Πέμπτη, 21 Σεπτεμβρίου 2017

Εγκύκλιος Σκουρλέτη: Πώς θα εφαρμοστεί η κινητικότητα στους ΟΤΑ (έγγραφο)

Εγκύκλιο εξέδωσε ο υπουργός Εσωτερικών Πάνος Σκουρλέτης, με την οποία περιγράφει τις διαδικασίες για την έναρξη του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας και τον τρόπο, με τον οποίο θα πραγματοποιούνται οι μετατάξεις και οι αποσπάσεις.

Ειδικότερα στην εγκύκλιο, σημειώνεται:
“Σας διαβιβάζουµε φωτοαντίγραφο της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου του Υ̟πουργείου ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, αναφορικά µε την έναρξη του Ενιαίου Συστήµατος Κινητικότητας (ν. 4440/2016, ό̟πως ισχύει) για ενηµέρωσή σας και εφαρµογή, σύµφωνα µε τις ̟παρεχόµενες οδηγίες. 
Ε̟πισηµαίνεται ότι η α̟ποστολή των αιτηµάτων των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού, για π̟λήρωση θέσεων µε µετατάξη ή για κάλυψη αναγκών µε α̟πόσ̟παση, ̟προς το Υ̟πουργείο ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, θα ̟πρέ̟πει να γίνει µέσω της οικείας Α̟ποκεντρωµένης ∆ιοίκησης και ειδικότερα, τα αιτήµατα θα ̟πρέ̟πει να φέρουν την ψηφιακή υ̟πογραφή των Συντονιστών των Α̟ποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων. 
Όσον αφορά τις ̟προϋ̟οθέσεις συµµετοχής των φορέων των ΟΤΑ στο Ενιαίο Σύστηµα Κινητικότητας του άρθρου 4 του ν. 4440/2016, ό̟πως ισχύει, θέτουµε υ̟πόψη σας τα εξής:
  • Οι ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού θα α̟ποστείλουν τα αιτήµατά τους για τις θέσεις ̟προς π̟λήρωση µε µετάταξη ή τις ανάγκες για α̟πόσ̟παση, σύµφωνα µε τους ισχύοντες Οργανισµούς Εσωτερικής Υ̟πηρεσίας, χωρίς να α̟παιτείται η ̟προηγούµενη αξιολόγηση των δοµών τους.  
  • Για την κατάρτιση των γενικών και ειδικών ̟περιγραµµάτων θέσεων εργασίας, θα ακολουθήσει νεότερη εγκύκλιος της υ̟πηρεσίας µας, µε ειδικότερες οδηγίες για την κατάρτισή τους, καθώς ε̟πίσης και σχετικά υ̟ποδείγµατα ̟προς υ̟ποβοήθηση του έργου των υ̟πηρεσιών, ώστε να ολοκληρωθούν το συντοµότερο δυνατόν οι ̟προβλε̟πόµενες ενέργειες και να καταστεί δυνατή η υ̟ποδοχή ̟προσω̟πικού, µέσω του Ενιαίου Συστήµατος Κινητικότητας.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...