Τετάρτη, 5 Απριλίου 2017

Δηµόσια πρόσκληση για απόσπαση 6 Δημοτικών Αστυνομικών στη ∆.Α. του ∆ήµου Πάρου (τουριστικό εξάμηνο)

O δήμος Πάρου απευθύνει δηµόσια πρόσκληση για την απόσπαση 6 υπαλλήλων κλάδου ∆ηµοτικής Αστυνοµίας όλων των κατηγοριών στη ∆ηµοτική Αστυνοµία του ∆ήµου Πάρου, προκειµένου να καλυφθούν υπηρεσιακές ανάγκες της τουριστικής περιόδου 2017.
Συγκεκριµένα: απόσπαση τριών (3) υπαλλήλων για έξι (6) µήνες από Μάιο έως Οκτώβριο και τριών (3) υπαλλήλων για τρεις (3) µήνες από Ιούλιο έως Σεπτέµβριο. Οι ενδιαφερόµενοι υπάλληλοι της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας, οι οποίοι έχουν συµπληρώσει τη διετή δοκιµαστική υπηρεσία, καλούνται  α υποβάλλουν αίτηση για την απόσπασή τους στο ∆ήµο Πάρου.
I. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 21-4-2017 ηµέρα Παρασκευή.
II. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ & ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Οι ενδιαφερόµενοι θα υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στο ∆ήµο Πάρου, Τµήµα Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού, ταχ. διεύθυνση ∆ήµος Πάρου, Παροικία Πάρος Τ.Κ. 84400, επισυνάπτοντας: 1. Σύµφωνη γνώµη του ∆ηµάρχου του ∆ήµου της οργανικής τους θέσης 2. Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών 3. Βιογραφικό σηµείωµα
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...