Τρίτη, 15 Ιανουαρίου 2019

Δημόσιο: Στον "αέρα" η πλήρης εφαρμογή της κινητικότητας

Νέα προθεσμία και συγκεκριμένα έως την 31η Ιανουαρίου θέτει στους φορείς του Δημοσίου το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης προκειμένου να ενταχθούν στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα της γενικής κυβέρνησης, αλλά και να διαμορφώσουν Περιγράμματα Θέσεων Εργασίας στις υπηρεσίες τους. 

Του Δημήτρη Κατσαγάνη

Αυτές οι δύο υποχρεώσεις αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για να ενταχθούν οι εν λόγω φορείς και υπηρεσίες στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας και έτσι να μπορούν να αποσπασθούν –μετατεθούν υπάλληλοι από άλλους δημόσιους φορείς ή υπηρεσίες προς αυτούς ή αντίστοιχα αυτές.

Με άλλα λόγια, μέχρι να εκπληρώσουν τις δύο αυτές υποχρεώσεις δεν μπορούν να καλύψουν τις κενές τους θέσεις μέσω του συστήματος της κινητικότητας, αν και οι υπάλληλοί τους μπορούν να αιτηθούν απόσπαση–μετάταξη σε άλλους φορείς, εφόσον οι τελευταίοι έχουν ενταχθεί στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα και έχουν, επίσης, διαμορφώσει Περιγράμματα για τις Θέσεις των υπηρεσιών τους.

Αυτό ξεκαθαρίζει εγκύκλιος του αρμοδίου Υπουργείου (διαβάστε την ΕΔΩ). Όπως σημειώνεται, σημαντική μερίδα των δημοσίων φορέων δεν έχει ενταχθεί στο εν λόγω Οργανόγραμμα.

Και αυτό παρά το γεγονός, ότι αυτό είναι το "πεδίο" μέσα στο οποίο "τρέχει" το νέο σύστημα αποσπάσεων και μετατάξεων στο δημόσιο ("κινητικότητα") στο Δημόσιο. Αν και έχουν ήδη ολοκληρωθεί δύο κύκλοι "κινητικότητας", δεν έχουν ενταχθεί στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα όλες οι κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες του Δημοσίου, οι Ανεξάρτητες Αρχές, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α΄ και β΄ βαθμού και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), καθώς και τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.). 

Επίσης πολλές είναι οι υπηρεσίες, οι Αρχές και τα Νομικά Πρόσωπα τα οποία δεν έχουν διαμορφώσει Περιγράμματα των Θέσεων στις δομές τους.

Έτσι, στην πραγματικότητα, δεν έχει ακόμα προχωρήσει πλήρως η εφαρμογή του νέου συστήματος αποσπάσεων –μετατάξεων ("κινητικότητας") στο Δημόσιο το οποίο θεσπίστηκε το 2016.

Για αυτό, το Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης δίδει άλλη μία προθεσμία (η οποία λήγει σε δεκαεπτά μέρες από σήμερα), προκειμένου να ενταχθούν στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα, αλλά και να συστήσουν τα Περιγράμματα Θέσης και όσες υπηρεσίες δεν το έχουν κάνει έως τώρα.

Από το Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης, υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, υποχρέωση κατάρτισης Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας έχει το σύνολο των κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών του Δημοσίου, οι Ανεξάρτητες Αρχές, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α΄ και β΄ βαθμού και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), καθώς και τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), εφόσον ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση όπως εκάστοτε οριοθετείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.

Σημειώνεται, μάλιστα, πως μία από τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των Φορέων ως υπηρεσιών υποδοχής στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας (ΕΣΚ), είναι η κατάρτιση των Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας για όλες τις οργανικές θέσεις, καθώς και η καταχώρισή τους στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα.

Επιπλέον θα πρέπει να επισημανθεί, ότι η μη ένταξη ενός φορέα στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας δεν αποτελεί λόγο αποκλεισμού των υπαλλήλων του να συμμετέχουν σε αυτό και να μεταταχθούν ή αποσπαστούν σε άλλους φορείς.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω και από έλεγχο που πραγματοποίησε το Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης στα στοιχεία της Απογραφής έως σήμερα, προκύπτει ότι δεν έχει ακόμη ενταχθεί σημαντικό τμήμα των φορέων του πεδίου εφαρμογής στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα, παρόλο που είναι βασική προϋπόθεση για την ένταξη στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας.

Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να ολοκληρωθούν οι σχετικές διαδικασίες από όλους τους φορείς που δεν έχουν ακόμη ενταθεί στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα και δεν έχουν προβεί στην κατάρτιση του Ψηφιακού Οργανογράμματος του Οργανισμού τους και των αντίστοιχων Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας το συντομότερο δυνατό και πάντως όχι αργότερα από την 31η Ιανουαρίου 2019.

Η παραπάνω υποχρέωση ισχύει και για τους φορείς που έχουν ήδη ενταχθεί στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα αλλά δεν έχουν ολοκληρώσει τα Περιγράμματα Θέσεων Εργασίας για όλες τις οργανικές θέσεις, καθώς δεν θα είναι δυνατή η συμμετοχή τους στους επόμενους κύκλους κινητικότητας μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας.

Υπογραμμίζεται ότι η ευθύνη κατάρτισης των Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας ανήκει στον οικείο φορέα και όχι στον εποπτεύοντα φορέα. Προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες και για να ολοκληρωθούν εγκαίρως τα προαπαιτούμενα για την ένταξη στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας, προτείνεται σύσταση ομάδας εργασίας σε κάθε φορέα η οποία και θα είναι υπεύθυνη για την ορθή εφαρμογή της μεθοδολογίας και τη σύνταξη των Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας με την άμεση εμπλοκή προϊσταμένων μονάδων.

Παράλληλα οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων Διοικητικού/Προσωπικού θα πρέπει να ορίσουν τους υπαλλήλους οι οποίοι θα αναλάβουν τον χειρισμό της εφαρμογής του Ψηφιακού Οργανογράμματος και της ανάρτησης των Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας σε αυτό.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...