Πέμπτη, 6 Δεκεμβρίου 2018

Αδύνατη η μετάταξη των π.Δ.Α. που επέστρεψαν σε δήμους ως διοικητικοί υπάλληλοι σε ανώτερη βαθμίδα αναδρομικά, κατόπιν της υπ’ αριθ. 130/2018 Πράξη του Κλιμ.Τμ.1 του Eλεγκτικού Συνεδρίου

Κατάταξη δημοτικών αστυνομικών σε ανώτερη κατηγορία 
δυνάμει του άρθρου 99 του Ν.4483/2017

Με τις διατάξεις του άρθρου 19 του  του ν.4325/2015, επανασυστήθηκαν αυτοδικαίως, από τη δημοσίευση του νόμου αυτού στις 11.5.2015, οι θέσεις και οι κλάδοι της Δημοτικής Αστυνομίας, που είχαν καταργηθεί με το άρθρο 81 του ν. 4172/2013 και οι υπηρετούντες στην Ελληνική Αστυνομία, πρώην δημοτικοί αστυνομικοί, που επιθυμούσαν να επιστρέψουν στην προηγούμενη θέση τους και υπέβαλαν εμπροθέσμως σχετική αίτηση, κατέλαβαν αυτοδικαίως τις θέσεις που ανασυστήθηκαν, με τον ίδιο βαθμό και το ίδιο μισθολογικό κλιμάκιο που κατείχαν κατά τη θέση τους σε διαθεσιμότητα. Με ίδιες διατάξεις, όπως ίσχυαν πριν από την αντικατάσταση της διάταξης της περ. β' της παρ. 3 του άρθρου 19 του ως άνω νόμου με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 99 του ν. 4483/2017 προβλέφθηκε ότι με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του οικείου Δήμου, μπορεί να αποφασιστεί η μη επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας, στην περίπτωση δε αυτή, οι επανασυσταθείσες θέσεις των δημοτικών αστυνομικών καταργούνται και οι δημοτικοί αστυνομικοί, που επέστρεψαν και κατείχαν τις θέσεις αυτές, με απόφαση του Δημάρχου κατατάσσονται σε άλλες υπηρεσίες του Δήμου σε θέση ίδιας εκπαιδευτικής κατηγορίας με εκείνη που κατείχαν στη Δημοτική Αστυνομία κατά το χρόνο της θέσης τους σε διαθεσιμότητα, με βάση τα τυπικά προσόντα με τα οποία κατείχαν την καταργηθείσα θέση. Ήδη, από τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 99 του ν. 4483/2017, με την οποία αντικαταστάθηκε η περίπτωση β' της παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 4325/2015, συνάγεται ότι σε περίπτωση που το Δημοτικό Συμβούλιο του οικείου Δήμου αποφασίσει τη μη επανασύσταση υπηρεσίας Δημοτικής Αστυνομίας, οι θέσεις δημοτικών αστυνομικών που είχαν επανασυσταθεί καταργούνται και όσοι τις κατείχαν κατατάσσονται σε άλλες υπηρεσίες του Δήμου αυτού, σε κλάδους της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας, βάσει των συντρεχόντων κατά το χρονικό σημείο δημοσίευσης του ν. 4325/2015 τυπικών τους προσόντων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης. Ως τέτοια διάταξη νοείται, σύμφωνα με τη αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει την παρ. 3 του άρθρου 99 του ν. 4483/2017, αυτή της παρ. 2 του άρθρου 76 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, με την οποία προβλέπεται ότι προϋποθέσεις για τη μετάταξη υπαλλήλου, που είχε τον απαιτούμενο για διορισμό σε ανώτερη κατηγορία τίτλο σπουδών κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης διορισμού του, σε θέση κλάδου ανώτερης κατηγορίας είναι η συμπλήρωση οκταετίας από το διορισμό του και η διατύπωση γνώμης του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου.Σε συνέχεια της ανωτέρω διάταξης το Υπ.Εσωτερικών με τις 41051/2017/22.02.2018 και εγκ.33/οικ.39456/17.11.2017 εγκυκλίους του είχε διευκρινίσει ότι “στην περίπτωση μη επανασύστασης Υπηρεσίας Δημοτικής Αστυνομίας, με δεδομένο ότι πολλοί από τους πρώην δημοτικούς αστυνομικούς είναι κάτοχοι πτυχίων ανωτέρων και ανωτάτων σχολών, με την παρ. 3 του άρθρου 99 - η οποία τροποποιεί την παράγραφο 3β του άρθρου 19 του ν. 4325/2015- δίνεται η δυνατότητα κατάταξής τους σε άλλους κλάδους της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης. Επομένως, για την κατάταξη σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας δεν ισχύει ο περιορισμός της οκταετίας του άρθρου 76 παρ.2 του ν. 3584/2007. Για την νέα κατάταξη του προσωπικού, θα ληφθούν υπόψη τα τυπικά προσόντα που κατέχει ο υπάλληλος κατά την έναρξη ισχύος του νόμου (31-7-2017)”

