Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2016

Μετάταξη δημοτικού αστυνόμου σε ανώτερη κατηγορία - Tι αναφέρει σχετικά η Πράξη 7/2016 του Ελεγκτικού Συνεδρίου
Μεταφέρουμε από το γνωστό συνδρομητικό site "ΔήμοςNet":

 Μετάταξη δημοτικού αστυνόμου σε ανώτερη κατηγορία

Εφόσον στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 19 του ν. 4325/2015 εμπίπτουν οι μετατάξεις των δημοτικών αστυνομικών σε κλάδους διάφορους αυτών της Δημοτικής Αστυνομίας, νομίμως διενεργήθηκε η επίμαχη μετάταξη του δημοτικού αστυνομικού σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας της Δημοτικής Αστυνομίας στον ίδιο Δήμο και δη σε κενή οργανική θέση κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρων 76 του Κ.Κ.Δ.Κ.Υ.. Πλην όμως, αυτός μη νομίμως, κατετάγη στο 2ο μισθολογικό κλιμάκιο, καθόσον για την κατάταξή του σε μισθολογικό κλιμάκιο συνυπολογίσθηκε τόσο ο συνολικός χρόνος της πραγματικής υπηρεσίας αυτού ως δημοτικού αστυνομικού, όσο και ο χρόνος υπαγωγής του σε καθεστώς διαθεσιμότητας, ενώ κατά το χρόνο αυτό βρισκόταν σε αυτοδίκαιη αναστολή άσκησης των καθηκόντων του. Κατά την αληθή έννοια δε του άρθρου 19 του ν. 4325/2015 δεν δύναται να ληφθεί υπόψη για την μετάταξη δημοτικού αστυνομικού σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας στην ίδια Υπηρεσία, ο χρόνος κατά τον οποίο αυτός τελούσε σε καθεστώς διαθεσιμότητας, ήτοι από 23.9.2013 μέχρι και τον χρόνο έκδοσης των σχετικών διατάξεων (11.5.2015). Επομένως, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα ανωτέρω, ως χρόνος προϋπηρεσίας στο βαθμό της θέσης στην οποία μετατάσσεται νομίμως ο φερόμενος ως δικαιούχος στο ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα δημοτικός αστυνομικός λογίζεται μόνο ο χρόνος που διένυσε αυτός κατέχοντας τον απαιτούμενο για τη μετάταξή του στον κλάδο ΠΕ Δημοτικής Αστυνομίας, τίτλο σπουδών. Μη νόμιμη δαπάνη.

Ακολουθεί η σχετική πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.1 Πράξη 7/2016):


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ I ΤΜΗΜΑ  
ΠΡΑΞΗ 7/2016

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Κλιμακίου, Μαρία Αθανασοπούλου, Σύμβουλο, τον Αναστάσιο Ταμαμίδη, Πάρεδρο, και την Εισηγητή Ελένη Κατσούρα (εισηγήτρια). 
Συνήλθε στην αίθουσα διασκέψεων του Καταστήματός του, που βρίσκεται στην Αθήνα, στις 14 Ιανουαρίου 2016, με την παρουσία της Γραμματέως του Θεοδώρας Τακιτζίδου, για να αποφανθεί ύστερα από διαφωνία που ανέκυψε μεταξύ του αναπληρωτή Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στον Νομό XXX και του Δήμου XXX, σχετικά με τη θεώρηση ή μη του 389, οικονομικού έτους 2015, χρηματικού εντάλματος πληρωμής του οικείου Δήμου.
Μελέτησε τα σχετικά έγγραφα και
Αφού έλαβε υπόψη
Την 338/26.10.2015 έγγραφη γνώμη του Αντεπιτρόπου της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο, Ευάγγελου Καραθανασόπουλου, κωλυομένου του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας, με την οποία προτείνεται η μη θεώρηση του ελεγχόμενου χρηματικού εντάλματος πληρωμής.

