότητα, δύνανται να μεταταχθούν, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις σε υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων στην ίδια πόλη ή περιοχή που υπηρετούσαν πριν τεθούν σε διαθεσιμότητα, εφόσον καταθέσουν σχετική δήλωση εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών στη Διεύθυνση Προσωπικού/ Διοικητικού της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. β) Υπάλληλοι, πρώην δημοτικοί αστυνομικοί, οι οποίοι με τους οριστικούς πίνακες διάθεσης της Ανακοίνωσης 5/2013 του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης υπηρετούν σε υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών αλλά σε διαφορετικό νομό από αυτόν που υπηρετούσαν πριν τεθούν σε διαθεσιμότητα, δύνανται να μεταταχθούν, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις σε υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών στην ίδια πόλη ή περιοχή που υπηρετούσαν πριν τεθούν σε διαθεσιμότητα, εφόσον καταθέσουν σχετική δήλωση εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Οικονομικών. Για τους υπαλλήλους των περιπτώσεων (α) και (β) δεν τυγχάνει εφαρμογής στη νέα τους θέση ο περιορισμός της πενταετίας της παρ. 5 του άρθρου 71 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007 (Α΄ 26).
4β) Με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας ορίζονται οι ειδικότητες και οι κλάδοι από τους οποίους θα επιλέγονται οι προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων αυτών. Προϊστάμενοι στις οργανικές μονάδες της Δημοτικής Αστυνομίας τοποθετούνται υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ και ΤΕ Δημοτικών Αστυνομικών. Σε περίπτωση μη ύπαρξης υπαλλήλων των ανωτέρω ειδικοτήτων δύναται να επιλέγονται υπάλληλοι και άλλων κλάδων των αυτών κατηγοριών.

5. Οι πρώην δημοτικοί αστυνομικοί που είχαν ενταχθεί στην Ελληνική Αστυνομία με την υπ' αριθμ. 6000/2/5250/8-π από 12.12.2014 απόφαση του Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού/Α.Ε.Α. (Β' 3595) και υπηρετούν σε αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 1 του ν. 4325/2015 (Α' 47), ως ιδιαίτερης κατηγορίας ένστολο πολιτικό προσωπικό, κατατάσσονται ως ειδικοί φρουροί ή ως μόνιμο πολιτικό προσωπικό, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις επόμενες παραγράφους. Οι ως άνω υπάλληλοι υποβάλουν σχετική ανέκκλητη δήλωση εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος στην Υπηρεσία στην οποία υπηρετούν, η οποία διαβιβάζεται αρμοδίως στη Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού/Α.Ε.Α. και στην οποία δηλώνουν την επιλογή τους.

6. Η κατάταξη στην κατηγορία των ειδικών φρουρών πραγματοποιείται με διαπιστωτική πράξη του Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού/Α.Ε.Α., εφόσον οι αιτούντες δεν έχουν υπερβεί το 40° έτος της ηλικίας τους. κριθούν ικανοί ότι παρέχουν τα εχέγγυα για την ορθή χρήση όπλου από τις αρμόδιες ειδικές επιτροπές ψυχοτεχνικών δοκιμασιών στις οποίες παραπέμπονται και ολοκληρώσουν επιτυχώς την εκπαίδευση που προβλέπεται στην υπ" αριθμ. 7002/12/1-στ' από 27.09.1999 κ.υ.α. (Β' 1845), η οποία εφαρμόζεται ανάλογα. Κατ' εξαίρεση των οριζομένων στην προαναφερθείσα κ.υ.α.. η υλοποίηση της εκπαίδευσης ανατίθεται στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Ελληνικής Αστυνομίας, η διάρκεια της ορίζεται σε δύο (2) μήνες και οι εκπαιδευόμενοι διαμένουν και σιτίζονται εκτός των κέντρων εκπαίδευσης. Για τον υπολογισμό της ηλικίας των ανωτέρω ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης.

7. Οι κατατασσόμενοι στην κατηγορία των ειδικών φρουρών αποτελούν μόνιμο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και εντάσσονται στο αστυνομικό προσωπικό ως αστυφύλακες με τη συμπλήρωση οκτώ (8) ετών υπηρεσίας ως ειδικών φρουρών. Έτσι, τη μισθολογική εξέλιξη τους, τη χορήγηση του επιδόματος χρόνου υπηρεσίας, την ασφάλιση τους για παροχές υγειονομικής περίθαλψης, την ασφάλιση τους στα ταμεία επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας του αστυνομικού προσωπικού και λοιπά θέματα που αφορούν την εν γένει υπηρεσιακή τους κατάσταση εφαρμόζονται οι διατάξεις που αφορούν στους ειδικούς φρουρούς.

