Πέμπτη, 27 Ιουλίου 2017

Ψηφίστηκε το πολυνομοσχέδιο των ΟΤΑ: Τι αλλαγές φέρνει το άρθρο 99 για τους πρώην αλλά και νυν δημοτικούς αστυνομικούς

Σημαντικές αλλαγές για τους πρώην και νυν δημοτικούς αστυνομικούς φέρνει το άρθρο 99 του πολυνομοσχεδίου ΟΤΑ που ψηφίστηκε χθες Τετάρτη 26/7 στη Βουλή.
Συνοπτικά:
  • καταβάλλονται αναδρομικά από 11/5/2015 οι αποδοχές όσων επανήλθαν στις υπηρεσίες τους ή μετατάχθηκαν σε άλλες θέσεις του οικείου δήμου
  • εξαιρείται η υπερβάλλουσα μείωση (προσωπική διαφορά) από τις προβλεπόμενες περικοπές
  • τροποποιούνται διατάξεις για την επανασύσταση της δημοτικής αστυνομίας
  • παρέχεται σε δημοτικούς αστυνομικούς που υπηρετούν σε υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών ή σε Αποκεντρωµένες Διοικήσεις του υπουργείου Εσωτερικών, αλλά σε διαφορετική περιφερειακή ενότητα από αυτήν στην οποία υπηρετούσαν πριν τεθούν σε διαθεσιµότητα, να µεταταγούν, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, σε συνιστώµενες προσωποπαγείς θέσεις σε υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών ή σε υπηρεσίες των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων αντίστοιχα, στον ίδιο δήµο ή περιφερειακή ενότητα όπου υπηρετούσαν πριν τεθούν σε διαθεσιµότητα.
Δείτε αναλυτικότερα ολόκληρο το άρθρο 99:
1. Οι αποδοχές των πρώην δηµοτικών αστυνοµικών που επανήλθαν στις υπηρεσίες τους ή µετατάχθηκαν σε άλλες θέσεις του οικείου δήµου ή σε άλλους φορείς, δυνάµει των διατάξεων των άρθρων 14 και 19 του ν. 4325/2015 (Α΄ 47), καταβάλλονται από 11.5.2015. 
2. Εξαιρείται από την περικοπή η υπερβάλλουσα µείωση (προσωπική διαφορά) του άρθρου 29 του ν. 4024/2011 των υπαλλήλων που µετατάσσονται ή µεταφέρονται στους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού, τις Αποκεντρωµένες Διοικήσεις και τις υπηρεσίες του πρώην Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, των υπαλλήλων που έχουν µεταταγεί, στο πλαίσιο της ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας του άρθρου 30 του ν. 4223/2013 (Α΄287), όπως ισχύει, σε Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού, των δηµοτικών αστυνοµικών, των σχολικών φυλάκων, καθώς και όσων µετατάχθηκαν σε άλλες υπηρεσίες µετά τη θέση τους σε καθεστώς διαθεσιµότητας, σύµφωνα µε τις διατάξεις των νόµων 4093/2012 (Α΄222), 4172/2013 (Α΄ 167), 4199/2013 (Α΄216), 4316/2014 (Α΄ 270) και 4257/2014 (Α΄ 93), των σχολικών φυλάκων που µετατάχθηκαν υποχρεωτικά σε νοσοκοµεία, των πρώην δηµοτικών αστυνοµικών που παρέµειναν στις υπηρεσίες των σωφρονιστικών καταστηµάτων ή όσων επανήλθαν στις υπηρεσίες τους, σύµφωνα µε τα άρθρα 14, 17 και 21 του ν. 4325/2015 (Α΄ 47), συµπεριλαµβανοµένων των απασχολούµενων σε προσωποπαγείς θέσεις κλάδου ΥΕ καθαριστριών, που συστήθηκαν κατ’ εφαρµογή των διατάξεων αυτών. Το προηγούµενο εδάφιο εφαρµόζεται και σε µετατάξεις ή µεταφορές υπαλλήλων που διενεργήθηκαν σε Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού, σύµφωνα µε τα άρθρα 74, 78, 181 και 182 του ν. 3584/2007 (Α΄ 143) και 246 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), εκτός αυτών περί ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας. Η εξαίρεση από την περικοπή της υπερβάλλουσας µείωσης, σύµφωνα µε τα προηγούµενα εδάφια, ισχύει αναδροµικά από την έναρξη ισχύος των διατάξεων, σύµφω-να µε τις οποίες επήλθε, ανά περίπτωση, η περικοπή. 