Σκέφθηκε κατά το νόμο
Ι. Ο αναπληρωτής Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην Υπηρεσία Επιτρόπου στον Νομό XXX, αρνήθηκε με την 43/9.9.2015 πράξη του, να θεωρήσει το 389, οικονομικού έτους 2015, χρηματικό ένταλμα πληρωμής του Δήμου XXX, που αφορά στην καταβολή μισθοδοσίας μηνός Οκτωβρίου, καθώς και αναδρομικών αποδοχών για το χρονικό διάστημα από 17.8. έως 30.9.2015, συνολικού ποσού ύψους 852,37 ευρώ, σε δημοτικό αστυνομικό του οικείου Δήμου, λόγω μετάταξής του, σε κενή οργανική θέση, από τον κλάδο ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας ΠΕ Δημοτικής Αστυνομίας στον ίδιο Δήμο, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 76, 79 και 183, του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων. Ως αιτιολογία για την άρνησή του, ο αναπληρωτής Επίτροπος προέβαλε προεχόντως, ότι μη νομίμως μετετάγη, ο εν λόγω δημοτικός αστυνομικός, σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας στον ίδιο Δήμο, καθόσον, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 19, με τίτλο «Επανασύσταση Δημοτικής Αστυνομίας», του ν. 4325/2015, είναι δυνατή η διενέργεια μετάταξης δημοτικών αστυνομικών σε άλλο κλάδο μετά τη συμπλήρωση δέκα ετών συνολικής υπηρεσίας στην Δημοτική Αστυνομία, προϋπόθεση που δεν πληρούται εν προκειμένω, αφού ο φερόμενος ως δικαιούχος υπάλληλος διορίσθηκε σε κενή οργανική θέση του κλάδου ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας μόλις το Σεπτέμβριο του 2008. Περαιτέρω, προέβαλε ότι, σε κάθε περίπτωση, μη νομίμως εκκαθαρίστηκε η επίμαχη μισθοδοσία του ως άνω δημοτικού υπαλλήλου, κατόπιν κατατάξεως αυτού από το 1ο στο 2ο Μισθολογικό Κλιμάκιο του Ε΄ βαθμού του Κλάδου ΠΕ της Δημοτικής Αστυνομίας, λόγω συνυπολογισμού στο συνολικό χρόνο πραγματικής υπηρεσίας αυτού και του χρονικού διαστήματος που αυτός βρισκόταν σε καθεστώς διαθεσιμότητας. Στη συνέχεια, ο Δήμος XXX με το 43270/2.10.2015 έγγραφο της Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών επανυπέβαλε το ανωτέρω χρηματικό ένταλμα για θεώρηση, υποστηρίζοντας τη νομιμότητα της εντελλόμενης δαπάνης για τους διαλαμβανόμενους σε αυτό λόγους. Ο αναπληρωτής Επίτροπος, όμως, ενέμεινε στην άρνησή του, με αποτέλεσμα να ανακύψει διαφωνία, για την άρση της οποίας νομίμως απευθύνεται, με την από  21.10.2015  έκθεσή του, στο Κλιμάκιο τούτο.
ΙΙ. Α.1 Ο ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση Αδικιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 47/11.5.2015), ορίζει στο άρθρο 19 ότι «1.α) Καταργούνται στην Ελληνική Αστυνομία οι θέσεις των πρώην δημοτικών αστυνομικών που συστάθηκαν με την υπ’ αριθμ. 6000/2/5250/8-π` από 12.12.2014 απόφαση του Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού/Α.Ε.Α. (Β` 3595) και επανασυστήνονται αυτοδικαίως οι θέσεις και οι κλάδοι ΠΕ Δημοτικής Αστυνομίας, ΤΕ Δημοτικής Αστυνομίας, ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας και ΥΕ Δημοτικής Αστυνομίας, που είχαν καταργηθεί με την παρ. 1 του άρθρου 81 του Ν.4172/2013 (Α΄ 167). β)(…). γ)(…). δ)(…). 2.α) Όσοι κατείχαν τις οργανικές θέσεις της παραγράφου 1 και δεν παραμένουν στην Ελληνική Αστυνομία καταλαμβάνουν αυτοδικαίως τις θέσεις που ανασυστήθηκαν, με τον ίδιο βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο που κατείχαν κατά τη θέση τους σε διαθεσιμότητα, εφόσον καταθέσουν αίτηση (…). Σχετική διαπιστωτική πράξη εκδίδεται από το αρμόδιο προς διορισμό όργανο του οικείου Δήμου και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.(…). 3. (…). 4 (…). 5.  Μετά τη συμπλήρωση δέκα (10) ετών συνολικής υπηρεσίας στην Υπηρεσία της Δημοτικής Αστυνομίας, ενός ή περισσοτέρων δήμων μπορεί να διενεργείται μετάταξη των υπαλλήλων σε άλλους κλάδους ή η ανάθεση άλλων καθηκόντων, σύμφωνα με το ν. 3584/2007 (Α΄143), όπως ισχύει κάθε φορά. Για τους υπαλλήλους της παραγράφου 1 του παρόντος, ο υπολογισμός της δεκαετίας ξεκινά από την αρχική πρόσληψή τους ή μετάταξή τους σε Υπηρεσία Δημοτικής Αστυνομίας, χωρίς να υπολογίζεται το χρονικό διάστημα που διανύθηκε από 23.9.2013 μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου. 6 (…)».
