Πέμπτη, 19 Ιουλίου 2018

ΣΕ ΦΕΚ Ο ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4555 (ΦΕΚ Α' 133/19-07-2018) - Επιστρέφουν οι π.Δ.Α. από την "φυλακή" τους!

Δημοσιεύθηκε πριν από λίγο επιτέλους ο ν. 4555 (ΦΕΚ Α' 133/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της ΤοπικήςΑυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.», στον οποίο συμπεριλαμβάνεται -στο άρθρο 278 - σελ 121- η διάταξη για την επιστροφή των "φυλακισμένων" π.Δ.Α. από τα Καταστήματα κράτησης της χώρας όπου είχαν μεταταχθεί βιαίως με την κινητικότητα Μητσοτάκη, στις Δημοτικές Αστυνομίες της χώρας!  Δείτε την σχετική διάταξη παρακάτω ή κατεβάστε το ΦΕΚ από ΕΔΩ :


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...