Τρίτη, 12 Δεκεμβρίου 2017

Κινητικότητα: Εγκύκλιος Υπ.Δ.Α. για την εφαρμογή των περιγραμμάτων θέσεων εργασίας

Το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, καθώς βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη ο πρώτος κύκλος της Κινητικότητας, εξέδωσε εγκύκλιο με την οποία ενημερώνει τους φορείς για την εφαρμογή του συστήματος των Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας. Συγκεκριμένα αναφέρει:
«Σε συνέχεια της ως άνω σχετικής εγκυκλίου στο πλαίσιο της εφαρμογής του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ), όπως προβλέπεται στο ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224/Α΄) και ενώ βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη ο πρώτος κύκλος της διαδικασίας, σας γνωρίζουμε, κατά λόγο αρμοδιότητας, τα εξής:
Σύμφωνα με το ν. 4440/2016, άρ. 16, παρ. 1, υπενθυμίζεται ότι την υποχρέωση κατάρτισης Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας (ΠΘΕ) έχουν οι φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ίδιου νόμου, ήτοι το σύνολο των κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών του Δημοσίου, οι Ανεξάρτητες Αρχές, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α΄ και β΄ βαθμού και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), καθώς και τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), εφόσον ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση όπως εκάστοτε οριοθετείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης. Σημειώνεται, δε, ότι σύμφωνα με το άρ. 4, παρ. 1, του ως άνω νόμου, μία από τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των Φορέων ως υπηρεσιών υποδοχής στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας (ΕΣΚ), είναι η κατάρτιση των ΠΘΕ, καθώς και η καταχώρισή τους στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα.
Υπενθυμίζεται ότι προκειμένου ένας φορέας να λειτουργεί ως φορέας υποδοχής, δηλαδή να υποβάλει αιτήματα μετατάξεων και αποσπάσεων στην Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας, θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής του άρ. 4 του ν.4440/2016.
Σημειώνεται ότι η μη ένταξη ενός φορέα στο ΕΣΚ δεν αποτελεί λόγο αποκλεισμού των υπαλλήλων του να συμμετέχουν σε αυτό και να μεταταχθούν ή αποσπαστούν σε άλλους φορείς. Για το λόγο αυτό θα πρέπει στο σύνολο των φορέων οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν.4440/2016, και δεν έχουν προβεί στην κατάρτιση των ΠΘΕ, να προβούν το συντομότερο δυνατό στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να ενταχθούν στο ΕΣΚ, ακολουθώντας την μεθοδολογία που έχει καθοριστεί στην ανωτέρω σχετική εγκύκλιο. Επισημαίνεται ότι κρίνεται απαραίτητη η εφαρμογή της μεθοδολογίας για λόγους ομοιομορφίας στη σύνταξη των ΠΘΕ και την αποτελεσματική λειτουργία του ΕΣΚ.
Για το λόγο αυτό παρακαλούμε έως τη Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017,οι Διευθύνσεις Διοικητικού των φορέων να ορίσουν τους υπαλλήλους οι οποίοι θα είναι υπεύθυνοι για την καταχώρηση των στοιχείων και την ανάρτηση των Ειδικών Περιγραμμάτων στην εφαρμογή του Ψηφιακού Οργανογράμματος, και να αποστείλουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) στην ηλεκτρονική διεύθυνση hrd@ydmed.gov.gr προκειμένου να είναι δυνατή η πιστοποίησή τους και η παροχή κωδικών πρόσβασης στο σύστημα.
Σημειώνεται ότι βάσει της παρ. 2 του άρθρου 16, την ευθύνη καταχώρησης των στοιχείων του κάθε φορέα στο ψηφιακό οργανόγραμμα έχουν οι αντίστοιχες Διευθύνσεις Διοικητικού μέσω της πιστοποιημένης πρόσβασης.
Σημειώνεται ότι εάν ζητηθεί θα παρέχεται εκπαίδευση και τεχνική υποστήριξη. · Κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή των ΠΘΕ στα εποπτευόμενα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) καθώς και τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.)της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 4440/2016 Ειδικά για τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) καθώς και τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής, υπογραμμίζεται ότι η ευθύνη κατάρτισης των ΠΘΕ ανήκει στον εκάστοτε φορέα και όχι στον εποπτεύοντα φορέα. Δεδομένου, ωστόσο, ότι τα Υπουργεία έχουν ήδη εμπλακεί στην εφαρμογή της μεθοδολογίας για την σύνταξη των ΠΘΕ και έχουν αποκτήσει επαρκή εμπειρία, προτείνεται να λειτουργήσουν υποστηρικτικά στους εποπτευόμενους φορείς τους.
Προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία παρακαλούμε οι εποπτεύοντες φορείς να ορίσουν ομάδες εργασίας για την παροχή αρωγής και τεχνογνωσίας στους εποπτευόμενους φορείς ή να ενισχύσουν τις υπάρχουσες ομάδες που λειτουργούν ήδη για αυτό το σκοπό. Ως προς τα μέλη της ομάδας εργασίας, είναι σκόπιμη η συμμετοχή των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων όπως επίσης και η ενεργή εμπλοκή των υπαλλήλων του φορέα. Παράλληλα, για την αποτελεσματική εφαρμογή της μεθοδολογίας προτείνεται ο συντονισμός των ενεργειών από κάθε εποπτεύοντα φορέα για τη σύσταση 3 ομάδας εργασίας σε κάθε εποπτευόμενο φορέα, ομάδα η οποία και θα είναι υπεύθυνη για τη σύνταξη των ΠΘΕ.
Σε συνέχεια των ανωτέρω, παρακαλούμε έως τη Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017 οι εποπτευόμενοι φορείς να ολοκληρώσουν τη σύσταση των ως άνω ομάδων εργασίας και να ορίσουν ένα μέλος ως σημείο επαφής, με το οποίο θα πραγματοποιείται η επικοινωνία κατά προτεραιότητα με την αρμόδια για τα ΠΘΕ Υπηρεσία του εποπτεύοντος φορέα και, σε δεύτερο στάδιο, με την Ομάδα Συντονισμού και Παρακολούθησης του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Τα στοιχεία επικοινωνίας του υπαλλήλου που έχει οριστεί ως σημείο επαφής και των μελών των ομάδων εργασίας, θα πρέπει να αποσταλούν τόσο στον εποπτεύοντα φορέα όσο και στην ηλεκτρονική διεύθυνση hrd@ydmed.gov.gr του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης .Σας ενημερώνουμε ότι το σχετικό υλικό καθώς και η μεθοδολογία κατάρτισης των ειδικών ΠΘΕ βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα apografi.gov.gr/index.php/esk/jobdescription.html. Το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και η Ομάδα Συντονισμού και Παρακολούθησης είναι στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση. Tα Υπουργεία παρακαλούνται για την κοινοποίηση της παρούσας το σύνολο των Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου καθώς και των υπηρεσιών που τελούν υπό την εποπτεία τους».
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...