2. Περαιτέρω, ο ν. 3731/2008 «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 26), στο άρθρο 3, υπό τον τίτλο «Διάκριση προσωπικού – Διάρθρωση υπηρεσιών», ορίζει ότι «1. Οι θέσεις του προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας συνιστώνται με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του οικείου Δήμου ή Κοινότητας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 2. Το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας κατατάσσεται σε κατηγορίες και κλάδους ΠΕ Δημοτικής Αστυνομίας, ΤΕ Δημοτικής Αστυνομίας και ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας (…)» και στην παράγραφο 7 του άρθρου 15, υπό τον τίτλο «Ειδικές Ρυθμίσεις», του ίδιου νόμου ότι «Το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας υπάγεται στις διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται διαφορετικά από τις διατάξεις του παρόντος ή άλλες ειδικές διατάξεις». Εξάλλου, ο Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Κ.Κ.Δ.Κ.Υ.), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3584/2007 (Α΄ 143), ορίζει στο άρθρο 224, με τίτλο «Ένστολο προσωπικό Δημοτικής Αστυνομίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ότι «Το ένστολο προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας διέπεται από τις ειδικές για αυτό διατάξεις. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις αυτές, ισχύουν οι διατάξεις του παρόντος, εκτός των άρθρων 72 παρ. 3, 73 παρ. 1, 2, 4, 10 και 15, 74 παρ. 4, 75, 76 με εξαίρεση τη μετάταξη εντός των κλάδων της Δημοτικής Αστυνομίας, 77, 78 και 79 παρ. 5. (…)» και στο άρθρο 76, με τίτλο «Μετάταξη σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας», ότι «1. Μετάταξη υπαλλήλου σε κενή θέση κλάδου ανώτερης κατηγορίας, του ίδιου Ο.Τ.Α., επιτρέπεται μετά από αίτηση του υπαλλήλου και ύστερα από γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου. Ο μετατασσόμενος πρέπει να κατέχει τον τίτλο σπουδών που απαιτείται για τον κλάδο στον οποίο μετατάσσεται. 2. Υπάλληλος που είχε τον απαιτούμενο για διορισμό σε ανώτερη κατηγορία τίτλο σπουδών κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης διορισμού του δεν επιτρέπεται να μεταταγεί σε θέση κλάδου ανώτερης κατηγορίας πριν από τη συμπλήρωση οκταετίας από το διορισμό του. 3. (…)», στο άρθρο 79 ότι «1. (…) 4. Η μετάταξη ενεργείται με απόφαση του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου και περίληψη δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (…)».
