Κυριακή, 5 Μαΐου 2019

Δημόσιο: Παράταση στην αξιολόγηση των υπαλλήλων για το 2018

Παραμένει η τελική προθεσμία για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων για το έτος 2018, αλλά επανακαθορίζονται τα ενδιάμεσα ορόσημα. Αυτή είναι το βασικό "μήνυμα''  της τελευταίας  εγκυκλίου την οποία εξέδωσε χθες ο γενικός γραμματέας του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κος. Γρηγόρης Θεοδωράκης.

Σύμφωνα με τις νεότερες οδηγίες του αρμοδίου Υπουργείου,  η αξιολόγηση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί –όπως προέβλεπε προηγούμενη εγκύκλιος- έως τις 30 Ιουνίου.

Ωστόσο,  προβλέπεται πλέον μετάθεση στα χρονικά ορόσημα έως την παραπάνω καταληκτική ημερομηνία και, εν προκειμένω,  παρατείνεται κατά 10 μέρες για τους αξιολογούμενους η προθεσμία υποβολής της έκθεσης αξιολόγησης και παράλληλα επανακαθορίζονται για τους αξιολογητές τα επιμέρους χρονικά διαστήματα για τις αντίστοιχες ενέργειες τους.

Πιο αναλυτικά :

Αξιολογούμενοι : 15 Απριλίου έως 13 Μαΐου 2019

Κατά το χρονικό διάστημα από 15 Απριλίου έως 13 Μαΐου 2019  (σ.σ. και όχι έως 3 Μάιου 2019,όπως προέβλεπε προηγούμενη εγκύκλιος)  ο κάθε αξιολογούμενος – υπάλληλος ή προϊστάμενος οργανικής μονάδας - καλείται να προβεί στις κάτωθι ενέργειες:

Ο αξιολογούμενος, εντός του ως άνω χρονικού διαστήματος συμπληρώνει τα στοιχεία της Έκθεσης Αξιολόγησης που τον αφορούν και υποβάλλει την έκθεση αξιολόγησης, το αργότερο μέχρι τις 13 Μαΐου 2019.

Ο αξιολογούμενος συμπληρώνει το ανώνυμο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης των προϊσταμένων του σε έντυπη μορφή το οποίο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Διοικητικού/Προσωπικού, με τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η ανωνυμία του υπαλλήλου.

Αξιολογητές Α΄ : 15 Μαΐου έως 10 Ιουνίου 2019   

Κατά το χρονικό διάστημα από 15 Μαΐου έως 10 Ιουνίου 2019 (σ.σ. αντί για 6 Μαΐου έως 7 Ιουνίου 2019, κάθε χρήστης της εφαρμογής που έχει οριστεί ως Αξιολογητής Α’, θα πρέπει να προβεί στην αξιολόγηση των υφισταμένων του, ως πρώτος ιεραρχικά προϊστάμενος, με βάση τα προβλεπόμενα κριτήρια.

Υπενθυμίζεται  ότι, προτού προβεί στη βαθμολόγηση, ο Αξιολογητής Α’, οφείλει καταρχάς να διενεργήσει Συμβουλευτική Συνέντευξη με καθέναν από τους υφισταμένους που υποχρεούται να αξιολογήσει και να συμπληρώσει στην Έκθεση Αξιολόγησης τα βασικά σημεία της συνέντευξης. Υπενθυμίζεται ότι μετά τη συμπλήρωση των παραπάνω,  ο αξιολογούμενος έχει δικαίωμα υποβολής απόψεων-αντιρρήσεων εντός δύο εργάσιμων ημερών. Σε κάθε περίπτωση, ο Αξιολογητής Α’ θα πρέπει, αφού λάβει υπόψη τις τυχόν απόψεις-αντιρρήσεις του αξιολογούμενου, να συμπληρώσει τη βαθμολογία στα αντίστοιχα πεδία και να προχωρήσει στην υποβολή της Έκθεσης Αξιολόγησης το αργότερο μέχρι τις 10 Ιουνίου 2019.

Αξιολογητές Β΄ : 12 έως 30 Ιουνίου 2019

Κατά το χρονικό διάστημα από τις 12 έως 30 Ιουνίου 2019  (σ.σ. αντί για 10 έως 30 Ιουνίου 2019), κάθε χρήστης που έχει οριστεί ως Αξιολογητής Β’, θα πρέπει να προβεί στην αξιολόγηση των υφισταμένων του, ως δεύτερος ιεραρχικά προϊστάμενος, με βάση τα προβλεπόμενα κριτήρια. Στη συνέχεια, ο Αξιολογητής Β’ θα πρέπει να προχωρήσει στην υποβολή της Έκθεσης Αξιολόγησης το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουνίου 2019. Επισημαίνεται ότι η υποχρέωση παράθεσης ειδικής αιτιολογίας, όπου αυτή απαιτείται, αφορά και τους δύο αξιολογητές.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...