8. Η κατάταξη στο μόνιμο πολιτικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας πραγματοποιείται από τους κλάδους ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ Ιδιαίτερης Κατηγορίας Ένστολου Πολιτικού Προσωπικού στους κλάδους ΠΕ-Διοικητικού/Οικονομικού, ΤΕ-Διοικητικού/Λογιστικού και ΔΕ-Διοικητικού/Λογιστικού, αντίστοιχα. Για την κατάταξη τους εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ενώ κατά τα λοιπά, ισχύουν για αυτούς οι διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικοί Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007. Α ' 26).

9. Το ιδιαίτερης κατηγορίας ένστολο πολιτικό προσωπικό της παρ. 1 που δεν πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 για κατάταξη στην κατηγορία των ειδικών φρουρούν ή δεν υπέβαλε την απαιτούμενη στην παρ. 1 δήλωση, κατατάσσεται αυτοδικαίως στην κατηγορία του μόνιμου πολιτικού προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας.

10. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάταξης του ιδιαίτερης κατηγορίας ένστολου πολιτικού προσωπικού, σύμφωνα με τη διαδικασία των προηγούμενοι παραγράφουν, συστήνονται στην Ελληνική Αστυνομία ισάριθμες οργανικές θέσεις ειδικών φρουρών και μόνιμου πολιτικού προσωπικού, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία τελικά επιτυγχάνεται η κατάταξη. Ο αριθμός των θέσεων ανά κατηγορία προσδιορίζεται με διαπιστωτική πράξη του Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού/Α.Ε.Λ . που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την έκδοση της πράξεως αυτής καταργούνται οι οργανικές θέσεις ιδιαίτερης κατηγορίας ένστολου πολιτικού προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας.»

10 σχόλια :

NIK είπε...

ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ ΠΑΛΙ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΣΟΙ Π.Δ.Α ΠΗΓΑΝ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Ή ΕΓΩ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑ ΚΑΛΑ;

Athanasia Mc είπε...

Οι πρώην ΔΑ του Υπουργείου Δικαιοσύνης εξαιρούνται από όλες τις ρυθμίσεις...
Είναι αυτή Δικαιοσύνη;
Μακριά από τα σπίτια, τα παιδιά, τις οικογένειες τους...

Boyka είπε...

Δημαστυν ειναι τελειωτικο οτι εμεις στα ΚΚ δεν θα παρουμε την προσωπικη μας διαφορα?

johns είπε...

Για την προσωπικη διαφορα να μας εξηγησετε αν μπορειτε.
θα ληφθει αναδρομικα απο το 2013 και την ενταξη μας στη διαθεσιμοτητα μεχρι και σημερα?
θα ληφθει αναδρομικα απο το μαϊο του 2015 μεχρι και σημερα?
θα συνεχισει να καταβαλεται ή με το νεο μισθολογιο ενσωματωνεται και ειναι ανθρακας ο θησαυρος?
με μια πρωτη αναγνωση διαπιστωνω το πρωτο αλλα ειναι πολυ καλο για να ειναι αληθινο...

Αλέκος Αναγνώστου είπε...

Την Υπερβάλλουσα την λάμβανες στη διαθεσιμότητα μειωμένη κατά 25%.Αν το άρθρο ψηφιστεί όπως το βλέπεις(χλωμό το βλέπω)θα την πάρεις αναδρομικά από τοτε που κόπηκε , δηλαδή από τότε που επανήλθες

Ανώνυμος είπε...

Και εμείς θέλουμε να είμαστε σε μια Δημοτική Αστυνομία με 1000 άτομα. Πανελλήνιο σωματείο Δ.Α δεν έχουμε και όποιος ξαναμιλήσει για το τι θέλουν οι δημοτικοί αστυνομικοί απο την στιγμή που δεν υπάρχει πανελλήνιο σωματείο θα κινηθούμε νομικά. φτάνει ποια με τον κάθε πρόεδρο του κάθε σωματείου η με άτομα που δεν είναι καν σε σωματείο και παίρνουν πρωτοβουλίες σύμφωνα με τα δικά τους πάντα θέλω.

Jackie '04 είπε...

Φιλε λεονιδας εχεις απολυτο δικιο! Και οχι απλα πανελληνιο σωματειο! Σωμα δημοτικης αστυνομιας!

Lans είπε...

Για διαβάστε το καλύτερα. Την προσωπική διαφορά την παίρνουν μόνο όσοι γυρίσανε δημοτική και δεν την δικαιούται κανείς αναδρομικά

valadis papadopoulos είπε...

Που το λεει οτι τη προσωπικη διαφορα τη λαμβανουν μονο οσοι γυρισαν στη δημοτικη? Αναφερει δημοτικοι αστυνομικοι γενικα.και μεις που παραμειναμε στην ελ.ασ δημοτικοι αστυνομικοι ειμαστε ακομα τουλαχιστον

valadis papadopoulos είπε...
Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...