3. Τέλος, ο ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (Α΄ 226/27.10.2011), ρυθμίζει στο Κεφάλαιο Δεύτερο αυτού, ζητήματα που αφορούν στις βαθμολογικές προαγωγές και τη μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων του Κράτους, καθώς και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού. Ειδικότερα, στο άρθρο 4 του ως άνω νόμου ορίζεται ότι «1. Στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου υπάγονται οι μόνιμοι και δόκιμοι πολιτικοί υπάλληλοι και (…): α) (…) β) των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού (…)», στο άρθρο 6 αυτού, με τίτλο «Σύστημα Βαθμολογικής Κατάταξης» (όπως το δέκατο εδάφιο αυτού αντικαταστάθηκε με το άρθρο 15 του ν. 4275/2014, Α΄ 149), ότι «1. Οι θέσεις όλων των κατηγοριών εκπαίδευσης - Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) - κατατάσσονται σε έξι (6) συνολικά βαθμούς, κατά φθίνουσα σειρά, ως εξής: Βαθμός Α Βαθμός Β Βαθμός Γ Βαθμός Δ Βαθμός Ε Βαθμός ΣΤ (…)», στο άρθρο 29 του ίδιου νόμου, με τίτλο «Κατάταξη σε Μισθολογικά Κλιμάκια του Υπηρετούντος Προσωπικού», όπως αυτό ίσχυε κατά τον κρίσιμο στην επίμαχη υπόθεση χρόνο (ήτοι μέχρι 31.12.2015, βλ. σχετ. άρθρο 34 και 35 του ν. 4254/2015, Α΄176), ότι «1. Οι υπάλληλοι που εντάσσονται στους νέους βαθμούς, (…), λαμβάνουν το βασικό μισθό του βαθμού αυτού, ενώ όσοι εξ αυτών έχουν πλεονάζοντα χρόνο στον ίδιο βαθμό εξελίσσονται στα μισθολογικά κλιμάκια του βαθμού αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του παρόντος (…)» και στο άρθρο 12 αυτού, με τίτλο «Σύστημα μισθολογικής εξέλιξης», όπως αυτό ίσχυε κατά τον κρίσιμο χρόνο (ήτοι μέχρι 31.12.2015, βλ. σχετ. άρθρο 34 και 35 του ν. 4254/2015), ότι «1.(…) 2. Τα Μ.Κ. χορηγούνται ανά διετία, με εξαίρεση τα Μ.Κ. των Βαθμών Β΄ και Α΄, τα οποία χορηγούνται ανά τριετία. Η εξέλιξη των υπαλλήλων στα Μ.Κ. γίνεται αυτοδίκαια με την παρέλευση του ανωτέρω οριζομένου χρόνου. Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση που, από τις εκθέσεις αξιολόγησης του, προκύπτει ότι ο υπάλληλος δεν έχει πετύχει την υλοποίηση της προβλεπόμενης στοχοθεσίας σε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%), για δύο συνεχή χρόνια, δεν εξελίσσεται μισθολογικά μέχρις ότου επιτύχει το ως άνω ελάχιστο ποσοστό (…)». Εξάλλου, ο Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων ορίζει στην παράγραφο 3 του άρθρου 76 ότι « 3. (…) Ο χρόνος υπηρεσίας που έχει διανυθεί στο βαθμό με τον οποίο ο υπάλληλος μετατάσσεται, θεωρείται ότι έχει διανυθεί στο βαθμό της θέσης στην οποία μετατάσσεται, εφόσον έχει διανυθεί με τίτλο σπουδών που απαιτείται για τον κλάδο αυτόν» και στην παράγραφο 3 του άρθρου 103, υπό τον τίτλο «Διαθεσιμότητα», ότι « 3.(…) Ο χρόνος διαθεσιμότητας δεν υπολογίζεται για την βαθμολογική εξέλιξη».  