Ωστόσο, το Κλιμ.Τμ.1 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την υπ’ αριθ. 130/2018 Πράξη του έκρινε ότι η ανωτέρω διάταξη είναι αντισυνταγματική. Ειδικότερα, έκρινε ότι η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 99 του ν. 4483/2017, καθ’ ο μέρος προβλέπει, μετά την μη επανασύσταση υπηρεσίας Δημοτικής Αστυνομίας, την κατάταξη των πρώην δημοτικών αστυνομικών σε άλλες υπηρεσίες του οικείου Δήμου, σε κλάδους ανώτερης κατηγορίας με βάση τα τυπικά προσόντα, που κατείχαν κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4325/2015, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, αντίκειται στις συνταγματικές αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας. Ειδικότερα, σε αντιδιαστολή με τη διάταξη του άρθρου 76 παρ. 2 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, με την οποία θεσπίζονται ως προϋποθέσεις μετάταξης σε ανώτερη εκπαιδευτική κατηγορία όλων των λοιπών υπαλλήλων των ΟΤΑ, που κατείχαν ήδη τον απαιτούμενο για την ανώτερη κατηγορία τίτλο σπουδών κατά την ημερομηνία διορισμού τους, η συμπλήρωση οκταετίας από τον διορισμό αυτό, καθώς και η γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου, η κατάταξη των πρώην δημοτικών αστυνομικών, οι οποίοι κατέχουν ήδη κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4325/2015, τίτλο σπουδών ανώτερης κατηγορίας, χωρίς να απαιτείται η συμπλήρωση οκταετίας από τον αρχικό διορισμό τους και η γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου, περιορίζει ουσιωδώς το δικαίωμα πρόσβασης όλων των προαναφερόμενων λοιπών δημοτικών υπαλλήλων με αντίστοιχα τυπικά προσόντα, που επιδιώκουν την μετάταξή τους σε θέση ίδια με αυτή που θα πληρωθεί μέσω της κατάταξης, με βάση την επίμαχη διάταξη, χωρίς να συντρέχει ειδικός λόγος, ο οποίος να δικαιολογεί τον περιορισμό του δικαιώματος της ίσης πρόσβασης των τελευταίων στις δημόσιες υπηρεσίες. Περαιτέρω, η ρύθμιση αυτή αντιστρατεύεται την αρχή της αξιοκρατίας κατά τη μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων και την ανάγκη διασφάλισης συνθηκών ίσης μεταχείρισης αυτών. Ενόψει τούτων, η επίμαχη αυτή διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 99 του ν. 4483/2017, κατά το μέρος που προεκτέθηκε ανωτέρω, είναι ανίσχυρη και μη εφαρμοστέα, καθώς με αυτήν παραβιάζονται οι διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 1 και παρ. 4 και 5 παρ. 1 του Συντάγματος.

Πηγή : dimosnet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...