3. Η περίπτωση β΄ της παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 4325/2015 αντικαθίσταται ως εξής:«3. β) Με απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου µπορεί να αποφασιστεί η µη επανασύσταση Υπηρεσίας Δηµοτικής Αστυνοµίας. Στην περίπτωση αυτή οι θέσεις δηµοτικών αστυνοµικών που είχαν επανασυσταθεί καταργούνται και όσοι τις κατείχαν κατατάσσονται σε άλλες υπηρεσίες των οικείων δήµων, σε κλάδους της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας, µε βάση τα τυπικά προσόντα που κατέχουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης. Εφόσον έχουν τοποθετηθεί, σύµφωνα µε άλλες ρυθµίσεις σε θέση άλλου κλάδου, µπορούν είτε να παραµείνουν στις θέσεις αυτές, εφόσον το επιθυµούν είτε, κατόπιν αίτησης που κατατίθεται µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από τη δηµοσίευση της απόφασης του Δηµοτικού Συµβούλιου, να καταλάβουν θέσεις από τις προβλεπόµενες των περιπτώσεων β΄, γ΄ και δ΄ της παραγράφου 2. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών κατατάσσονται µε βάση τα τυπικά προσόντα που κατέχουν κατά τη δηµοσίευση του παρόντος, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης και οι πρώην δηµοτικοί αστυνοµικοί που τοποθετήθηκαν σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών.» 
4. Υπάλληλοι, πρώην δηµοτικοί αστυνοµικοί, οι οποίοι, σύµφωνα µε τους οριστικούς πίνακες διάθεσης της Ανακοίνωσης 5/2013 του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, υπηρετούν σε Αποκεντρωµένες Διοικήσεις της χώρας, αλλά σε διαφορετική περιφερειακή ενότητα από αυτήν στην οποία υπηρετούσαν πριν τεθούν σε διαθεσιµότητα, µπορούν να µεταταγούν, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, σε συνιστώµενες προσωποπαγείς θέσεις, σε υπηρεσίες των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων στον ίδιο δήµο ή περιφερειακή ενότητα όπου υπηρετούσαν πριν τεθούν σε διαθεσιµότητα, εφόσον καταθέσουν σχετική δήλωση, εντός αποκλειστικής προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος, στη Διεύθυνση Προσωπικού/ Διοικητικού της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης. 
5. Υπάλληλοι, πρώην δηµοτικοί αστυνοµικοί, οι οποίοι, σύµφωνα µε τους οριστικούς πίνακες διάθεσης της Ανακοίνωσης 5/2013 Ανακοίνωσης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης υπηρετούν σε υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών, αλλά σε διαφορετική περιφερειακή ενότητα από αυτήν στην οποία υπηρετούσαν πριν τεθούν σε διαθεσιµότητα, δύνανται να µεταταγούν, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, σε συνιστώµενες προσωποπαγείς θέσεις σε υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών στον ίδιο δήµο ή περιφερειακή ενότητα όπου υπηρετούσαν πριν τεθούν σε διαθεσιµότητα, εφόσον καταθέσουν σχετική δήλωση, εντός αποκλειστικής προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος, στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναµικού του Υπουργείου Οικονοµικών. 
6. Προϊστάµενοι στις οργανικές µονάδες υπηρεσιών Δηµοτικής Αστυνοµίας τοποθετούνται υπάλληλοι ΠΕ και ΤΕ του κλάδου Δηµοτικών Αστυνοµικών. Σε περίπτωση µη ύπαρξης υπαλλήλων των ανωτέρω ειδικοτήτων, ως προϊστάµενοι δύνανται να τοποθετούνται υπάλληλοι και άλλων κλάδων των κατηγοριών αυτών.

  • Δείτε ή κατεβάστε από ΕΔΩ το ψηφισθέν κείμενο.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...