B. Από το σύνολο των ανωτέρω διατάξεων συνάγονται, μεταξύ άλλων, τα εξής: Κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4325/2015, και ήδη από 11.5.2015 επανασυστήθηκαν αυτοδικαίως οι θέσεις και οι κλάδοι ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας, που είχαν καταργηθεί με το άρθρο 81 του ν. 4172/2013. Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις οι υπηρετούντες στην Ελληνική Αστυνομία, τέως δημοτικοί αστυνομικοί, οι οποίοι επιθυμούν να επιστρέψουν στην προηγούμενη θέση τους, καταλαμβάνουν αυτοδικαίως τις θέσεις που ανασυστήθηκαν με τον ίδιο βαθμό και το ίδιο μισθολογικό κλιμάκιο που κατείχαν κατά το χρόνο που ετέθησαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας, εφόσον υποβάλλουν σχετική αίτηση στη Διεύθυνση προσωπικού του Δήμου, στον οποίον ανήκαν οργανικά, εντός ορισμένης προθεσμίας. Κατά την οικεία αιτιολογική έκθεση, η ως άνω ρύθμιση, κρίθηκε απαραίτητη, προκειμένου να επιτευχθεί η αποκατάσταση των εν λόγω υπαλλήλων, αλλά και να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικότερα οι ανάγκες των Δήμων. Περαιτέρω, με τις αυτές διατάξεις και ειδικότερα με την παράγραφο 5 του άρθρου 19 του ν. 4325/2015, προβλέφθηκε η δυνατότητα μετάταξης των δημοτικών αστυνομικών, που συμπλήρωσαν δεκαετή συνολική υπηρεσία στην Δημοτική Αστυνομία ενός ή περισσοτέρων δήμων, ανεξαρτήτως των κλάδων που κατείχαν σε αυτήν, σε άλλους διάφορους της Δημοτικής Αστυνομίας κλάδους, άλλως δε η δυνατότητα ανάθεσης στους εν λόγω υπαλλήλους άλλων καθηκόντων, πλην αυτών της Δημοτικής Αστυνομίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων. Εξάλλου, για το συνυπολογισμό της συνολικής δεκαετούς υπηρεσίας στην Δημοτική Αστυνομία, δεν δύναται να προσμετρηθεί το χρονικό διάστημα που διανύθηκε από 23.9.2013, ημερομηνία κατάργησης του κλάδου της Δημοτικής Αστυνομίας και θέσεως των υπαλλήλων σε καθεστώς διαθεσιμότητας, έως την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου, ήτοι μέχρι 11.5.2015. Ακολούθως, διάφορο παραμένει το ζήτημα της μετάταξης των δημοτικών αστυνομικών εντός των κλάδων (ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ) της Δημοτικής Αστυνομίας, που, κατά τα οριζόμενα στην οικεία αιτιολογική έκθεση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, διέπεται εξαιρετικώς από τις διατάξεις του άρθρου 76 του ίδιου Κώδικα. Ειδικότερα, κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 76 του ως άνω Κώδικα, επιτρέπεται η μετάταξη δημοτικού αστυνομικού σε κενή οργανική θέση ανώτερης κατηγορίας μέσα στην ίδια την Υπηρεσία της Δημοτικής Αστυνομίας, κατόπιν αιτήσεώς του και ύστερα από γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου, υπό την προϋπόθεση ότι ο μετατασσόμενος κατέχει τον τίτλο σπουδών, που απαιτείται για τον ανώτερο κλάδο της Δημοτικής Αστυνομίας στον οποίο μετατάσσεται, και εφόσον απέκτησε το οικείο τίτλο, μετά το χρόνο υποβολής της αίτησης διορισμού του στην Υπηρεσία της Δημοτικής Αστυνομίας. Επομένως, ουδόλως προβλέπεται ως προϋπόθεση μετάταξης, στις σχετικές περιπτώσεις, η προηγούμενη συμπλήρωση οκταετούς υπηρεσίας από το διορισμό του μετατασσόμενου υπαλλήλου, προϋπόθεση, η οποία αφορά στις ρυθμιζόμενες από την παράγραφο 2 του άρθρου 76 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων περιπτώσεις περί μετάταξης υπαλλήλων. Περαιτέρω, η χορήγηση μισθολογικού κλιμακίου, κατά τα ισχύοντα στον κρίσιμο εν προκειμένω χρόνο, ήτοι μέχρι 31.12.2015, συνδέεται άρρηκτα αφενός με τον προγενέστερο χρόνο υπηρεσίας, που κατά πλάσμα δικαίου, θεωρείται ότι διανύθηκε στο βαθμό της θέσης στην οποία ο υπάλληλος μετατάσσεται, μόνο εφόσον ο υπάλληλος κατά το χρόνο αυτό κατείχε τον τίτλο σπουδών που απαιτείτο για την μετάταξη, αφετέρου με την παρέλευση συγκεκριμένου χρόνου, ήτοι την παρέλευση διετίας, με εξαίρεση τα μισθολογικά κλιμάκια των βαθμών Α΄ και Β΄, τα οποία χορηγούνται ανά τριετία, αλλά και την υλοποίηση της προβλεπόμενης