Σάββατο, 7 Οκτωβρίου 2017

Αυξάνονται αναδρομικά οι κρατήσεις υπέρ του Μετοχικού Ταμείου (εγκύκλιος)

Αύξηση στις μηνιαίες κρατήσεις τους κατά 0,5% για το Μετοχικό ταμείο θα υποστούν οι υπάλληλοι του δημοσίου αναδρομικά από την 1/1/2017.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών η πάγια μηνιαία κράτηση των µετόχων του Μετοχικού Ταµείου Πολιτικών Υπαλλήλων (MTΠΥ) ορίζεται σε ποσοστό 4,5% επί των συντάξιμων αποδοχών από 4% που είχε διαμορφωθεί το 2016 μέσω του ενιαίου μισθολογίου.

Στις λοιπές µη συντάξιµες αποδοχές από 1.1.2017 διατηρείται το ποσοστό κράτησης υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. 1% επί των επιδοµάτων τα οποία δεν είναι συντάξιµα (π.χ. για το οικογενειακό επίδοµα κράτηση 4,5% µόνο για τους «νέους ασφαλισµένους» και 1% για τους «παλαιούς ασφαλισµένους».

Οµοίως παραμένει σε ισχύ η διάταξη σύµφωνα µε την οποία διενεργείται κράτηση 2% στις πρόσθετες αµοιβές, πάγιες αποζηµιώσεις, προσωπική διαφορά κ.λ.π.

Επίσης σημειώνεται στην εγκύκλιο ότι σε κάθε είδους αποδοχές των υπαλλήλων, πλην εκείνων που µε ειδική διάταξη νόµου εξαιρούνται από κάθε είδους κράτηση υπέρ Μ.Τ.Π.Υ., επιβάλλεται ένα και µόνον ποσοστό κράτησης υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. (4,5% ή 1% ή 2%).

Επισημαίνεται ότι στις λοιπές μη συντάξιμες αποδοχές από 1.1.2017 διατηρείται η διάταξη της παρ. β του άρθρ. 26 δηλαδή ποσοστό κράτησης υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. 1% επί των επιδομάτων τα οποία δεν είναι συντάξιμα (π.χ. για το οικογενειακό επίδομα κράτηση 4,5% μόνο για τους νέους ασφαλισμένους ( μετά την 1/1/1993) και 1% για τους παλαιούς ασφαλισμένους (πριν την 1/1/1993)

Ομοίως ισχύει ως έχει και η διάταξη του άρθρου 27 του Π.Δ.422/81 σύμφωνα με την οποία διενεργείται κράτηση 2% στις πρόσθετες αμοιβές, πάγιες αποζημιώσεις, προσωπική διαφορά κ.λ.π. Σημειώνουμε ότι σε κάθε είδους αποδοχές των υπαλλήλων, πλην εκείνων που με ειδική διάταξη νόμου εξαιρούνται από κάθε είδους κράτηση υπέρ Μ.Τ.Π.Υ., επιβάλλεται ένα και μόνον ποσοστό κράτησης υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. (4,5% ή 1% ή 2%).

ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ

Με τη διάταξη του άρθρου 3 του ν.4488/2017 προσδιορίζονται οι συντάξιμες αποδοχές των αμειβομένων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4472/2017, επί των οποίων πρέπει να διενεργείται και να αποδίδεται αντίστοιχα για τους μετόχους του Μ.Τ.Π.Υ. κράτηση 4,5% .

Σε τυχόν επιδόματα μη συντάξιμα διενεργείται κράτηση 1% (άρθρο 26 παρ. β’ του Π.Δ.422/81). Επί της προσωπικής διαφοράς και οποιουδήποτε άλλου ποσού που καταβάλλεται σε μέτοχο του Ταμείου (παροχές, αποζημιώσεις, αμοιβή αποδοτικότητας κ.λπ.) διενεργείται κράτηση 2% (άρθρο 27 του Π.Δ.422/81) εκτός του επιδόματος Αλλοδαπής και της αποζημίωσης εξωτερικού των υπαλλήλων του Υπ. Εξωτερικών, οι οποίες απαλλάσσονται της κράτησης υπέρ Μ.Τ.Π.Υ.

Σε εφαρμογή των ανωτέρω παρακαλούνται όλοι οι εκκαθαριστές των υπηρεσιών να προβούν στην αναδρομική κράτηση και απόδοση στο Ταμείο μας της οιασδήποτε διαφοράς, προς συμπλήρωση του ποσοστού 4,5% σε όλες τις από 1.1.2017, συντάξιμες αποδοχές των υπαλλήλων ή λειτουργών της Υπηρεσίας ή του Φορέα μετόχων του Μ.Τ.Π.Υ. Εφεξής δε να διενεργείται και να αποδίδεται στο Μ.Τ.Π.Υ. κράτηση ποσοστού 4,5% στις μηνιαίες συντάξιμες αποδοχές όλων των μετόχων του Μ.Τ.Π.Υ. στις οποίες διενεργούνται κρατήσεις υπέρ κυρίας σύνταξης.

Το Δ.Σ. του Μ.Τ.Π.Υ. στην 41η συνεδρίαση στις 2/10/2017 αποφάσισε:

α) Τον συμψηφισμό της κράτησης επί του ποσού των 140,80€ στις περιπτώσεις που αυτή έχει παρακρατηθεί (διότι καταργήθηκε από 1/1/2017 με τον Ν. 4387/2016), με τις διαφορές που προκύπτουν από την αύξηση του ποσοστού κράτησης υπέρ ΜΤΠΥ από 4% σε 4,5% (αναδρομικά από 01/01/2017 σύμφωνα με τον Ν. 4488/2017).

β) Τη ρύθμιση της εξόφλησης των ανωτέρω διαφορών σε δύο δόσεις με παρακράτηση από τη μισθοδοσία των μετόχων του Μ.Τ.Π.Υ.

Σας διευκρινίζουμε ότι σε περιπτώσεις αργίας ή διαθεσιμότητας υπαλλήλου-μετόχου, παρ. 3, 4 του αρ.25 του Ν.4354/2015, οι κρατήσεις υπέρ ΜΤΠΥ πρέπει να γίνονται κανονικά στο σύνολο των αποδοχών του σύμφωνα με την παρ.1 του αρ.29 του Π.Δ. 422/81 και όχι στις μειωμένες αποδοχές τις οποίες που καταβάλλονται.

Επίσης, σε περιπτώσεις άδειας άνευ αποδοχών πέραν των περιπτώσεων όπου η κράτηση είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τον Ν.3528/2007(ΦΕΚ Α’ 26) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., έγκειται στην διακριτική ευχέρεια του υπαλλήλου-μετόχου να καταβάλλει μετά από αίτησή του τακτικές κρατήσεις για ολόκληρο το διάστημα ή μέρος αυτού, προκειμένου να προσμετρηθεί ο χρόνος αυτός ως χρόνος συμμετοχής στο Μ.Τ.Π.Υ. κατά την απονομή του μερίσματος.

Οι κρατήσεις υπέρ ΜΤΠΥ, υπαλλήλων που δε μετέχουν στο Ταμείο, δεν ισχύουν από 1/1/15 και μετά, σύμφωνα με το Ν. 4254/2014.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...