Τρίτη, 12 Δεκεμβρίου 2017

Εγκύκλιος Σκουρλέτη: Έτσι θα λειτουργούν πλέον οι δημοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθµοί

Εγκύκλιο σχετική με τις ρυθµίσεις του νέου Πρότυπου Κανονισµού Λειτουργίας ∆ηµοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών, εξέδωσε ο υπουργός Εσωτερικών Πάνος Σκουρλέτης.

Ειδικότερα στην εγκύκλιο, σημειώνεται:
Σας γνωρίζουµε ότι κατόπιν εξουσιοδότησης της παρ.2 του άρ.13 του ν.4147/2013 (ΦΕΚ Α΄ 98/26.4.2013) εκδόθηκε και δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4249/τ.Β΄/5-12-2017 η αριθµ.41087/29-11-2017 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και της Αν. Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Πρότυπος Κανονισµός Λειτουργίας ∆ηµοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών». Η ως άνω Απόφαση αφορά στο νέο Πρότυπο Κανονισµό Λειτουργίας των ∆ηµοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών σταθµών, που λειτουργούν εντός νοµικών προσώπων ή υπηρεσίας των ∆ήµων και αποτελεί, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του προσφάτως εκδοθέντος π.δ.99/2017 (Α΄141) περί αδειοδότησής τους, το νέο, σύγχρονο ρυθµιστικό κανονιστικό πλαίσιο για την ίδρυση και λειτουργία των δηµοτικών ως άνω δοµών για παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Η έκδοση του νέου Πρότυπου Κανονισµού Λειτουργίας των δηµοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθµών κρίθηκε απαραίτητη ενόψει του διαφορετικού τοπίουπου διαµορφώθηκε στους δήµους, στα νοµικά πρόσωπα αυτών και τους τοµείς αρµοδιοτήτων, στους οποίους αυτά δραστηριοποιούνται, µετά την εφαρµογή του Προγράµµατος «Καλλικράτης» στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, που είχε ως αποτέλεσµα οι εν λόγω δοµές να Ελληνική  λειτουργούν σήµερα είτε από δηµοτικό ν.π.δ.δ., είτε από δηµοτική κοινωφελή επιχείρηση, είτε στο πλαίσιο αντίστοιχης υπηρεσίας των δήµων. Συνεπώς, είναι επιβεβληµένη η ανάγκη η υπηρεσία αυτή να υλοποιείται απ’ όλους τους ανωτέρω φορείς οµοιόµορφα και µε βάση ένα εκσυγχρονισµένο και απολύτως στοχευµένο θεσµικό πλαίσιο.

Με το νέο Κανονισµό, που έχει ως γνώµονα το αναφαίρετο δικαίωµα κάθε παιδιού για πρόσβαση στην προσχολική αγωγή, ρυθµίζεται η λειτουργία των δηµοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθµών, ούτως ώστε να ανταποκρίνεται πλήρως στις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες και απαιτήσεις.

► Δείτε την εγκύκλιο :

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...