στοχοθεσίας, σε ποσοστό τουλάχιστον 50%, στο πλαίσιο της σχετικής αξιολόγησης. Σε κάθε δε περίπτωση δεν προσμετράται στον ως άνω χρόνο προϋπηρεσίας του υπαλλήλου ο χρόνος διαθεσιμότητας αυτού, ο οποίος δεν υπολογίζεται για την μισθολογική του εξέλιξη, κατά τα ρητώς προβλεπόμενα στον Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων. Εξάλλου, σύμφωνη με τα ανωτέρω τυγχάνει και η βούληση του νομοθέτη, κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4325/2015, περί επανασύστασης της Δημοτικής Υπηρεσίας, καθόσον οι τέως δημοτικοί αστυνομικοί καταλαμβάνουν, εφόσον το επιθυμούν, αυτοδικαίως τις θέσεις που ανασυστήθηκαν με τον ίδιο βαθμό και το ίδιο μισθολογικό κλιμάκιο του κατείχαν κατά το χρόνο που ετέθησαν σε διαθεσιμότητα (ήτοι την 23η.9.2013). 
ΙΙΙ. Α. Στην υπό κρίση υπόθεση, από τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα πληρωμής, προκύπτουν τα ακόλουθα: Με την 42687/28.8.2008 απόφαση του Δημάρχου XXX (886 Γ΄/23.9.2008) διορίσθηκε ο XXX από 23.8.2008 (ημερομηνία αποφοίτησής του από τη Σχολή Εκπαίδευσης της Δημοτικής Αστυνομίας) σε κενή οργανική θέση με εισαγωγικό βαθμό Δ΄ στον κλάδο ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας, στο Δήμο XXX. Στη συνέχεια, με την 6000/2/5250/8-π/12.12.2014 απόφαση του Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Ελληνικής Αστυνομίας και σύμφωνα με τις διατάξεις της 6000/2/234-γ/15-10-2013 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη (KYA-Β΄ 2631), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια KYA 6000/2/234-ε/28.11.2013, εντάχθηκε οριστικά ο ανωτέρω τέως δημοτικός αστυνομικός, στην Ελληνική Αστυνομία ως ιδιαίτερης κατηγορίας προσωπικό (άρθρο 81 του ν. 4172/2013), στον κλάδο ΔΕ, μετά και την έκδοση από το Ανώτατο Συμβούλιο Προσωπικού των από 25.11.2014 νέων οριστικών πινάκων διάθεσης ανά κατηγορία, στους οποίους συμπεριλήφθη και αυτός, με φορέα υποδοχής την Ελληνική Αστυνομία (Β΄3595/31.12.2014). Ακολούθως, μετά την ψήφιση του ν. 4325/2015 και κατ’ εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του άρθρου 19 του ως άνω νόμου, ο ανωτέρω κατετάγη, με την 606/25548/18.6.2015 διαπιστωτική πράξη του Δημάρχου XXX, από 11.5.2015 σε κενή οργανική θέση του κλάδου ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας με βαθμό Ε΄ και μισθολογικό κλιμάκιο 1ο (Β΄1315/1.7.2015) και με την 28523/6.7.2015 αίτησή του προς τον Δήμαρχο XXX ζήτησε την μετάταξή του από τον κλάδο ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας στον κλάδο ΠΕ Δημοτικής Αστυνομίας, δεδομένου ότι από 12.7.2013, ήτοι σε χρόνο μεταγενέστερο αυτού του διορισμού του στην Δημοτική Αστυνομία, κατέστη πτυχιούχος του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού XXX του Πανεπιστημίου XXX (XXX) (βλ. το 2012/1671/12.7.2013 αντίγραφο πτυχίου του Α.Π.Θ.). Στη συνέχεια και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 76, 79 και 183 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων και τη σύμφωνη γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου Ο.Τ.Α. Νομού XXX του άρθρου 5 του ίδιου Κώδικα, όπως αυτή διατυπώθηκε στο 4/17.7.2015 πρακτικό αυτού (αριθ. απόφ. 34/2015), εκδόθηκε η 695/30984/21.7.2015 απόφαση του Δημάρχου XXX με την οποία ο ανωτέρω δημοτικός αστυνομικός μετετάγη από τον κλάδο ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας σε κενή οργανική θέση του κλάδου ΠΕ Δημοτικής Αστυνομίας του ίδιου Δήμου (Γ΄821/17.8.2015). Περαιτέρω, με την 806/36412/24.8.2015 διαπιστωτική πράξη του Δημάρχου XXX ο υπάλληλος αυτός του Δήμου XXX κλάδου ΠΕ Δημοτικής Αστυνομίας κατετάγη από 17.8.2015 στο 2ο μισθολογικό κλιμάκιο του Ε΄ βαθμού λόγω συνολικής πραγματικής υπηρεσίας 7 ετών, 4 μηνών και 24 ημερών. Για την καταβολή δε των αναδρομικών αποδοχών για το χρονικό διάστημα από 17.8. έως 30.9.2015 καθώς και των αποδοχών μηνός Οκτωβρίου 2015 εκδόθηκε το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα. 
Β. Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στη νομική σκέψη που προηγήθηκε το Κλιμάκιο κρίνει ότι, εφόσον στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 19 του ν. 4325/2015 εμπίπτουν οι μετατάξεις των δημοτικών αστυνομικών σε κλάδους διάφορους αυτών της Δημοτικής Αστυνομίας, νομίμως διενεργήθηκε η επίμαχη μετάταξη του ως άνω δημοτικού αστυνομικού σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας της Δημοτικής Αστυνομίας στον ίδιο Δήμο και δη σε κενή οργανική θέση κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρων 76 του Κ.Κ.Δ.Κ.Υ.. Πλην όμως, αυτός μη νομίμως, κατετάγη από 17.8.2015 στο 2ο μισθολογικό κλιμάκιο, καθόσον για την κατάταξή του σε μισθολογικό κλιμάκιο συνυπολογίσθηκε τόσο ο συνολικός χρόνος της πραγματικής υπηρεσίας αυτού ως δημοτικού αστυνομικού, όσο και ο χρόνος υπαγωγής του σε καθεστώς διαθεσιμότητας, ενώ κατά το χρόνο αυτό βρισκόταν σε αυτοδίκαιη αναστολή άσκησης των καθηκόντων του. Κατά την αληθή έννοια δε του άρθρου 19 του ν. 4325/2015 δεν δύναται να ληφθεί υπόψη για την μετάταξη δημοτικού αστυνομικού σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας στην ίδια Υπηρεσία, ο χρόνος κατά τον οποίο αυτός τελούσε σε καθεστώς διαθεσιμότητας, ήτοι από 23.9.2013 μέχρι και τον χρόνο έκδοσης των σχετικών διατάξεων (11.5.2015). Επομένως, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα ανωτέρω, ως χρόνος προϋπηρεσίας στο βαθμό της θέσης στην οποία μετατάσσεται νομίμως ο φερόμενος ως δικαιούχος στο ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα δημοτικός αστυνομικός λογίζεται μόνο ο χρόνος που διένυσε αυτός κατέχοντας τον απαιτούμενο για τη μετάταξή του στον κλάδο ΠΕ Δημοτικής Αστυνομίας, τίτλο σπουδών.
IV. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, η εντελλόμενη δαπάνη είναι εν μέρει μη νόμιμη και το χρηματικό ένταλμα δεν πρέπει να θεωρηθεί.  
Για τους λόγους αυτούς

Αποφαίνεται ότι το 389, οικονομικού έτους 2015, χρηματικό ένταλμα πληρωμής του Δήμου XXX, συνολικού ποσού 852,37 ευρώ, δεν πρέπει να θεωρηθεί, κατά το σκεπτικό.
  

1 σχόλια :

Logs Ath είπε...

τελικά τί ισχύει με τον χρόνο της διαθεσιμότητας?Με την ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-ΟΝΜ/6-5-2016 εχουν διευκρινιστεί,σωστά?

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...